Norwegian-German translation of stå seg

Translation of the word stå seg from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stå seg in German

stå seg
formålverb halten
Similar words

 
 

More examples
1.De fleste arbeidstagere vil stå seg på å benytte minstefradraget (post 21 a).
2.I tillegg kommer at mange har en begrunnet mistanke om at Trudeau vil stå seg mer enn godt i eftertidens mer objektive søkelys.
3.Inn på oppløpet hadde Victoria S lenge taket på det hele, men kunne ikke helt stå seg for angrepet fra dansk / amerikanske Hickory Almahurst.
4.Jeg tror at fremtidige boligmesser vil stå seg på å jobbe mere med helheten tidligere i planleggingsfasen.
5.Kaarsted anslår ellers at de tre sosialistpartier i Folketinget omtrent vil stå seg ved valget, og regner bare med et mandattap på tre for Socialdemokratiet.
6.Kåringshingsten, med en vinnerprosent på over 50, har ikke vært heldig med sportrekningen, men avslutningene hans er det få som kan stå seg mot.
7.Også i slike forbindelser viser Busch kunst å stå seg.
8.Sovjets eksperter i torturologi vet at de har midler som neppe noe menneske vil kunne stå seg mot i det lange løp.
9.Det er ikke meningen å flå lommeforet ut av folk, men isen er jo god her som alle andre steder, antyder Kleppen, som på vegne av de 300 aksjonærene likevel regner med at prosjektet skal stå seg.
10.I det siste har vi opplevd en rekke overbud fra andre partier, men Høyre vil stå seg på å holde fast ved det som Jo Benkow har sagt så tydelig, at her må det også være visse grenser.
11.Nå harru sola i øya og ryggen mot veggen, hoier Aukrust idet vi skal begynne et avgjørende servegame, og mot et slikt angrep kan selv ikke Railos oppbyggelse stå seg.
12.Arbeiderpartiets ledere ville stå seg på en noe mer nyansert fremstilling av Regjeringens politikk.
13.Astrid Nøkleby Heiberg ga i" Oppriktig talt" godt uttrykk for at alt vel ikke behøver være så trist, og at man kanskje ville stå seg på å komme sine medmennesker litt mer imøte.
14.Borettslag som har noen år igjen til de står for tur til å oppregulere festeavgiften - det dreier seg om maksimum ni år - vil i denne tid selvsagt stå seg på ikke å kjøpe tomten.
15.De ansvarlige politiske myndigheter ville stå seg på en uavhengig undersøkelse.
16.De fleste arbeidstagere vil stå seg på å benytte minstefradraget (post 21 a).
17.Der erfarte man bl.a. at systemet førte til en så skjerpet konkurranse blant firmaene, for å skaffe seg kontrakter på kontroll av heisene, at man havnet på en pris så her at firmaene knapt kunne bruke et kvarter pr. heis dersom de ville stå seg økonomisk på kontrollen.
18.Det er for eksempel ikke sikkert at Arbeiderpartiet vil stå seg på å hevde at gråberg skal brytes og at malm skal utvinnes i Kirkenes til evig tid, uten krav til lønnsomhet.
19.En voksende opinion er helt på det rene med dette, hvilket våre kommunalpolitikere vil stå seg på å ta til efterretning.
20.For utrente redaksjoner kan det stå seg dyrt om man ikke lærer forskjellen mellom en saftig tirade og et rettsstridig, ærekrenkende utsagn.
21.Foruten å tåle vårt klima, skal den også kunne stå seg mot alle slags angrep fra sykdommer.
22.Ikke minst av hensyn til denne fremgang mener mange at myndighetene nå vil stå seg på ikke å overdrive jakten på andre geriljagrupper, blodbadet i Bogota til tross.
23.Juridisk konsulent Harald Rognhaug i Forbrukerrådet mener enkelte av transportbestemmelsene av 1966 ikke vil stå seg ved en domstolsbehandling.
24.Kommunen vil stå seg langt bedre på å selge tømmeret til andre sagbruk - slik de fleste skogeiere gjør.
25.Men vi vil tro at partiet - når det først har et slikt vedtak å bale med - ville stå seg på å kvotere med vett.
26.Sosialdemokratene har rustet seg vel, og synes - til tross for at partiet går til valg uten konkrete løfter - å stå seg vel i konkurransen med de borgerlige partiene.
27.Til tross for et punktert sulkyhjul under store deler av løpet, kunne ingen stå seg for hoppas sterke avslutning.
Your last searches