Norwegian-German translation of strid

Translation of the word strid from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

strid in German

strid
kontrollnoun Streit [m], Kampf [m]
  meningskonflikternoun Anfechten [n], Anfechtung [f], Bestreiten [n], Bestreitung [f]
  diskusjon noun Wortgefecht [n]
  ordnoun Streiten [n], Zanken [n], Diskutieren [n]
  militærsknoun Streit [m], Gefecht [n], Konflikt [m], Schlacht [f], Kampf [m]
Synonyms for strid
Derived terms of strid
Examples with translation
Noen ganger har det vært strid. Andre ganger har det vært full enhet og harmoni.
Similar words

 
 

More examples
1.Arbeiderpartiet ønsker ikke at det skal blåses til ny strid om sikkerhetspolitikken i Norge".
2.Arbeiderpartiet ønsker ikke at det skal blåses til ny strid om sikkerhetspolitikken i Norge.
3.De som er igjen der, fortsetter å slite hverandre ned i en aldri hvilende indre strid".
4.Dersom Palme vil ha strid, så skal han få det, sa Fälldin.
5.Det hele har toppet seg opp i en strid om årstall, uten at folk flest har skjønt hvorfor valget av 1987 eller 1989 som tidspunkt for skifte av operatør på Statfjord er så viktig at det kan skape de storpolitiske tumulter som vi har vært vitne til".
6.Dette er imidlertid i strid med fakta.
7.Dommen har også i urimelig grad latt en stilltiende akseptert uorden i Diakonhjemmets sosialhøyskoles praksis, i strid med intensjonene i Diakonhjemmets lover og regelverk, slå ut i arbeidsgivers disfavør.
8.En sakbehandling i strid med vanlig rettspraksis opplevde jeg i LarsErik Eriksensaken.
9.For mens Samuel ofret brennofferet, og filisterne rykket frem til strid mor Israel, da sendte herren samme dag et sterkt tordenvær over filisterne og forferdet dem, så de ble slått av Israel.
10.Lenge før ny reguleringsplan for området er behandlet på forskriftmessig måte, foreslår regjeringen å overdra deler av en tomt som er av stor nasjonal interesse til en privatinstitusjon som har konkrete planer for den som er i strid med gjeldende reguleringsplan.
11.Med den slags betingelser heftet til listeforbundsordningen, inviterer man til strid og krangel regjeringspartiene imellom, som snarere svekker enn styrker den felles plattform.
12.Selv om skattekommisjonen i overraskende grad har klart å samle seg om nye hovedlinjer for beskatningen, er det fortsatt rom for mye politisk strid om det norske beskatningssystem.
13.Stilen og den offentlige strid" i VestTyskland omkring besøket" har vært ytterst uverdig og skadelig og absolutt uvanlig i omgang mellom suverene stater".
14.Stortinget beklager at sosialministeren har akseptert en avtale som er i strid med Stortingets forutsetninger.
15.Styret kan nekte aksjeoverdragelse hvis den vil være i strid med selskapets interesser.
16.Vi har nå fått forståelsen av at de detaljerte opplysningene vi har sendt Norges Bank, er i strid med Lov om personvern", skriver Eurocard, og varsler Norges Bank om at praksisen nå endres.
17.Vår utenriksminister har opptrådt sterkt i strid med alminnelig konstitusjonell praksis.
18.(NTBAFP / NPSAP) PLOlederen Yasir Arafat gikk igår seirende ut av den indre strid i Fatahs sentralkomite.
19.(NTBs korrespondent Magnus Gudmundsson) Hundevenner i Reykjavik betalte i 1983 over 100 000 kroner i bøter for å holde hund i strid med hovedstadens forbud mot firbente kjæledegger.
20.All den stund USA har støttet vedtaket om stans i all kommersiell hvalfangst fra og med 1986, er det i strid med amerkansk lov og våre internasjonale forpliktelser å inngå en tosidig avtale med Japan, sier senator Robert Packwood.
21.Alt vi har oppnådd siden uavhengigheten, har vi oppnådd i strid med grunnloven - en grunnlov som skulle begrense vår politiske handlekraft og særlig legge hindringer i veien for våre mål for økonomien, sa Mugabe.
22.At det overhodet var strid om dette, gjør at jeg nå ønsker uklarheter fjernet fra Grunnloven, slik at muligheter for tvil ryddes av veien.
23.At kommunene skal gis konsesjonsmyndighet og avgjøre hvem som skal få sende nærradio og lokalTV er forøvrig stikk i strid med innstillingen til det offentlige nærradioutvalget som avgav innstilling i desember 1982.
24.Bibelen blir derved tolket på en vilkårlig måte, og denne form for bibelbruk er klart i strid med den kristne tro, sa professor Lønning.
25.Boligbygging i Marka er i strid med vårt program, men med de flertallsvedtak vi efterhvert har fått om lavere utnyttelse på felter på Søndre Nordstrand enn tidligere forutsatt, økes presset mot Marka.
26.Bratterud har sagt at dersom det er strid mellom norsk lov og Bibelen, så følger han Bibelen.
27.Både befal og soldater har idag et dårligere grunnlag for å utføre strid enn for bare noen år siden, sier Vik.
28.Både kong Haakon VII og kong Olav V har i sin ansvarsbevisste gjerning bidratt sterkt til å gi folkestyret forankring i forhold som ligger utenfor den daglige, politiske strid, sa stortingspresidenten, som tilføyet at når kongedømmet har fått en slik rotfestet stilling i folket og i vårt politiske system, skyldes det først og fremst at Kongens myndighet aldri er blitt utøvet anderledes enn i overensstemmelse med Stortingets og folkets forutsetninger.
29.Da uttaler vedkommende seg i strid med Bibelen og står ansvarlig overfor Guds ord.
30.De økonomiske forhold i vårt land er i strid med islamske prinsipper.
Your last searches