Norwegian-German translation of svarende

Translation of the word svarende from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

svarende in German

svarende
rettsvitenskap - mannnoun Angeklagte [m], Beklagte [m]
  rettsvitenskap - kvinnenoun Beklagte [f], Angeklagte [f]
Derived terms of svarende
Anagrams of svarende
Similar words

 
 

More examples
1.Eksempelvis kan det nevnes at Østfold fylke står overfor et driftsunderskudd i helsesektoren i 1984 på 4050 mill. kroner (svarende til driften av ett lokalsykehus).
2.En rapport fra Helsedirektoratet utført av nevrolog dr.med. Arve Lønnum, viser at det bare er de mentale sykdommer (24%) som overstiger utgifter til sykdommer i skjelettmuskelsystemet - ca. 6,5 milliarder svarende til 14,6% av offentlige sykdomsutgifter i kroner fordelt på sykdomsgrupper.
3.Et av de utslag som øyensynlig bøkene må ha hatt, er at salget av østrogener (sammen med progesteron), som inntil 1977 lå på en daglig dose svarende til 0,03 kroner, har steget kolossalt fra 1978 av.
4.Heimdal anslås å inneholde vel 30 milliarder kubikkmeter utvinnbar gass, til svarende omtrent 30 millioner tonn oljeekvivalenter.
5.I så fall vil man få en ekstra støtte svarende til barnetrygden for ett barn mer.
6.Idag finnes det på lager en våpenmengde svarende til mer enn en million Hiroshimabomber.
7.Idag har vi atomsprengladninger svarende til 1,3 millioner Hiroshimabomber.
8.Leger uten avtale får ikke noe driftstilskudd svarende til 40% av honoraret.
9.Man kan ved BI oppnå tilleggspoeng maksimalt svarende til 1.25 (eller mer ?) på karakterskalaen fra videregående skole, mens det tilsvarende tall ved NHH er 0.73.
10.Med svarende har vi fått oppmuntrende utslag som" fint tiltak" og" stå på".
11.Men makter ikke politikerne denne oppgave, vil foreningen heller aldri hindre folk i å oppsøke en lege som ikke har fått plass i den offentlige helsetjeneste - selv om det skulle koste en ekstrautgift svarende til to pakker sigaretter.
12.Også på andre områder enn det skattemessige er toinntektsfamiliene blitt tildelt en rekke fordeler, f.eks. fødselspenger svarende til full lønn i inntil 108 dager, rett til sykepenger i inntil 10 dager pr. år under barns sykdom og sterkt subsidierte barnehaveplasser hvor egenandelen delvis er fradragsberettiget på selvangivelsen.
13.Om dette har det vært relativt liten debatt blant studentene, trolig fordi beløpet svarende til borteboerstipendium har vært gitt som lån til dem som ikke fikk stipendium.
14.Personer som drikker mer og oftere, antagelig minst 2560 g alkohol (f.eks. svarende til 25 halve flasker pils) pr. dag, vil derimot ha muligheten for å opparbeide til dels betydelig toleranse for alkohol.
15.Svarende på en del av de andre spørsmålene som ikke inngår direkte i utregningene av barometertallet, gir også interessante opplysninger om hvordan folk flest vurderer den økonomiske utviklingen.
16.185 000 kvadratkilometer, til svarende Norge syd for Trondheim.
17.Efter en kortvarig kjærlighetslykke sviktes hun av drømmeprinsen som faller for en jente svarende til det gjengse kvinnebildet.
18.Fritz Clausen, lederen av det danske nasjonalsosialistiske parti (DNSAP), spilte ikke noen rolle svarende til Quislings, selv om han nok søkte å skaffe seg makt og innflytelse.
19.Med betydelige økninger i årene fremover mot en sum svarende til en promille av BNP, vil det kunne legges et økonomisk grunnlag for en utenrikspolitikk med fredsperspektiv.
20.Men ved de sykehus undersøkelsen omfatter, kjenner man ikke til hvorvidt disse fabrikkene vil være istand til å levere væske svarende til et øket behov for disse produktene, sier Støren.
Your last searches