Norwegian-German translation of til videre

Translation of the word til videre from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

til videre in German

til videre
tidother provisorisch, vorläufig, vorübergehend, im Augenblick
Examples with translation
Vi ønsker alle å komme videre.
Ved utkanten av byen står bussen klar for å kjøre oss videre.
Du kan da ikke bare bli borte sånn uten videre.
Hun sier videre at en av guttene har pusteproblemer og trenger spesialbehandling.
Vi satser likevel videre på at skjebnen skal være greie med oss.
Mye av det som presenteres som vitenskap i massemedia, bør ikke uten videre anses som det.
Similar words

 
 

More examples
1.For det femte er det nødvendig å vurdere alternativer til videre rustning," sier Holst til slutt, så tilforlatelig at man skulle tro våre forhandlere i Wien, Geneve og Stockholm aldri har tenkt denne store og viktige tanke.
2.Josie" tok high schooleksamen i 1981, men måtte da ta tilfeldige jobber for å hjelpe familien og spare penger til videre utdannelse.
3.Lokalet" er overtatt av kommunen for å tilgodese behovet for møtelokaler og fellesaktiviteter, og i regi av frivillige organisasjoner kommer bygningen inntil videre til å bli brukt til forsamlings og grendehusformål.
4.(New York Times / NPSAP) Vestlige diplomater i Nicaraguas hovedstad heller til den oppfatning at landets marxistiske ledere fortsatt tar sikte på å holde valg med deltagelse av ulike partier i 1985, til tross for regjeringens kunngjøring i helgen om at forberedelsene til valgene er lagt på is inntil videre.
5.De krefter som nå er forløst, vil føre til videre vekst uansett hvem som styrer, sier han med et sideblikk på valget neste år.
6.Det er derfor merkelig at forsvarssjefen til tross for gode argumenter sier nei til videre deltagelse i Nijmegen bare på grunnlag av dårlig økonomi.
7.Det er nå mulig å bruke blodprøvene fra promillekontroller til videre analyser, for å finne ut om vedkommende bruker alkohol regelmessig.
8.Inntil videre er det ikke mye vi kan gjøre utover å avvente situasjonen, sier pressetalsmann Ole Thomas Helgesen i Elfs norske datterselskap til Aftenposten.
9.Inntil videre ser det ut til at vi skal kunne kjøre busser her, og vi mener at denne delen av Akersgaten ikke kan stenges før det foreligger et annet alternativ til holdeplass i sentrum, sier trafikkinspektør Ivar Johansen i StorOslo Lokaltrafikk til Aftenposten.
10.Jeg kommer til å" kjøre hardt ut" for å få den vedtatt slik at den kan gå til videre behandling under denne sesjonen, og jeg imøteser det hele med stor spenning.
11.Nei, jeg skal ut imorgen, tilbake til hytta på Venabygdsfjellet og til videre pleie.
12.Prisdirektoratets overraskende melding om at de går inn for at leverandørene fortsatt skal ha tillatelse til å angi sine veiledende priser til videreforhandlere, betyr ikke at dette uten videre vil bli akseptert i markedsføringen til forbrukerne, fastslår Forbrukerombudet.
13.SAGA PETROLEUM må inntil videre vente på avgjørelse i spørsmålet om tillatelse til å ta i bruk nye lokaler i Bærum og utvidelse av sysselsettingstaket for staben i Osloområdet fra 500 til 1000 personer.
14.Åsrumvannet er et av prøveområdene for ålefiske, og miljøvernavdelingen i fylket har søkt om penger til videre utprøving av fisket.
15.10 av 100 elever på Gimlemoen vil slippe over til videre skolegang på Linderud efter halvannet år.
16.40 millioner kroner avsettes også til videre utbygging av Store Ringvei mellom Lønnhaugen alle og Slemdalsveien.
17.Advokat Niels A. Bugge har sagt seg villig til inntil videre å fortsette i styrefunksjon i HellyHansen.
18.Alette Engelhart var stadig på reisefot, og hun øste gavmildt kunnskaper og oppmuntring til videre innsats over hele landet.
19.Arbeiderpartiet vil ha en generell og permanent kjøreavgift i Oslo som foruten å finansiere en Grunnlinje eller Vannlinje også skal skaffe Oslo kommune penger til videre trafikksanering, kollektivtrafikken og andre oppgaver innen samferdselssektoren, opplyser Arbeiderpartiets bystyreleder, Thorvald Stoltenberg, til Aftenposten.
20.Arendal kommune må inntil videre slå seg til ro innenfor sine trange grenser, skriver Agderposten.
21.Assisterende politilege hadde samtaler med Busk i slutten av august iår og sier i sin vurdering at domfelte ikke må innsettes til videre soning.
22.At man fortsatt skal opprettholde en ligningsmåte bygget på usikre skjønnsmessige beregninger som det er dokumentert kan medføre resultater som står i klart misforhold til de faktiske forhold - får vi inntil videre tro er falske rykter.
23.At vi på et felt innen elektronikken ligger foran både USA og Japan er i seg selv nokså uvanlig, men konkurransen er knivskarp, og det vil kreve innsats og evne til videre nytenkning for å beholde det forspranget vi har, sier styreformann Arne Wøien.
24.Av dommen og det som er opplyst i forbindelse med den, fremgår nemlig hvorledes ligningsvesenet gradvis kan skjerpe beskatningen på forskjellige felter ved først å utvikle en praksis i strid med loven for derefter å påberope seg denne lovstridige praksis som fortolkningsmiddel og rettskilde mot lovens ord, og til videre overskridelse av lovens grenser.
25.Av nordmenn er det bare Erik Soler som får chansen til videre spill i denne europacupen.
26.Bakgrunnen for at Jockeyklubben har fratatt Dahl lisensen inntil videre, er at han ikke har orden på sin økonomi, at han gjentatte ganger har obstruert overfor stevneveterinær når hans hester har blitt uttatt til doping og generelt kommet med ærekrenkende uttalelser overfor tillitsmenn og veterinærer i flere år.
27.Bare en av passasjerene, den 72 år gamle amerikanske Esther Verga fra Queens ble lagt inn på sykehus til videre observasjon.
28.Bevilgningen på 21,2 millioner kroner vil bli brukt til videre utbygging av motorveien på strekningen mellom Jessheim og Hammerstad i Eidsvoll.
29.Bispemøtet i Trondheim før påske fremmet en rekke forslag til videre overveielse som blant annet innbefatter en mer omfattende kursing i praktisk prestearbeide, regelmessig samvær mellom biskopen og prestespirene, veiledning og oppfølging både før og efter at presten er ordinert og en utvidet praksisperiode i menighetene.
30.Brannårsaken er fortsatt ukjent, men materialet som er samlet i ruinene blir nå sendt til videre undersøkelser ved Kriminalpolitisentralens laboratorier i Oslo, opplyser politiadjutant Jan Berthelsen ved Drammen politikammer.
Your last searches