Norwegian-German translation of trekke fra

Translation of the word trekke fra from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

trekke fra in German

trekke fra
matematikkadjective abziehen, subtrahieren
  generellverb wegziehen
  pengerverb abhalten, abziehen
Examples with translation
Når folk begynner å trekke en sammenligning mellom seg og de andre som allerede har oppnådd en suksess, så er dette for dem en sterkt demotiverende faktor.
Når folk begynner å trekke en sammenligning mellom seg og de andre som allerede har oppnådd en suksess, så har det for dem en sterkt demotiverende effekt.
Sosialt samvær tretter meg ikke. Hvis stemningen er god, kan jeg godt delta i det fra morgen til kveld uten at jeg behøver midlertidig å trekke meg tilbake for å hvile.
Jeg kan godt tilbringe en helg for eksempel på hytta sammen med venner uten at jeg behøver å trekke meg tilbake og tilbringe tid for meg selv innimellom.
Similar words

 
 

More examples
1.Det er all grunn til å vente at begrensninger i retten til å trekke fra gjeldsrenter vil føre til et fall i boligprisene.
2.Hvis en mann kjøper en bolig og må låne penger for å klare det, mener De det er rimelig eller urimelig at han kan trekke fra rentene i selvangivelsen hvis kjøpesummen og rentene er....
3.Bedre styring med inntektsoppgjørene, slik Regjeringen har lagt opp til, begrensninger i retten til å trekke fra renteutgifter og tiltak mot svart økonomi.
4.Det er ikke aktuelt å innføre noen" flat" øvre grense for hvor store renteutgifter man kan trekke fra på selvangivelsen.
5.Det er på høy tid at det blir mulig å trekke fra renter på avbetalingskjøp.
6.Det er rett og rimelig at man får trekke fra også avbetalingsrentene når man først har fradragsrett.
7.Jeg er redd Skattekommisjonens forslag om at utearbeidende foreldre bare skal få trekke fra kr. 1000 pr. år til pass av barna, vil fremme svart arbeid i barneomsorgen.
8.Mitt utgangspunkt er at fra 1981 til 1982 økte Tromsøinnbyggernes muligheter til å trekke fra utgifter på selvangivelsen fra 60 millioner til 160 millioner kroner.
9.AUF - lederen minnet i helgen om at Arbeiderpartiets landsmøte allerede i 1981 fattet et prinsippvedtak om at den ubegrensede rett til å trekke fra gjeldsrenter må endres, og at dette prinsipp også må være det politiske grunnlag for Arbeiderpart - representantene i skattekommisjonen.
10.Adgangen til å trekke fra gjeldsrenter fullt ut - har gjort det mulig for vanlige lønnsmottagere å skaffe seg en hensiktsmessig bolig.
11.Adgangen til å trekke fra renter begrenses.
12.Alle som bidrar økonomisk til forskning får trekke fra dette på skatten.
13.Arbeiderpartiet ønsker ikke" rentetak" i ordets tekniske forstand, men på partiets landsstyremøte i Tønsberg for to uker siden minnet Gro Harlem Brundtland om OECDs kritikk av norske skatteregler, deriblant" den helt ubegrensede rett til å trekke fra gjeldsrenter".
14.Arbeiderpartiets ledelse kommer med skarpe utfall mot retten til å trekke fra gjeldsrenter på selvangivelsen.
15.Begrunnelsen er at det ikke er fremlagt noen rettferdig begrensning av adgangen til å trekke fra renter.
16.Blant de reformer Regjeringen overveier er blant annet adgang for aksjonærene i nystartede bedrifter til å trekke fra underskudd i egne inntekter de første årene og opprettelse av en Børs II, sa Syse.
17.Budde har god tro på at dørtildøropplegget vil trekke frakt til SAS fra andre transportselskaper.
18.Både lønnstagere og næringsdrivende vil fortsatt kunne trekke fra renteutgifter i inntekten.
19.DET kan med rette hevdes at den ubegrensede retten til å trekke fra renteutgifter på inntekten i enkelte tilfeller er mest til fordel for de såkalt ressurssterke som er best i stand til å skaffe seg store lån.
20.De har sendt trygdekontoret en oppgave over hvor mye kommunen skulle trekke fra ved hver enkelt utbetaling.
21.De som har lave inntekter, og ofte små fradrag, vil få trekke fra en mindre del av sine pensjonspremier enn de som har høyere inntekter og større fradrag.
22.De som idag driver et småbruk som bibeskjeftigelse ved siden av annet arbeide vil neste år ikke få anledning til å trekke fra det såkalte" underskudd på våningshus" i sin lønnsinntekt.
23.De ubegrensede mulighetene til å trekke fra renteutgifter for alle typer formål, er så problematisk at man ikke kommer utenom reformer som begrenser skadevirkningene når vårt nye skattesystem skal utformes, sa Bondevik.
24.De vil ikke få anledning til å trekke fra noe ekstra på skatten.
25.Den rådende oppfatning i Høyres programkomite er at skattesystemet og fradragsreglene må gjennomgås, at boligbeskatningen kan bli øket, at marginalskatten må senkes og at det ikke skal innføres begrensninger i retten til å trekke fra gjeldsrenter.
26.Den ubegrensede rett til å trekke fra gjeldsrenter i inntekten bør efter kommisjonens oppfatning opprettholdes.
27.Den ubegrensede retten til å trekke fra gjeldsrenter fører til en sosialt skjev fordeling av folks forbruk og til øket inflasjon og et øket rentenivå, og bør endres.
28.Den ubegrensede retten til å trekke fra gjeldsrenter på selvangivelsen må oppheves, mener AUF.
29.Denne statistikken viser bl.a. at halvparten av alle låntagere i 1982 hadde renteutgifter under 5000 kroner, mens de nesten 40 000 nordmenn som tjener mer enn 250 000 kroner gjennomsnittlig kunne trekke fra cirka 95 000 kroner i renter.
30.Dessuten får en andelseier mulighet til å trekke fra avskrivninger av 35 prosent av anleggets verdi i selvangivelsen.
Your last searches