Norwegian-German translation of troverdighet

Translation of the word troverdighet from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

troverdighet in German

troverdighet
generellnoun Richtigkeit [f], Wahrhaftigkeit [f]
  uttalendenoun Glaubwürdigkeit [f], Vertrauenswürdigkeit [f], Verlässlichkeit° [f]
  personnoun Zuverlässigkeit [f], Verlässlichkeit° [f]
Synonyms for troverdighet
Similar words

 
 

More examples
1.Det som må være et minstemål av krav velgerne kan stille til et partis politiske troverdighet, er at det i hvert fall blir forsøkt å oppfylle de politiske standpunkter som er programfestet.
2.Venstre har i realiteten mistet sin troverdighet både på det praktiske og på det politiske planet.
3.Det er et stort problem at straffeloven er slik konstruert at det er menns troverdighet som slår igjennom.
4.Det er nødvendig med en neivotering, med mindre vi skal miste vår troverdighet som alliert, understreket utenriksminister Uffe EllemannJensen.
5.Det er vår internasjonale troverdighet som står på spill.
6.Det styrker ikke likestillingsdebattantenes troverdighet å snakke som om interesseforskjeller ikke eksisterer og påstå at forskjellene skyldes at yrkeslivet ønsker menn i visse stillinger og kvinner i visse andre, skriver Svein Stensaasen i dagens kronikk.
7.Det ødelegger medienes troverdighet, fastslo han.
8.For egen del er jeg overbevist om at verneplikten er med på å gi troverdighet og styrke til det forsvar vi idag har.
9.Forsvaret av den vestlige verden står og faller med troverdighet av NATOs kjernefysiske avskrekking, sier en Pentagonkilde.
10.Fra Høyres side har vi lagt stor vekt på å få dette til, ikke minst fordi bred enighet om sikkerhetspolitiske spørsmål bidrar til å øke Norges internasjonale troverdighet i disse spørsmål.
11.Han er blitt oppfattet som Norges største bedrager, og jeg er ikke i tvil om at mye av det som er skjedd i denne perioden ikke ville ha skjedd dersom Johan Reksten hadde beholdt sin troverdighet.
12.Hele tiden har Betancur klart å beholde sin troverdighet, sa en geriljaleder, - men vi vet også at det finnes militaristiske kretser han ikke kontrollerer.
13.Husk at vår troverdighet stadig undergraves fordi vi ikke har noen resultater å vise til i vår fredelige kamp mot apartheid, sa biskopen, som idag mottar Nobels fredspris.
14.Jeg tror ikke de vitnene som har forklart seg har en troverdighet man uten videre kan bygge på, sa Kjensli, og pekte på at hans klient var utpekt som hovedmann på forhånd uten at han selv hadde vært til stede i retten og hatt muligheten til å forsvare seg.
15.Ved avslutningen av besøket uttalte kong Hussein til den egyptiske avisen AlAhram at USA har mistet all troverdighet i araberverdenen på grunn av sin strategiske allianse med Israel.
16.Å hindre at krig bryter løs i landet kan best oppnås når vårt forsvar har en styrke og troverdighet som tydelig gir til kjenne at det vil koste noe å gå til angrep på oss, sa han.
17.ARBEIDERPARTIETS leder Gro Harlem Brundtland søker å bevise sitt alibi om sikkerhetspolitisk troverdighet ved å referere til hva Aftenposten skrev da partiet fremla sitt forslag til nytt stortingsvalgprogram for to og en halv måned siden.
18.AV hensyn til Norges troverdighet i internasjonal sammenheng er det selvsagt ikke likegyldig hvordan vår utenrikspolitikk blir oppfattet av omverdenen.
19.Adm. direktør Trond R. Reinertsen frykter at de mange kursjusteringer kan svekke kronens internasjonale troverdighet.
20.Aktor, statsadvokat Kristian Nicolaisen satt i sitt prosedyreinnlegg en rekke spørsmålstegn ved tiltaltes forklaringer og hans troverdighet på en rekke viktige punkter i saken.
21.Aktor, statsadvoket Kristian Nicolaisen, har under begge rettsakene satt spørsmålstegn ved tiltaltes forklaringer og troverdighet på en rekke punkter.
22.Allerede når Duarte kommer til Washington til helgen, blir Reagans troverdighet overfor Kongressen satt på prøve.
23.At de gjør det med slik troverdighet og ekte følelse er et tegn på Shanleys begavelse.
24.Av hensyn til vår utenrikspolitiske troverdighet kan det ikke sterkt nok understrekes hvor nødvendig det er at dette syn hevdes med konsekvens og styrke over alt hvor Norges stemme lar seg høre.
25.Av hensyn til vår utenrikspolitiske troverdighet kan det ikke sterkt nok understrekes hvor nødvendig det er at dette syn hevdes med konsekvens og styrke overalt hvor Norges stemme lar seg høre.
26.Bakgrunnen for mitt utspill er derimot at fotballforbundet kan miste stor anseelse og troverdighet i kjølvannet av denne saken, og at man nå må bygge opp en ny plattform for det fremtidige arbeidet ; fri for mistenkeliggjørelse, sier Johannes Vold.
27.Barometertallenes troverdighet kan derfor ikke bedømmes bare ut fra hvor mye de svinger fra måned til måned.
28.Behandlingen av Nordsat og de manglende resultater har dessverre satt den nordiske troverdighet på prøve.
29.Beklager, men jeg kan ikke gi noe bidrag til disse problemer, selv om ScottNilsen mener det går ut over min troverdighet.
30.Berit Klemetsen sier at Sparebankforeningen er bekymret for at denne omtalen kan bidra til å svekke bankenes troverdighet i forhold til publikum.
Your last searches