Norwegian-German translation of uforandret

Translation of the word uforandret from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uforandret in German

uforandret
generelladjective unverändert
Synonyms for uforandret
Similar words

 
 

More examples
1.Bakgrunnen for økningen er at boten på 200 000 kroner har stått uforandret siden i hvert fall før 1920, så vi foretar en slags indeksregulering, sier administrerende direktør Pål Kraby til NRKDagsrevyen.
2.Da først erfarte studentene i USA, Canada og Storbritannia at reisestipendiet var halvert, og at gebyrstipendiet var uforandret tredje år på rad, sier Jacobsen.
3.Den sandinistiske valgfronten, uten noen meningsfull, politisk opposisjon, levner situasjonen i det vesentligste uforandret, sa Hughes, og påpekte at den demokratiske opposisjonen i landet fortsatte til like før søndagens valg med å overtale sandinistene til å tilrettelegge situasjonen for et fritt og rettferdig valg.
4.Det grunnleggende sikkerhetspolitiske mønster i NordEuropa er uforandret, men den strategiske interessen særlig for den nordligste delen er øket.
5.Joda, men vi må forsøke å endre folks telefonvaner dersom vi i fremtiden skal kunne greie å holde våre takster noenlunde uforandret.
6.Med Rajiv Gandhi som statsminister regner Sovjetlederne med en uforandret utenrikspolitisk kurs, sier en vestlig diplomat.
7.Men nettopp ved å beholde rettsregler og avtaler uforandret under sterkt endrede samfunns og maktforhold, kan reglene lett få et annet reelt innhold, sa Haug.
8.Sagnet om bondepiken Giselle er uforandret, bortsett fra at jeg plaserer henne på et mentalsykehus istedenfor i skogen, efter at den unge Albrekt har sveket henne.
9.Vi opplever en uforandret situasjon, med en stor efterspørsel efter dollar i et tynt marked, sier banksjef Håkon Kristoffersen i Kreditkassens valutaavdeling til Aftenposten.
10.40 prosent mener at forholdene her hjemme i de siste 34 år er uforandret, og 18 prosent mener at de er blitt bedre.
11.Administrerende direktør Ivar Løvald i Wilh. Wilhelmsen sier til Aftenposten at dersom resultatet blir et felles svensk linjerederi, vil samarbeidet kunne fortsette uforandret.
12.Andre grupper som boliger, lys og brensel, møbler og husholdningsartikler, var uforandret.
13.Antall firmamedlemmer i Skipsmeglerforbundet har vært praktisk talt uforandret på ca. 240 i de siste 1012 år, til tross for at den norske flåten er blitt mindre.
14.Ass. banksjef Birger Langeland i DnC opplyser til Aftenposten at kursen mot slutten av dagen var omtrent uforandret, men at svingningene igår var meget store.
15.At denne sats siden har kunnet bli stående uforandret er spørsmål for seg.
16.Atten prosent svarer at velferdssamfunnet er styrket i samme periode, mens 40 prosent mener at situasjonen er uforandret.
17.Av industrirapporten fremgår at det elektriske kraftforbruket stort sett er uforandret, oljeforbruket er redusert med 40 prosent, kullforbruket er fordoblet som følge av at sementvareindustrien er gått over til dette brenselet, koksforbruket uforandret, mens avfallsforbruket er øket med 40 prosent.
18.Avdelingsledere som ble intervjuet, ønsker altså å delta mer aktivt ved at administrasjonen i god tid setter opp et foreløbig avdelingsbudsjett som viser hva uforandret drift vil koste.
19.Banksjef Håkon Kristoffersen i Christiania Bank og Kreditkasse sier til Aftenposten at dollarens internasjonale verdi holdt seg stort sett uforandret over helgen.
20.Bare for ett år siden kunne ungarerne deles inn i tre grupper - de som levde bedre enn før, de som hadde en uforandret kjøpekraft og de som hadde det verre enn før.
21.Bare trombonisten Gunnar Gotaas og trommeslageren Bonsak Schieldrop gjenstår av den originale besetningen, med trofastheten mot New Orleansjazzen er uforandret - hvilket også bandets presseferske album" Everywhere you go" (Human Records), bærer bud om.
22.Bergen Bank har bedret sin rentenetto betraktelig (forskjellen mellom innlåns og utlånsrente), Kreditkassens rentenetto er uforandret, mens DnC har en nedgang.
23.Bjølvefossen steg med 25 prosent til 85 kroner mens Hafslund viste uforandret kurs 190 kroner efter å ha vært opp i 202,50 kroner tidligere i uken.
24.Blant regjeringspartiene mener det store flertall at velferdssamfunnet er uforandret eller styrket, mens Venstre deler seg omtrent på midten.
25.Boliginvesteringe ventes å holde seg uforandret fra 1984 til 1985, og myndighetene regner med at det vil bli igangsatt bygging av mellom 27 000 og 31 000 nye boliger neste år.
26.De dypere apartheidstrukturer er fortsatt uforandret.
27.Den norske kronens verdi holdt seg stabil igår og nesten uforandret i forhold til fredagens kurser.
28.Den norske kronens verdi var imorges stort sett uforandret i forhold til fredag, til tross for Norges Banks omlegning av kursindeksen fra idag.
29.Denne paragrafen står uforandret ved makt i de nye vedtektene av 10. mars 1984.
30.Dermed er poengstillingen i teten uforandret.
Your last searches