Norwegian-German translation of utrede

Translation of the word utrede from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utrede in German

utrede
vitenskapverb forschen, erforschen
  analysereverb analysieren, untersuchen, durchforschen, erforschen, prüfen
Synonyms for utrede
Derived terms of utrede
More examples
1.Alternativ Framtid"prosjektet har som siktemål å utrede en mulig nordisk modell for et fremtidig samfunn hvor sosiale mål, miljø og ressursansvar er sterkt prioritert.
2.Å utrede spørsmål om eiendomsskatt i Bærum er uaktuelt," var i klartekst Høyres svar.
3.Byplankontoret har fått til oppgave å utrede to områder i Oslo med sikte på nye kolonihaver.
4.Det bør nedsettes et utvalg som kan utrede hva det faktisk koster å gi barnet skikkelig levestandard.
5.Det er klart at vi har merket oss samferdselsministerens uttalelse, og alternativet med å utrede hva kostnadene av en forsert utbygging vil komme på vil bli tillagt øket vekt når Televerkets styre og administrasjon skal vurdere alternative løsninger.
6.Det kan iallfall ikke være noen grunn til å la være å utrede forslaget, sier Hoel til Aftenposten.
7.Efter 100 år med denne ordning krever vi at det snarest mulig blir oppnevnt et offentlig utvalg til å utrede og fremme forslag til en ny politiordning som blir slik at vi får en demokratisk, effektiv og moderne oppbygning, sier et samlet landsmøte.
8.Førsøker vi å få igjennom samfunnsnyttige, positive tiltak i bydelen, bruker kommunen mange år på å utrede saken.
9.Jeg skal nå utrede kvinners muligheter til sysselsetting i oljesektoren - når oljeutvinningen igangsettes i NordNorge.
10.Justisdepartementet bør opprette et utvalg som skal utrede spørsmålet om reaksjoner overfor aviser og andre medier som begår overgrep mot enkeltpersoner, sier professor dr. juris Anders Bratholm til NTB efter frifinnelsen av den tidligere leder for Nordisk Barnefond, Helge Nordahl.
11.Men det er et stykke vei fra å utrede mulighetene til å fremlegge det man kan kalle konkrete planer, sier VGs ansvarlige redaktør Andreas Norland.
12.På den ene side nedsettes det grupper til å utrede fremtidige oppgaver og funksjoner i tråd med stortingsvedtak.
13.På teknisk side bør man i første omgang utrede en hensiktsmessig samarbeidsform for verksteddrift, innkjøp og teknisk utvikling.
14.Vi holder nå på med å utrede hvilke kjemiske midler og avgasser som finnes i slike arbeidsmiljøer.
15.Vårt departement kommer til å utrede saken, men det er ingen hemmelighet at vi frykter et nytt utvannet, uoversiktlig system som vil være meget vanskelig å administrere - og forstå for dem som søker lån.
16.utrede innholdet og omfanget av det forvaltningsmessige ansvar i kommunen generelt og i sosialforvaltningen spesielt og beskrive hvordan dette ansvar fordeles mellom forvaltningens politiske og administrative deler - herunder også fordelingen mellom de ulike forvaltningsnivåer...
17.Administrasjonene ble bedt om å utrede saken.
18.Administrerende direktør Helge Asdahl i Sparebankforeningen opplyser at de nylig har avsluttet arbeidet med å utrede gebyrspørsmålet.
19.Arbeiderpartiet går imot lovendringer, mens Venstre vil at Skattekommisjonen skal utrede saken nærmere.
20.Arbeidsgiverne gikk imot å innføre dette nå da de mente det dreier seg om en ren arbeidstidsforkortelse, men gikk med på å utrede en slik ordning.
21.Av disse kan man for eksempel ikke utrede hvor mange som helt har oppgitt håpet om å få jobb og i det minste selv betrakter seg som slått ut.
22.Av særlig betydning er den årlige ICUSkonferansen (International Conference for the Unity of Sciences) hvor flere hundre ledende vitenskapsmenn fra hele verden kommer sammen for å utrede vitenskapenes felles verdigrunnlag.
23.BBC har bedt om en 41 prosent økning i lisensen (fra 46 til 65 pund) fra mars neste år, men regjeringen skal ikke være innstilt på en så drastisk forhøyelse, og mener BBC må utrede reklamealternativet.
24.Bakgrunnen for at NordPoolen ba om en utsettelse er at selskapet først ønsket å utrede en eventuell samordning med NorCargo, meldte Norges Handels og Sjøfartstidende onsdag.
25.Bergen Banks tidligere toppsjef Finn B. Henriksen skal lede en arbeidsgruppe som skal utrede de praktiske og formelle sider ved en samordning av Bankinspeksjonen og Forsikringsrådet til en tilsynsetat under Finansdepartementet.
26.Bystyret påla under budsjettbehandlingen i desember rådmannen å utrede muligheten til å spare på husleie med blant annet å overføre virksomheter til kommunale bygninger.
27.Da vil man utrede raskt hva pengene skal brukes til, istedenfor som Regjeringen - som opprinnelig foreslo at hele overskuddet skulle gå rett inn i statskassen uten å være øremerket til noe formål.
28.De borgerlige partier har bedre kommuneadministrasjonen utrede spørsmålet om hvorvidt bompengefinansering kan brukes til å finansiere andre deler av Oslos hovedveisystem, mens de sosialistiske partier foretrekker kjørepenger og soneavgift som alternativ finansieringsform.
29.De minner om at statsråd Kjell Magne Bondevik har tatt initiativ til å utrede voksenopplæringens fremtid og mener man bør avvente resultatet av dette før ytterligere nedskjæringer finner sted.
30.De vil utrede spørsmålet om et fellesnordisk data og informasjonssystem for narkotikasaker med sikte på et bedre beslutningsunderlag for å bekjempe narkotikaproblemer.
Similar words

 
 

utrede as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) utredeutredendeutredet
Indikative
1. Present
jegutreder
duutreder
hanutreder
viutreder
dereutreder
deutreder
8. Perfect
jeghar utredet
duhar utredet
hanhar utredet
vihar utredet
derehar utredet
dehar utredet
2. Imperfect
jegutredet
duutredet
hanutredet
viutredet
dereutredet
deutredet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde utredet
duhadde utredet
hanhadde utredet
vihadde utredet
derehadde utredet
dehadde utredet
4a. Future
jegvil/skal utrede
duvil/skal utrede
hanvil/skal utrede
vivil/skal utrede
derevil/skal utrede
devil/skal utrede
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha utredet
duvil/skal ha utredet
hanvil/skal ha utredet
vivil/skal ha utredet
derevil/skal ha utredet
devil/skal ha utredet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle utrede
duville/skulle utrede
hanville/skulle utrede
viville/skulle utrede
dereville/skulle utrede
deville/skulle utrede
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha utredet
duville/skulle ha utredet
hanville/skulle ha utredet
viville/skulle ha utredet
dereville/skulle ha utredet
deville/skulle ha utredet
Imperative
Affirmative
duutred
viLa oss utrede
dereutred
Negative
duikke utred! (utred ikke)
dereikke utred! (utred ikke)
Your last searches