Norwegian-German translation of utreder

Translation of the word utreder from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utreder in German

utreder
brudd - mannnoun Ermittlungsbeamte [m]
  brudd - kvinnenoun Ermittlungsbeamtin [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg vil tolke utspillet i beste mening og går utfra at NRK ønsker å formidle sitt opplegg til Boreutvalget, som på oppdrag fra Regjeringen utreder alternative TV 2modeller.
2.Vi håper at det interdepartementale utvalget som nå utreder norske boikotttiltak overfor SydAfrika, vil gå inn for å innstille SASflyvningene på Johannesburg, fremholder Speed.
3.Både organisasjonsfjernsyn og regionale og lokale fjernsynssendinger inngår i planene for riksdekkende fjernsyn i to kanaler som NRK på eget initiativ utreder.
4.De fleste er oversendt Skolesjefen som igjen har sendt dem til politiet som tydeligvis stadig utreder og efterforsker saken, men har altså vanskelig for å utforme og reise en tiltale.
5.De mener at et akvarieanlegg bør ligge ved sjøen, og vi utreder nå et alternativ ved Fiskevollbukten på Mosseveien.
6.Derfor bør det være et rimelig krav at Boreutvalget, som nå utreder hele TV2spørsmålet, får fullført sitt arbeide før det blir gitt adgang til prøveprosjekter av den typen som de nevnte gruppene har søkt om.
7.Det er ikke riktig som anført av justisminister Mona Røkke i innlegg i Aftenposten 6 / 11984 at forsinkelsen i arbeidet skyldes det nedsatte utredningsutvalg som utreder nye erstatningsregler for yrkessykdommer.
8.Det man utreder for tiden er om det finnes alternative og bedre løsninger enn de som først ble trukket opp.
9.Dette er blant de spørsmål som Statens institutt for folkehelse (SIF) nå utreder for Helsedirektoratet.
10.Direktør Etholm opplyser at et utvalg bestående av representanter for Hydro og ÅSV, nå utreder hvorvidt de to selskaper skal gå sammen om videreforedlingsprosjekte r, eller om det er riktigere at ÅSV og Hydros aluminiumvirksomhet bør ligge i et felles selskap.
11.Efter hva Aftenposten erfarer, utreder en komite, med forhenværende klokker og menighetsrådsformann i spissen, hvordan man skal organisre meninghetsarbeidet blant dem som ønsker å beholde Børre Knudsen som sin prest i Balsfjord.
12.En komite som utreder behovet for hunder i offentlig tjeneste, ventes å fremlegge sin innstilling i mai / juni.
13.Et institutt som representerer kompetanse på et visst felt, overvåker, utreder, overfører og tilpasser de store lands forskningsresultater til norske forhold og driver FOUaktivitet for å løse problemer på det aktuelle området.
14.Frogn Sellæg er leder for den offentlige kommisjon som utreder disse spørsmål.
15.Fylkesmann Alv J. Fostervoll er formann i utvalget som utreder spørsmålet om skyte og øvingsfelt i Forsvaret.
16.Han leder et utvalg som utreder disse spørsmål og som er nedsatt av EDU, som er en samarbeidsorganisasjon av europeiske konservative og kristeligdemokratiske partier.
17.Han leder et utvalg som utreder spørsmålet om krigsinvalidepensjonering.
18.Han utreder blant annet spørsmål om opphavsrett til dataprogrammer for de nordiske opphavsrettsutvalg.
19.Han vil ikke opplyse hvilke finansieringsmuligheter han nå utreder.
20.I forrige uke gjorde Dagbladets ledelse det kjent at den ønsker å utgi søndagsaviser og nå utreder mulighetene.
21.I øyeblikket utreder vi de økonomiske og tekniske sider ved å starte nærkringkasting.
22.Jeg vil tolke utspillet i beste mening og går utfra at NRK ønsker å formidle sitt opplegg til Bore - utvalget, som på oppdrag fra Regjeringen utreder alternative TV 2 - modeller.
23.Kommunikasjonsrådmann Thorleif Haug opplyser til Aftenposten at administrasjonen nå utreder tre alternative trasevalg, den ferdigregulerte, en trase under Piperviken og Akershusalternativet fra Veidirektoratet.
24.LO går inn for en mer fleksibel pensjonsordning, nedsettelse av den generelle pensjonsalder og lik arbeidstid for alle, mens YS har bedt om at man utreder konsekvensene av en eventuell innføring av 6timers arbeidsdag.
25.Lysverkene utreder fortsatt mulighetene for å utnytte mer av overskuddsvarmen fra byens forbrenningsanlegg til varmtvann og boligoppvarming.
26.Men man understeket i debatten betydningen av at det på alle nivåer legges vekt på verneinteressene i offentlig planlegging, og at man videre utreder behovet for å utrede nærmere om man skal grunnlovsfeste vern om naturressursene.
27.Mens ekspertene utreder videre, fortsetter den politiske debatt i Sverige.
28.Personlig sekretær for samferdselsministeren, Per Arne Watle, advarte på gårsdagens møte imot å stille urimelige krav til støyvern og trafikkrestriksjoner på Fornebu, men bekreftet at departementet for tiden utreder muligheten for å innføre en såkalt døgndifferensiert fløystøyavgift i lufthavnen.
29.Sosialminister Leif Arne Heløe opplyste i Stortingets spørretime iformiddag at Helsedirektoratet nå utreder spørsmålet om rutinemessig ultralydundersøkelser av gravide kvinner.
30.Spørsmålet man nå stiller seg i det store statssekretærutvalget som utreder importen av landbruksprodukter fra uland, er om det vil være riktig å belaste det norske bistandsbudsjettet med tiltak på denne sektor.
Your last searches