Norwegian-German translation of uttale

Translation of the word uttale from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uttale in German

uttale
artikulasjon noun Aussprache [f], Artikulation [f], Ausdrucksweise [f]
Synonyms for uttale
Derived terms of uttale
Anagrams of uttale
More examples
1.Eg finn grunn til å seia frå at sentralstyret nå hansamar framlegget til program for perioden 19851989 og det er i den samanheng som sentralstyret har gjeve uttale.
2.Gir ikke denne lille historien en antydning om hvor umulig det efterhvert er blitt å uttale seg bastant om forholdet mellom TVtitting og boklesning ?
3.Hvilken som helst korporal som blir bedt om å uttale seg om såkalte" mulige ubåter" vil være meget omhyggelig med ikke å gjengi påstander som det ikke fins faktiske bevis for.
4.Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar" finner det meningsløst at medlemskommunene ikke har fått efterkommet anmodninger om lengre frister til å uttale seg om Samlet Plan.
5.Misbrukte privilegier" kan jeg dessverre ikke uttale meg om før dette konkretiseres nærmere !
6.Tre er godt nok" var losjemottoet vi måtte uttale med bambusstaven høyt løftet.
7.Utvalget skal ha som oppgave å komme med og uttale seg om forslag til nyanlegg, større ombygging, og vedlikeholdsrutiner for eksisterende småbåthavner og opplagsplasser samt forøvrig behandle saker av interesse for disse havner / opplagsplasser", står det i overenskomsten mellom kommunen og båtforeningene.
8.Vel fins det nordmenn som kunne ha våget å uttale seg i samme retning.
9.Vi skal ikkke uttale oss om sammensuriet av organisasjoner.
10.At dommen ikke var enstemmig, taler i favør av en mulig anke av lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett, men det er det imidlertid alt for tidlig å uttale seg noe bestemt om.
11.Av hensyn til vanlig børsetikk kunne vi ikke uttale oss på forhånd.
12.Da jeg selv allerede på et tidlig tidspunkt gjorde det klart overfor russerne at jeg ikke aktet å bli fanget inn i deres virksomhet, kan jeg egentlig ikke uttale meg om hva de konkret var ute efter.
13.De sier ikke for ramme alvor at De har sagt nei til en anmodning om å uttale Dem noen gang ?
14.Den enkelte polititjenestemann som uttaler seg om en sak, mener ofte selv at han ikke har sagt noe galt, men all den stund han efter regelverket ikke har adgang til å uttale seg om en konkret sak, må dette ses på som rene lekkasjer og brudd på instruksen, sier Arne Huuse.
15.Dersom klager avdekker uheldige forhold eller rutiner på et sykehus, har pasientombudet rett til å uttale seg om dette.
16.Det blir for sterkt for meg å uttale meg nå,jeg må fordøye alt sammen først.
17.Det er det for tidlig å uttale seg om.
18.Det er en vurdering jeg ikke vil uttale meg om.
19.Det er jeg selvsagt klar over, men foreløbig vet jeg for lite om disse ting til å kunne uttale meg.
20.Det er jo noe tidlig å uttale seg om oppslutningen før dagen er til ende og vi får samlet rapportene, men så langt tyder våre observasjoner på at det har vært mindre trafikk ved bensinstasjonene enn normalt, sier Erling Storrusten.
21.Det er olje der ute, det er hundre prosent sikkert, sa en lokal drosjesjåfør forleden, en drosjesjåfør med ganske alminnelig dårlig fagbakgrunn for å kunne uttale seg saklig om noe sånt.
22.Det er vanskelig for meg å uttale meg om denne utviklingen.
23.Det kan jeg ikke uttale meg om.
24.Det kan jeg ikke uttale meg om i detalj, sa Strauss fra vitneboksen.
25.Det kan jeg ikke uttale meg om på nåværende tidspunkt.
26.Det kan jeg vanskelig uttale meg om fordi jeg ikke har gjennomgått hele materialet, men det virket som om materialet gjennomgående var ensidig og ga et negativt bilde av det tyske samfunn.
27.Det kan kanskje være fristende for enkelte av formannskandidatene ikke å uttale seg om de vil stille som styremedlemmer eller viseformann før selve formannsspørsmålet er avgjort på tinget.
28.Det overlater jeg til andre å uttale seg om.
29.Det vil jeg foreløbig ikke uttale meg om, sier Rimejorde som samtidig peker på at også dette forslaget er avhengig av de respektive nasjoners idrettsstyrers velsignelse.
30.Det vil jeg ikke uttale meg om på medlemmenes vegne før møtet.
Similar words

 
 

uttale as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) uttaleuttalendeuttalt
Indikative
1. Present
jeguttaler
duuttaler
hanuttaler
viuttaler
dereuttaler
deuttaler
8. Perfect
jeghar uttalt
duhar uttalt
hanhar uttalt
vihar uttalt
derehar uttalt
dehar uttalt
2. Imperfect
jeguttalte
duuttalte
hanuttalte
viuttalte
dereuttalte
deuttalte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde uttalt
duhadde uttalt
hanhadde uttalt
vihadde uttalt
derehadde uttalt
dehadde uttalt
4a. Future
jegvil/skal uttale
duvil/skal uttale
hanvil/skal uttale
vivil/skal uttale
derevil/skal uttale
devil/skal uttale
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha uttalt
duvil/skal ha uttalt
hanvil/skal ha uttalt
vivil/skal ha uttalt
derevil/skal ha uttalt
devil/skal ha uttalt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle uttale
duville/skulle uttale
hanville/skulle uttale
viville/skulle uttale
dereville/skulle uttale
deville/skulle uttale
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha uttalt
duville/skulle ha uttalt
hanville/skulle ha uttalt
viville/skulle ha uttalt
dereville/skulle ha uttalt
deville/skulle ha uttalt
Imperative
Affirmative
duuttal
viLa oss uttale
dereuttal
Negative
duikke uttal! (uttal ikke)
dereikke uttal! (uttal ikke)
Your last searches