Norwegian-German translation of utvise

Translation of the word utvise from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utvise in German

utvise
landverb ausweisen
  formålverb angeben, aufzeigen
Synonyms for utvise
More examples
1.En merkbar liberalisering av utvisningsreglene i tider med økende innvandring vil kunne føre til et økende innslag av kriminelle elementer blant herboende utlendinger, og en liberalisering vil vanskelig bli forstått av almenheten, sier Utlendingskontoret bl.a. Den norske Advokatforening er imidlertid enig i den innskrenkning i utvisningsmulighetene som flertallet foreslår, og mener utvalget burde gått lenger i å begrense adgangen til å utvise utlendinger som har oppnådd bosettingstillatelse.
2.I alle fall synes vi at polititjenestemennene selv burde kunne utvise en større grad av vurderingsevne overfor fare og risiko i slike situasjoner.
3.VestEuropa bør kunne spille en sterkere rolle i fredsprosessen med å legge større press på regjeringen i Israel til å utvise større vilje til reelle forhandlinger".
4.VestEuropa bør kunne spille en sterkere rolle i fredsprosessen med å legge større press på regjeringen i Israel til å utvise større vilje til reelle forhandlinger.
5.Før 1940 var det en tradisjon her hjemme med å avvise og utvise jøder.
6.Man må derfor henstille til Arbeidsdirektoratet om å utvise større forsiktighet og tilbakeholdenhet slik at man unngår økonomiske forpliktelser i forhold til tiltak / prosjekter som det ikke er budsjetterte midler eller regelverk for, heter det i departementets brev til direktoratet.
7.Men både for et selskaps valgte tillitsmenn og dets ledende ansatte gjelder at man må utvise den største forsiktighet i forbindelse med slik handel.
8.Men man løser ingen problemer med å utvise, selv om det fysisk adskiller de to parter, sier han videre.
9.Når det gjelder den siden av saken må vi utvise større tålmodighet.
10.1984 har ikke vært uten seirer for barneombudet, og den viktigste saken barneombudet har kjempet igjennom for norske barn, er at Kirke og undervisningsdepartementet ga ombudet medhold i at arbeidsmiljølovens paragraf 27 ikke kan benyttes for å utvise elever fra skolen.
11.Alternativet til utlevering var å utvise dem til en tredje stat.
12.Assad svarte straks med å utvise Arafat fra Syria.
13.Avgjørelsene ble truffet ut fra betrakninger om at man ville utvise og nekte adgang de personer som var direkte innblandet.
14.Bonn kvier seg samtidig for å utlevere eller utvise personer som ifølge vesttysk lov har et automatisk krav på vesttysk statsborgerskap.
15.Brittan gjorde det samtidig klart at han ikke vil nøle med å utvise uønskede libyske statsborgere.
16.Da Gunvor Haavik ble avslørt i januar 1977, reiste Titov straks fra landet - før norske myndigheter fikk chanse til å utvise ham.
17.De 26 internasjonale særforbundene som kontrollerer de olympiske idrettsgrener har fått anledning til å utvise en større grad av fleksibilitet i sine regelverk.
18.De er bevæpnet og det er derfor viktig å utvise stor forsiktighet.
19.De pårørende kan hjelpe mye ved å utvise større tålmodighet ved trege bevegelser og tilslørt tale.
20.De skaffer seg penger ved å utvise en hensynsløs brutalitet overfor to eldre.
21.De to er ikke engang lovlig separert, og min mening er at fremmedkontrollen ønsket å utvise Jaama bare for å bli kvitt et plagsomt vidne.
22.Den franske regjering står nå overfor den kinkige politiske avgjørelse om hvorvidt man skal gjøre alvor av å utvise baskerne eller ikke.
23.Den franske støtte til Irak i gulfkrigen og Frankrikes unnlatelse av å utvise eller gi strenge straffer til fiender av Khomeinis regime er også en grunn til at Paris er falt i unåde i Teheran.
24.Den høye prosent som er medlem av statskirken, uten at de besøker kirken utenom de helt spesielle anledninger, og uten ellers å utvise noen spesiell religiøs interesse, skulle tyde på det.
25.Den norske regjering kan velge flere reaksjonsmåter, og en av dem er å utvise sovjetiske diplomater.
26.Den sovjetiske regjering gjengjeldte da med å utvise Knut Mugaas, som var Eksportrådets utsending ved den norske Moskvaambassade, og ambassadesekretær Kåre Hauge, som på det tidspunkt tjenestegjorde ved ambassaden i Tokyo.
27.Derfor er det både rettferdig og nødvendig å utvise skolepiker som blir gravide.
28.Dermed har den sosialdemokratiske regjeringen gitt det svenske innvandrerverket klarsignal til å utvise asylsøkende fra Libanon.
29.Det eneste måtte da være fremmedlovens 13, punkt b, som gjør det mulig å utvise en person som" handler mot en beslutning... om å nekte ham opphold i riket".
30.Det er bred enighet i Stortinget om at avisbransjen også i likhet med andre bransjer må utvise omkostningsbevissthet.
Similar words

 
 

utvise as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) utviseutvisendeutvist
Indikative
1. Present
jegutviser
duutviser
hanutviser
viutviser
dereutviser
deutviser
8. Perfect
jeghar utvist
duhar utvist
hanhar utvist
vihar utvist
derehar utvist
dehar utvist
2. Imperfect
jegutviste
duutviste
hanutviste
viutviste
dereutviste
deutviste
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde utvist
duhadde utvist
hanhadde utvist
vihadde utvist
derehadde utvist
dehadde utvist
4a. Future
jegvil/skal utvise
duvil/skal utvise
hanvil/skal utvise
vivil/skal utvise
derevil/skal utvise
devil/skal utvise
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha utvist
duvil/skal ha utvist
hanvil/skal ha utvist
vivil/skal ha utvist
derevil/skal ha utvist
devil/skal ha utvist
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle utvise
duville/skulle utvise
hanville/skulle utvise
viville/skulle utvise
dereville/skulle utvise
deville/skulle utvise
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha utvist
duville/skulle ha utvist
hanville/skulle ha utvist
viville/skulle ha utvist
dereville/skulle ha utvist
deville/skulle ha utvist
Imperative
Affirmative
duutvis
viLa oss utvise
dereutvis
Negative
duikke utvis! (utvis ikke)
dereikke utvis! (utvis ikke)
Your last searches