Norwegian-German translation of ville

Translation of the word ville from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ville in German

ville
oppførende - mannnoun Barbar [m], Unmensch [m], Rohling [m], Grobian [m], Raufbold [m], Biest [n]
Synonyms for ville
Derived terms of ville
Examples with translation
Hva ville verden vært uten kvinner?
Tom ville ikke engang snakke med Maria etter at hun hadde bedt ham om tilgivelse.
Det er en stor forskjell mellom det å lære seg et språk for å forstå det eller kunne si ting etter behov, og det å ville tilegne seg et andrespråk for å kunne snakke fritt, nesten som på ditt første språk, morsmålet.
Ingen andre ville ha forstått dette.
Selv om jeg var en dverg, ville jeg fortsatt vært en kjempe.
Jeg ville ikke dø.
Jeg ville se mest mulig.
Heldigvis ligger ikke Utøya i Finnmark. Da ville beredskapstroppen brukt enda lengre tid.
Jeg er redd du har misforstått meg. Jeg ville ikke være alene med deg. Jeg vil være alene.
En dag spurte hun om jeg ville bli med henne hjem etter skoletid.
Jeg trodde ikke at hun ville spørre meg igjen.
Han ville helst unngå folk.
I Norge finnes det mer enn 1500 ville eller forvillede blomsterarter – en rikdom å glede seg over, og en arv å verne om!
Hun trodde at han ville overnatte hos henne.
Han trodde at hun ville overnatte hos ham.
Jana spurte Maria om hun ville overnatte hos henne.
Jeg tenkte simpelthen at det ville ikke være vanskelig for deg å forstå esperanto.
Jeg foretok en analyse som viste at det ville trengs mye mer penger enn de tidligere hadde regnet med.
More examples
1.Angrefristen" var det viktigste statsråd Løken fikk igjennom, men i samme proposisjon ønsket Høyreregjeringen å gå lenger på enkelte andre punkter enn stortingsflertallet ville være med på.
2.Arbeiderpartiet ville ikke støtte fru Kvanmos forslag.
3.Barbara Brøvig" ville trolig ha tålt å gå på en mine hvis eksplosjonen ikke kom midtskips, mener han.
4.Begge lag ville vel vinne, men vi ville det mest !
5.Boken fascinerte ham, eller rettere sagt den ga ham ingenting nytt, og det var nettopp det fengslende ved den. boken fortalte det som han selv ville ha sagt hvis han hadde klart å bringe orden i sine spredte tanker.
6.CDUs gruppeformann i Forbundsdagen, Alfred Dregger, uttalte på et gruppemøte at en tysk deltagelse onsdag ville ha vært" pinlig - der har vi intet å hente".
7.Da Sp gikk inn i regjeringen annonserte SULleder Torun Dramdal at hennes organisasjon ville være" Willochs vaktbikkje".
8.Da jeg er av den oppfatning at bruken av disse nummer er altfor omfattende i vårt samfunn, samt at fengslet ikke har oppgitt konkret hva de har til hensikt å kontrollere, ville det være av interesse å få Datatilsynets vurdering av forholdet", skrev mannen i et brev til Datatilsynet.
9.Da ville bruttonasjonalproduktet ha vært en sjettedel lavere, dersom ikke produktiviteten i resten av økonomien hadde vært 20 prosent høyere.
10.Datateknikken eksisterer fordi den gjør det mulig å utføre visse operasjoner raskere, billigere og mer rasjonelt enn man ville klare uten databehandling, og fordi den gjør det mulig å utføre visse operasjoner som man ikke tidligere kunne utføre.
11.De fleste har vel ennå i frisk erindring hans hurtigløp til regjeringsbygget etter valget i 1977, da han anmeldte seg til disposisjon fordi han i de mest hektiske timer hadde sett muligheten av at Venstre ville komme i en vippeposisjon i Stortinget.
12.De har vist seg å holde mer enn produsenten ville love.
13.De unge ville" av vårt 80tall søker forbilder hos de litt eldre tyske som igjen tar utgangspunktet i tysk ekspresjonisme fra århundrets begynnelse.
14.De ville" ekspresjonister som har dominert Vestens mondene gallerivegger en tid, er eksempelvis ikke mere avantgardistiske enn impresjonistarvingen Vinjum, født i Sogn og bevisstgjort i Chartres.
15.Den forskningen jeg selv har gjort på dette området, for syv eller åtte år siden, og som jeg har snakket med flere kjemikere og kunstnere om, får meg til å tro at selv om vi antar at en substans mer følsom enn sølvklorid er blitt oppdaget, ville man fremdeles ha store problemer med å fremstille de mest perfekte av alle tegninger.
16.Den ville (villmannen) lever i seg selv, det selskapelige (sociable) menneske som stadig er utenfor seg selv, forstår bare å leve i andres omdømme, og det er så å si fra andres dom det henter bekreftelsen på sin egen eksistens".
17.Dere (Arbeiderpartiet) la frem et lovforslag om ny lov om helsetjenesten i kommunen, og der var det slik at bare leger med avtaler med kommunen ville få noen som helst refusjon fra folketrygden.
18.Dersom Statoil, Hydro og Saga kunne finne en felles plattform f.eks. gjennom et felles selskap med formål å drive virksomhet utenfor Norge - ville dette selskapet økonomisk og kompetansemessig i større grad enn selskapene enkeltvis kunne konkurrere med oljeselskapene på det internasjonale oljemarkedet", heter det blant annet i stortingsmeldingen.
19.Dersom daghjemmets fremste oppgave var å være et godt barnemiljø, ville det forutsette en ideologi eller målsetting for arbeidet, eller en teori om hvorfor og på hvilken måte daghjemmet er det beste miljøet for barna - - Men det finnes ikke noen slike felles målsettinger eller retningslinjer, som er grunnen til at barna er på daghjem.
20.Dersom det lykkes å mobilisere og gi hele den internasjonale arbeiderbevegelse en slik rolle, ville dette kunne skape en situasjon som åpner muligheter for at den folkelige kampen for fred går over fra å være en fredsbevegelse til å bli hovedinstrumentet i den antiimperialistiske kampen for demokrati og sosialisme.
21.Dersom du fikk servert en kjøttkake tilsatt blod til middag, ville du da spise den ?
22.Det Bygdeutvalget sier lite om, er hvordan utviklingen på bygdene ville vært uten den omfattende støtten til jordbruket.
23.Det er ingen tvil om at en satsing av offentlige midler på disse områdene i dagens situasjon ville være langt mer effektiv for å styrke industriens produksjonsevne og inntjening enn ved å bruke betydelige offentlige midler på å stimulere til aksjeomsetning," sier Berge.
24.Det er mer alminnelig i Amerika enn i Europa å ville avskaffe forskjellene mellom barn og voksne.
25.Det første jeg ville gjøre er å plukke ut to satsningsområder.
26.Det generelle rentefradraget innebærer statlig støtte i milliardklassen til formål som det ut fra sosiale eller næringspolitiske hensyn ikke ville vært mulig å prioritere gjennom normale bevilgninger.
27.Det kunne han ha spart seg, særlig når han utgir det som sitt anliggende å ville tjene det borgerlige samarbeid.
28.Det lå an til brudd i forhandlingene, og det kom uttalelse fra Statoils side som Mobils representanter oppfattet dithen at det ville bli iverksatt en offensiv mot Mobil i massemedia, bl.a. med påstander om at Mobil i 1979 hadde vedtatt overføring i 1985, men senere gått fra dette.
29.Det som er utført i Teatersalen, ville vært umulig hvis vi ikke hadde hatt en levende norsk håndverkstradisjon, og folk som kan utføre disse spesialarbeider.
30.Det var deilig å få med seg kroppen igjen ; kjenne at kroppen også ville - ikke bare hodet.
Similar words

 
 

ville as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) villevillendevillet
Indikative
1. Present
jegvil
duvil
hanvil
vivil
derevil
devil
8. Perfect
jeghar villet
duhar villet
hanhar villet
vihar villet
derehar villet
dehar villet
2. Imperfect
jegville
duville
hanville
viville
dereville
deville
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde villet
duhadde villet
hanhadde villet
vihadde villet
derehadde villet
dehadde villet
4a. Future
jegvil/skal vil/kommer at/skalle
duvil/skal vil/kommer at/skalle
hanvil/skal vil/kommer at/skalle
vivil/skal vil/kommer at/skalle
derevil/skal vil/kommer at/skalle
devil/skal vil/kommer at/skalle
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha vil/kommer at/skallet
duvil/skal ha vil/kommer at/skallet
hanvil/skal ha vil/kommer at/skallet
vivil/skal ha vil/kommer at/skallet
derevil/skal ha vil/kommer at/skallet
devil/skal ha vil/kommer at/skallet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle ville/skulle
duville/skulle ville/skulle
hanville/skulle ville/skulle
viville/skulle ville/skulle
dereville/skulle ville/skulle
deville/skulle ville/skulle
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha ville/skullet
duville/skulle ha ville/skullet
hanville/skulle ha ville/skullet
viville/skulle ha ville/skullet
dereville/skulle ha ville/skullet
deville/skulle ha ville/skullet
Imperative
Affirmative
duvill
viLa oss ville
derevill
Negative
duikke vill! (vill ikke)
dereikke vill! (vill ikke)
Your last searches