Norwegian-German translation of vurdering

Translation of the word vurdering from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vurdering in German

vurdering
prisnoun Schätzwert [m]
  domnoun Einschätzung [f], Beurteilung [f]
  aksjonnoun Schätzung [f]
  foretaknoun Wertschätzung [f]
  personnoun Schätzung [f]
  takseringnoun Bewertung [f], Abschätzung [f], Taxierung [f], Wertschätzung [f], Kalkül [n], Schätzung [f]
Synonyms for vurdering
Derived terms of vurdering
Examples with translation
I Marias bursdagsselskap Tom og John snakket med hverandre hele tiden på latin. Det var veldig elitistisk i hennes vurdering.
Similar words

 
 

More examples
1.Da jeg er av den oppfatning at bruken av disse nummer er altfor omfattende i vårt samfunn, samt at fengslet ikke har oppgitt konkret hva de har til hensikt å kontrollere, ville det være av interesse å få Datatilsynets vurdering av forholdet", skrev mannen i et brev til Datatilsynet.
2.Efter en samlet vurdering kan ikke Kommunaldepartementet støtte den foreslåtte omleggingen, men ønsker at vår nåværende ordning opprettholdes", heter det i høringsuttalelsen.
3.Finansdepartementet finner at det også er behov for en prinsippiell vurdering av vårt samlede system av skatter og avgifter, og at dette mest hensiktsmessig kan skje i en skattekommisjon, og departementet tilrår at den fortsetter sitt arbeid.
4.Hvor mange barn som skal tas opp, og hvor mange barn pr. førskolelærer som skal legges til grunn, må bygge på en samlet vurdering der hensynet til barnehavens samlede miljø og pedagogiske og omsorgsmessige oppgaver og god og hensiktsmessig ressursutnyttelse teller.
5.Jeg holder dette for å være en god vurdering av BøRyggs filosofiske gehalt.
6.Kjennskap til befolkningsøkning og til hungersituasjonen i utviklingsland bør erkjennes, og en realistisk vurdering av slike forhold må medføre alvorlig engstelse.
7.Krykker for barn" inneholder testresultater, funksjonell vurdering av hver enkelt, tekniske opplysninger og priser.
8.Mine rapporter har jeg sendt til Norsk Psykiatrisk Forening og Amnesty for kritisk vurdering.
9.Noen konkret vurdering som reglementet legger opp til, ble såvidt jeg forstår, ikke foretatt".
10.Vi får håpe denne formulering mer skyldes mangelfulle evner til å beherske det norske sprog enn en vurdering av nivået for juridisk embedseksamen.
11.(Ikke ut fra min, men legenes vurdering).
12.Alle vurderinger, og til og med spekulasjoner om at Østersjøens vestkyst skulle kunne disponeres av krefter, som fra sovjetisk synspunkt betraktes som fiendtlige, tør i denne stormakts militære ledelse føre til en bekymret vurdering av sikkerheten.
13.Arbeiderpartiet deler også den vurdering at en efterspørselsstimulerende politikk idag i seg selv ikke vil føre til et sterkere press oppover på priser og lønninger og en for sterk svekkelse av utenriksøkonomien.
14.Arbeidsgiverens vurdering av arbeidstagerens sosiale status bryter klart med prinsippet om alles rett til arbeide, dessuten er beslutningen klart kjønnsdiskriminerende og prinsipielt betenkelig, sier LOadvokaten.
15.Bare et vedtak i Sikkerhetsrådet kan legge faste forpliktelser på SydAfrikas viktigste handelspartnere og ha utsikt til å oppnå en forandring i SydAfrika i retning av demokratiske rettigheter for alle innbyggere, heter det i regjeringens vurdering av handelsrestriksjoner.
16.Barnehavene skal være et pedagogisk tilbud, ikke en oppbevaringsplass, hevder førskolelærerne, som mener politikerne har tatt lite hensyn til deres faglige vurdering når det gjelder antallet barn i barnehavene.
17.Beløpene kan høres små ut, men erstatningene er utregnet på grunnlag av samtaler med de skadede og de efterlatte og efter en nøye vurdering av deres livssituasjon og deres økonomiske forhold.
18.Beslutningen om å si nei ble fattet efter grundig vurdering av hver enkelts søknad.
19.CVP mener at regjeringen i sin fremtidige vurdering av situasjonen ikke bør gi grønt lys for utplassering av krysserraketter i vårt land, heter det videre.
20.De bladene jeg har sett, mener jeg klart ligger på siden av det som kan godtas som undervisningsmateriale i skolen, og jeg kan ikke se at læreren i dette tilfellet har foretatt en god nok vurdering av stoffet på forhånd.
21.De økonomiske konsekvenser av å legge større vekt på den konvensjonelle del av vårt forsvar er en minusfaktor, men det kan ikke avholde oss fra en grundig vurdering av mulighetene, sier Stray.På det punkt kom det ikke til uttrykk noen generell uenighet om målsetningen.
22.Den har i deler av pressen vært tolket som et klarsignal for utbygging, sier amanuensis Dag Seierstad, - og det er bakgrunnen for at Opplysningsutvalget har bedt om en uavhengig vurdering.
23.Derfor vil vi efter nærmere vurdering imøtekomme dem som har høye boutgifter og en anstrengt økonomi, men jeg presiserer at det ikke er noen automatikk i dette.
24.Dersom LO kan påvise at vår vurdering bygger på sviktende eller feilaktig grunnlag, er vi selvsagt villig til å revurdere våre standpunkter.
25.Dersom LO kan påvise at vår vurdering bygger på sviktende eller feilaktig grunnlag, er vi selvsagt villig til å revurdere vårt standpunkt, sa Kraby.
26.Dersom det skjer en ytterligere svekkelse av det danske forsvar og et lavere vesttysk engasjement i området, må vi på norsk side ta planene for forsvaret av landsdelen opp til ny vurdering.
27.Det er alltid en vanskelig vurdering om man skal bygge på gamle bygninger når kapasiteten er for liten, eller om man skal starte helt på nytt og bygge et moderne frittstående anlegg.
28.Det er beklagelig at hele den faglige vurdering synes å være blitt tilsidesatt, sier Mobil Exploration Norways administrerende direktør Michael (Mike) A. Smith til Aftenposten.
29.Det er beklagelig at hele den faglige vurdering synes å være blitt tilsidesatt i Statfjordsaken, sier Mobilsjefen i Norge, Michael A. Smith.
30.Det er den såkalte ekspertkomiteen som efter ILOs statutter skal foreta den endelige vurdering av klagen.
Your last searches