Norwegian-German translation of vurderinger

Translation of the word vurderinger from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vurderinger in German

vurderinger
moralnoun Werte [p], Wertvorstellungen [p]
Similar words

 
 

More examples
1.Demokrati og demokratisering" rommer en rekke kritiske vurderinger.
2.Departementet finner det støtende og uheldig at sivile tjenestepliktige skal gis tjeneste i organisasjoner som har som målsetting å svekke det militære forsvaret som de efter meget nøye vurderinger har sluppet å tjenestegjøre i, og kanskje derved bidra til å rive vekk grunnlaget for det alminnelige vernepliktsforsvaret.
3.Det er ikke i møtet mellom den enkelte pasient og legen at overordnede ressursmessige vurderinger skal foregå".
4.Det er verdt å legge merke til at forsvarssjefens vurderinger er et vedlegg til departementets stortingsmelding.
5.Dette er meget kompliserte og alvorlige saker med stor fare for feilbehandling, og det ville derfor være ønskelig om slike beslutninger og vurderinger blir foretatt av ansvarlig myndighet.
6.Et menneske kan kjenne til alle vurderinger av Jesus, som i tidenes løp er gitt.
7.Fraværet av egne vurderinger blir også noe forunderlig når departementet i det ene øyeblikket mener kommisjonen har gjort et verdifullt arbeid med en omfattende oversikt og dokumentasjon, for i det neste å legge til at man på saklig grunnlag kan være uenig i dens konklusjoner.
8.IOC tar ikke den internasjonale situasjon og det politiske klima i søkerlandene med i sine vurderinger.
9.Men hun var en svermer som ble styrt av romantiske ideer snarere enn av realpolitiske vurderinger", mener Fontander.
10.Tall og vurderinger som kommer fram her, forteller om en rettsforvaltning som er skandaløst forsømt.
11.Alle vurderinger, og til og med spekulasjoner om at Østersjøens vestkyst skulle kunne disponeres av krefter, som fra sovjetisk synspunkt betraktes som fiendtlige, tør i denne stormakts militære ledelse føre til en bekymret vurdering av sikkerheten.
12.Begrunnelsen for dette ligger ikke i negative vurderinger av f.eks. barnehaven, der de fleste barna befinner seg i denne tiden.
13.Boikotten i 1980 kostet oss fem gull, dette er realistiske vurderinger, mener Gambril som er fornøyd med" Hamburgerbassenget" i Los Angeles.
14.De er interessert i våre vurderinger av forholdene og av å overveie de muligheter som foreligger.
15.De vesentligste problemer og eventuelle tiltak blir bare skjøvet frem i tiden ved å foreslå nye utredninger, nye vurderinger, nye totaloversikter etc., heter det.
16.De viktigste risker, som har med selve vår eksistens å gjøre, kan vi ikke gjøre noe med, hverken i tall eller konkrete vurderinger.
17.Denne innvending er blant de spørsmål som det nå blir sett nærmere på, sier en Pentagonkilde, som understreker at det bare dreier seg om vurderinger av ulike muligheter.
18.Det betyr at Skaset ikke bare tenker på idrettens tarv, han trekker også andre samfunnsinteresser inn i sine vurderinger.
19.Det er full enighet i landsstyret om at vi ikke ønsker noe menighetsblad, og at det er faglige, journalistiske vurderinger som skal legges til grunn for ansettelse av redaktør, sa partiets leder Theo Koritzinsky på en pressekonferanse i Oslo efter landsstyremøtet i helgen.
20.Det er helt nødvendig å ha et større materiale over ulykker i forbindelse med risikoanalyser og vurderinger av nye oljeinstallasjoner.
21.Det er mulig at enkelte utfra ulike vurderinger vil reagere negativt når det f.eks. gjelder tidspunktet på tre døgn før behandling starter.
22.Det er urovekkende at politikerne avfeier de militære lederes vurderinger uten realitetsbehandling.
23.Det er utelukkende økonomiske vurderinger som ligger bak beslutningene om salg.
24.Det har ikke vært noen ulykker med DC9, og de som har vært med andre fly har ikke hatt noen innvirkning på våre vurderinger, sier Molander.
25.Det har mellom administrasjon og styre vært forskjellige vurderinger av hvor stor innsatsen skulle være fra norsk side, men man er forlengst blitt enig om nivået, så saken er ute av verden.
26.Det ligger altså krasse økonomiske vurderinger bak konkursvedtaket, sier en bitter sjefredaktør, Sven O. Andersson.
27.Det var efter vurderinger at vi fant det medisinsk forsvarlig å sende pasienten til Vestfold Sentralsykehus i Tønsberg.
28.Det ville være uansvarlig av en som har tilbragt nesten tre år bak murene å forsøke å komme med politiske vurderinger med en gang, men jeg har ikke skiftet standpunkter i løpet av disse årene.
29.Dette vil efter mine vurderinger ikke komme på tale før ut i neste uke, sier Baastad.
30.Efter dagens vurderinger er den kanskje ikke verdig Farmandprisen, men hadde det vært arrangert en slik konkurranse den gang, ville den sikkert kommet blant de 10 beste, mente Eriksrud.
Your last searches