Norwegian-Italian translation of øke

Translation of the word øke from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

øke in Italian

øke
generellverb ampliare, allargare, aumentare, accrescere
  spenningverb aumentare, accrescere, salire
  trykkverb aumentare
  produksjonverb aumentare, incentivare
  priserverb aumentare
  forstørreverb aumentare, accrescere
  høyeverb intensificare, accrescere, aumentare
Synonyms for øke
Derived terms of øke
ansøke, apokryfiske bøker, eventyrsøker, avsøke, besøke, besøke igjen, besøker, bli strøket, bøkenøtt, en undersøkelse, feilsøke, forøke seg, forsøke, forsøke å, forsøke å lokalisere, forsøke å overtale, forsøke å få tak i, forsøke å hindre, forsøke å komme unna, forsøke å komme unna noe, forsøke å spy, forsøke å overleve, forsøke å verve kunder, frøken, gjennomsøke, gjøre en opinionsundersøkelse, gjøre en undersøkelse blant, grundig undersøkelse, hjemsøke, hjemsøkelse, øke farten, husundersøkelse, konsertbesøkende, krøke, krøke seg, kirkebesøkende, legeundersøkelse, lykkesøkende person, lykkesøker, lykkesøkerske
More examples
1.Arbeiderpartiet vil endre lovverket og øke det kommunale rammetilskottet til primærhelsetjenesten slik at helsepersonell kan ha avtale med kommunen eller være fastlønte, og slik at man unngår et toprissystem.
2.Arbeiderpartiet vil øke de ansattes representasjon i bedriftenes styrende organer.
3.Bygger man ut landbruket ved å satse på flere bruksenheter, vil behovet for meierier ikke avta, men øke".
4.Det er mange grunner til at Norge burde øke sin innsats i Antarktis.
5.Det er ønskelig å øke lærertettheten både for å ivareta skolens oppgaver og som et middel mot ledighet blant lærerne", sier han.
6.Det har vært en helt klar forutsetning at de midler særavgiften innbringer, skal brukes til å øke bevilgningene til kulturformål på statsbudsjettet.
7.Det heter seg gjerne at det bidrar til å øke aktivitetsnivået og entusiasmen når idrettens tillitsvalgte tvinges til å sørge for økonomien i tillegg til de idrettslige aktivitetene.
8.Det viktigste for regjeringen nå blir å sørge for at oppgangen i økonomien fortsetter, og at denne utnyttes til å øke sysselsettingen, samt til å muliggjøre en viss standardforbedring for de store lønnstagergrupper.
9.Det vil nok falle mange tungt for brystet at boutgiftene vil øke, men det er neppe noen vei utenom hvis en ønsker å oppnå en mer rettferdig beskatning av de mer kostbare boligene.
10.En fortsatt vekst i næringslivet i kommmen vil øke potensialet for nyinnflytninger.
11.En lønnsstopp slik Pengefondet har krevet som et vilkår for å bistå enkelte av de fattigste uland vil ikke øke inntektsulikhetene.
12.En verdenspolitisk roller for Frankrike i spissen for en fransktysk tandem er mulig", mener Schmidt og sier at internasjonal status og historiske forhold gjør det naturlig for Frankrike å overta den politiske ledelse i et fremstøt for å øke Europas politiske tyngde.
13.Et middel til å øke trafikksikkerheten er å nytte et avgiftssystem som gjør det lettere å kjøpe de mest trafikksikre bilene.
14.Jeg er like verdig som de 178 andre som skader våre barn ved å øke landets milliardgjeld.
15.Ledige arealer bør bygges ut med boliger, fortrinnsvis småhus og gjerne småindustri og annen miljøvennlig virksomhet, for å øke antallet arbeidsplasser i bydelen og redusere utflytting.
16.Opplev Europas siste villmark" - lokker reiseoperatørene, og strømmen av turister av alle kategorier - fra cruiseturisten og til de som tenker å gjøre sin egen ekspedisjon med Svalbard som tumleplass - vil uvegerlig øke.
17.Slik spiller Sømme på nasjonale strenger for å underbygge forskerens ønske om å øke norsk innsats i Antarktis.
18.Som selskap er vi ikke dogmatiske", svare Liesen på spørsmålet om han kan tenke seg en større sovjetisk andel enn 30 prosent, men tilføyer at" vi ønsker spredning og er derfor også selv interessert i å øke Norges andel" av leveransene.
19.Stabburet kommer iår opp i en omsetning på 850 millioner kroner, den nye konstellasjon som oppstår fr nyttår, vil øke til 1,4 milliarder kroner.
20.(IPS) Spørsmålene om hvordan land i Den tredje verden kan øke sin produksjon av fisk, hvordan fisk kan brukes for å bedre ernæringssituasjonen og hvordan man kan øke inntektene for fattige fiskere, vil stå sentralt når representanter fra 169 land kommer sammen i Roma i slutten av måneden til den første store internasjonale fiskerikonferanse.
21.(New York Times) En ny privat studie av USAs arsenal av atomvåpen anslår at den nåværende mengde på 26 000 stridshoder vil øke til 29 000 innen 1990, og at de nåværende stridshoder blir erstattet av nye.
22.(Øke bruk av prefabrikerte konstruksjoner. tilstrebe anlegg av gangbare kulverter).
23.Aksjonærenes ønske om å øke aktiviteten i selskapet har medført endel oppstartingskostnader som i sin helhet er belastet driftsregnskapet, heter det.
24.Arbeidskraftandelen vil minke, kapitalintensiteten vil øke, sa Stoknes, som henviste til et nylig avsluttet strategiprosjekt.
25.Bakgrunnen for at vi må gå over til bruk av oljefyrt fjernvarme, er at vi ikke kan øke vår leveranse av elektrisk kraft.
26.Barnetrygden bør øke like mye neste år som iår, fastslår forbruker og administrasjonsminister Astrid Gjertsen.
27.Bedrifter, spesielt i stål og maskinindustrien, er i ferd med å øke mannskapsstyrken akkurat nå.
28.Bydelen har nå ca. 10 000 innbyggere, og tallet vil øke sterkt med årene.
29.Bystyret vedtok i forbindelse med budsjettbehandlinger i desember å øke antallet barn pr. avdeling med ett for å få plass til 700 flere og øke inntektene.
30.Da skolestyret fant at man ikke hadde råd til å drive høyskolen videre, hva ble da gjort for å presse departementet til å øke tilskuddet ?
Similar words

 
 

øke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) økeøkendeøket
Indikative
1. Present
jegøker
duøker
hanøker
viøker
dereøker
deøker
8. Perfect
jeghar øket
duhar øket
hanhar øket
vihar øket
derehar øket
dehar øket
2. Imperfect
jegøket
duøket
hanøket
viøket
dereøket
deøket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde øket
duhadde øket
hanhadde øket
vihadde øket
derehadde øket
dehadde øket
4a. Future
jegvil/skal øke
duvil/skal øke
hanvil/skal øke
vivil/skal øke
derevil/skal øke
devil/skal øke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha øket
duvil/skal ha øket
hanvil/skal ha øket
vivil/skal ha øket
derevil/skal ha øket
devil/skal ha øket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle øke
duville/skulle øke
hanville/skulle øke
viville/skulle øke
dereville/skulle øke
deville/skulle øke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha øket
duville/skulle ha øket
hanville/skulle ha øket
viville/skulle ha øket
dereville/skulle ha øket
deville/skulle ha øket
Imperative
Affirmative
duøk
viLa oss øke
dereøk
Negative
duikke øk! (øk ikke)
dereikke øk! (øk ikke)
Your last searches