Norwegian-Italian translation of Europeiske fellesskap

Translation of the word Europeiske fellesskap from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

Europeiske fellesskap in Italian

Europeiske fellesskap
politikknoun CEE [f], C.E.E. [f], Comunità Economica Europea [f]

 
 

More examples
1.Avtalen innebærer samtidig økonomiske overføringer fra Det europeiske fellesskap til Grønland i bytte for fiskerettigheter for EFlandene, særlig VestTyskland, i grønlandske farvann.
2.De dannet Det europeiske fellesskap, men har ikke nådd sitt større mål om enhet.
3.Den 1. januar 1985 trer Grønland ut av det europeiske fellesskap, og hjemmestyret skal fastsette reglene for fremtidig fiske på Grønlands territorium.
4.Det aller viktigste ved utenriksminister Svenn Strays Parisbesøk er allikevel å styrke kontakten med Frankrike, og dermed også å oppnå ytterligere stabilitet og utvikling i den spesielle ordning Norge har med Det europeiske fellesskap.
5.Det kan komme tider som krever nytenkning om flere lands, og hele Nordens forhold til Det europeiske fellesskap.
6.Dette er på tvers av NATOs linje idag, til tross for at partiet sier at VestTyskland" politisk og militært forblir en del av det europeiske fellesskap og NATO".
7.Dette er viktige premisser for et ordskifte om våre fremtidige forbindelser med Det Europeiske Fellesskap.
8.Dette vil ikke skje ut fra problematikken i 1972, men når vi har vennet oss til tanken om at det er innenfor Det europeiske fellesskap vi hører hjemme, sa Holst, som hevdet at Sverige vil gjøre det samme.
9.ENDA en gang finner den norske regjering det nødvendig å protestere formelt overfor Det europeiske fellesskap i forbindelse med fiskeriene i Nordsjøen.
10.Helt siden folket var engasjert i den intense debatt om norsk medlemskap i EF, har ordskifter om" norsk Europapolitikk" begrenset seg til å konstatere det trivielle faktum at vi er avhengig av utviklingen innenfor Det europeiske fellesskap, vårt altoverskyggende handelsområde, som i tillegg har fått et utenrikspolitisk samarbeide hvor Norge står utenfor.
11.Hovedinteressen samles om Det europeiske fellesskap, og rapporten fremholder at det er i alle europeiske lands interesse at EF overvinner sin nåværende krise.
12.Norge valgte i 1972 å stå utenfor Det europeiske fellesskap, men det forhindrer ikke at vi har videreutviklet våre økonomiske og politiske forbindelser med Frankrike og med de andre vesteuropeiske land.
13.Nå ventes både tilhengere og motstandere av det europeiske fellesskap å ville gå frem ved det forestående valget i Danmark på EFparlament.
14.Tilbake står så spørsmålet om Danmarks politiske tilknytning til Det europeiske fellesskap, og hvilke kulturelle aspekter og konsekvenser som på sikt måtte følge av at Norden her er delt.
15.Underdirektør i Fiskeridepartementet Torben Foss beskikkes som fiskeriråd ved ambassaden i Brussel og Norges misjon ved Det Europeiske Fellesskap (EF), Brussel, ved Norges faste delegasjon ved Organisasjonen for økonomisk Samarbeid og Utvikling (OECD), Paris, og ambassadene i Bonn, Haag og Paris for et tidsrom av inntil to år fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.
16.Ungarn og EF står på terskelen til forhandlinger om den første regulære handelsavtale mellom et lojalt medlem av Comecon og det europeiske fellesskap.
17.Vedtaket om å trekke Grønland ut av Det europeiske fellesskap er endelig.
18.VestTyskland og Beneluxlandene er alle solide støttespillere for europeisk samarbeide - EF er tyskernes" ErsatzVaterland", heter det - og ingen kan eller vil mobilisere til noen strid om EFsaker foran valget neste uke på et nytt parlament for det europeiske fellesskap.
19.Vi har siden 1975 hatt en frihandelsavtale med Det europeiske fellesskap og i denne perioden har vår eksport til Europa vist en gjennomsnittlig økning som tilsvarer en fordobling hvert femte år.
20.Det er Det europeiske fellesskap som er VestEuropas motor, og enhver realistisk debatt her hjemme må ta utgangspunkt i dette, uansett vår institusjonelle tilknytningsform.
21.Bonden og verdensborgeren var sikker nok på sin egen og Norges identitet til å fastholde at vår plass var innenfor det europeiske fellesskap.
22.Da satte to statsministre, Mario Soares fra Portugal og Felipe Gonzalez fra Spania, sine signaturer under et dokument som utvider De europeiske fellesskap fra 10 til 12 medlemmer.
23.Den norske utenriksminister Svenn Stray har under hele Lieds arbeide gitt all bistand til tankene om ikke bare å vitalisere Europarådets politiske arbeide, men også å utvirke kontakt og samarbeide med Det Europeiske Fellesskap, VestEuropas" motor".
24.Det er langt igjen før medlemslandene lar nasjonale interesser av selv begrenset omfang vike for hensynet til det europeiske fellesskap.
25.Det er stortingsrepresentant Harald U. Lied (h) som fastslår dette overfor Aftenposten efter at han har lagt siste hånd på sin rapport til Europarådet om hvordan Rådet i fremtiden kan utvide og institusjonalisere samarbeidet med Det europeiske fellesskap.
26.Det europeiske fellesskap er preget av to utviklingstrekk, fremhevet han.
27.Det har nå gått 13 år og tre stortingsvalg siden Norge valgte å si nei til medlemskap i De Europeiske Fellesskap.
28.Europaparlamentet vedtok torsdag med stort flertall 1985budsjettet for Det europeiske fellesskap.
29.LENGE så det vanskelig ut for denne utvidelsen av Det europeiske fellesskap.
30.Men jeg er også en meget sterk tilhenger av en annen tilknytningsform til Det europeiske fellesskap, fordi det kan åpne et perspektiv som kan gjøre oss uavhengig av USA.
Your last searches