Norwegian-Italian translation of analytisk

Translation of the word analytisk from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

analytisk in Italian

analytisk
generelladjective analitico
Synonyms for analytisk
Similar words

 
 

More examples
1.At Norge gjennomfører et aktivt analytisk og forberedende arbeid med sikte på å skape et grunnlag som kan gjøre en atomvåpenfri sone i nordisk område til en aktuelt mulighet.
2.De fleste fra" det kongelige Frederiks" når ham ikke til knærne i viden eller analytisk evne...
3.Angående spørsmålet om opprettelse av en nordisk atomvåpenfri sone konkluderer komiteen med at det under et aktivt analytisk forberedende arbeide med sikte på å skape et grunnlag som kan gjøre en slik sone til en aktuell mulighet, må være" kontakt" (!) med våre allierte og med våre nordiske naboland.
4.Da emnet - kosthold og levestandard - neste gang kom opp var behandlingen langt mer analytisk og stram, men så var da også forfatteren Knut Getz Wold.
5.Deler av analysen kan også være verdifull å studere fra analytisk synspunkt.
6.Der Lindebrække opptrådte med smittende begeistring, opptrådte Lyng med et tungt analytisk foredrag.
7.Det er allerede lenge siden han fikk ry som en av våre ypperste offiserer med utpreget analytisk legning.
8.Disse temaer ble drøftet i en global sammenheng og på en analytisk måte, ifølge diplomatiske kilder.
9.Et forum for analytisk samfunnsdiskusjon burde det være plass for.
10.Han har utgitt 70 videnskapelige publikasjoner, vesentlig innenfor analytisk kjemi.
11.Hans artikkel forøvrig ble en illustrasjon av hvor vanskelig det er, under virkningene av vårt" EFtrauma", å forene analytisk tenkning med politisk opptreden.
12.Hvorvidt" Høyres og Regjeringens sikkerhetspolitikere" mangler kunnskap og analytisk evne er selvsagt et spørsmål om hvor høyt kravene stilles og hvor strenge censorene er.
13.Man skulle tro at parallelliteten i den militærstrategiske situasjon ville gi seg utsalg i nærmere analytisk samarbeide, kanskje i form av studiegrupper, seminarer osv., men også på det praktiske militære plan burde det være grunnlag for en forretningsmessig utveksling av efterretninger, kanskje også av militære observatører ?
14.Men selv om man vil legge større vekt på slike fag, vil NHH i hovedtrekk fortsatt bevare sitt preg av å være en høyskole med sterk teoretisk legning, og med stor vekt på teoretisk eller analytisk stoff, sa NHHs rektor, Gerhard Stoltz.
15.Norge skal drive" et aktivt analytisk og forberedende arbeide med sikte på å skape et grunnlag som kan gjøre en atomvåpenfri sone i nordisk område til en aktuell mulighet.
16.Om arbeidet videre fremover heter det at komiteen går inn for at Norge gjennomfører et aktivt analytisk og forberedende arbeide med sikte på å skape et grunnlag som kan gjøre en atomvåpenfri sone i nordisk område til en aktuell mulighet.
17.Presentert ikke først og fremst analytisk og systematisk, men gjennom et vell av fortellinger, slik at det nærmest er blitt en stjernekikkert av en bok.
18.Selv med en konkret og oversiktlig landevinning i Trondheim som utgangspunkt, har enkelte, av bekvemmelighetsgrunner eller manglende kapasitet til analytisk tenkning, gjemt seg bak en vag og generelt uttrykt" etisk betenkelighet".
19.Som sådant har Gidske Anderson, med sin kombinasjon av samfunnsengasjement, analytisk evne og sensivitet, hatt andre og bedre forutsetninger enn de mange som brokkevis har forsøkt å ta for seg fenomenet Trygve Bratteli.
20.Vi har derfor større tiltro til SFT og Norsk institutt for vannforskning som gjør et saklig og godt analytisk arbeide omkring problematikken forurensning, enn til aktivister.
21.Komiteen... vil gå inn for at Norge gjennomfører et aktivt analytisk og forberedende arbeide med sikte på å skape et grunnlag som kan gjøre en atomvåpenfri sone i nordisk område til en aktuell mulighet.
22.Norge gjennomfører et aktivt analytisk og forberedende arbeide med sikte på å skape et grunnlag som kan gjøre en atomvåpenfri sone i nordisk område til en aktuell mulighet.
23.Det har vært et krevende forsknings og utviklingsarbeide, med store utfordringer innen blant annet fysikalsk kjemi, analytisk kjemi, materialteknikk, kjemiteknikk og engineering.
24.Jeg er kynisk og analytisk.
25.På den tid hadde vi i Danmark en hær av arbeidsledige akademikere, mennesker med solid utdannelse gjennom åtteni år på Universitetet, kunnskapsrike, sprogmektige og med trening i å tenke analytisk.
26.Arkitektene lå i første frontlinje og tilegnet seg de alltid skiftende arkitekturretninger med en kjølig analytisk holdning.
27.De tradisjonelle stiloppgavene la mer vekt på analytisk evne, saklighet, klarhet og stringens.
28.Den heftige handlingen er beskrevet med analytisk oversikt, nesten stillestående som i langsom film.
29.Derefter sier Stortingets utenrikskomite at den vil gå inn for" at Norge gjennomfører et aktivt analytisk og forberedende arbeide med sikte på å skape et grunnlag som kan gjøre en atomvåpenfri sone i nordisk område til en aktuell mulighet".
30.Evnen til analytisk og kreativ tenkning reduseres.
Your last searches