Norwegian-Italian translation of andre side

Translation of the word andre side from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

andre side in Italian

andre side
retningnoun altra parte [f], parte opposta [f]
Derived terms of andre side
Similar words

 
 

More examples
1.Avkledd slagordet om matematisk rettferdighet på borgerlig side og Arbeiderpartiets doktrine om styringstillegg på den andre side, står vi i virkeligheten overfor en kamp om best mulig uttelling for eget parti," skriver Aftenposten på lederplass 13 / 6.
2.Begge parter vil hele tiden nødvendigvis måtte skjele til det som skjer parallelt på den andre side av forhandlingsbordet.
3.Bruddet mellom arbeidsgiverne på den ene siden og Norsk Sjømmannsforbund og Norsk Maskinistforbund på den andre side, som ble resultatet av at arbeidsgiverne brøt meglingen for alle tre overenskomster, medfører at også disse gruppene vil bli tatt ut i streik, tidligst fra lørdag kveld.
4.Denne høye dollarkursen har på den andre side gitt kurstap i forbindelse med Sagas dollarlån.
5.Det lille fiskesamfunnet Kiberg hadde i mange år før krigen nær forbindelse med sine sovjetiske naboer på den andre siden av fjorden, og endel av finnmarkingene dro over til sovjetisk side og meldte seg til tjeneste da tyske tropper invaderte landsdelen i 1941.
6.En gunstigere utvikling på arbeidsmarkedet utover i neste år, vil på den andre side kunne gjøre det mulig å redusere de ekstraordinære sysselsettingstiltakene noe.
7.Men hvordan kunne 1970årenes norske myndigheter på den andre side av det vestlige spektrum utarbeide to stortingsmeldinger om uhjelp og en om menneskerettigheter uten å knytte forbindelseslinjene mellom de to begrepene ?
8.Men så lenge det befinner seg konkurrenter på den andre side av" Kirkeveiringen", vil næringslivet innenfor neppe hilse velkommen det konkurransemessige handicap som ligger i at kunder med bil pålegges en særlig avgift i deres sone.
9.Når treningen og konkurransene i voksen alder tar overhånd, er det lett å ende opp i stressende konflikter mellom familie, barn, arbeide på den ene side og løpingen på den andre siden.
10.Og det er ikke slik at det er en side som er hovedansvarlig for denne utviklingen, selv om det stadig er den ene og den andre siden som en stund tar initiativet.
11.På den andre side så har vi aldri hørt snakk om at arabiske myndigheter har arrestert noen av sine på grunn av at de har drevet med terrorhandlinger mot jødene.
12.På den andre side var det 24 prosent som mente tidspunktet ikke er særlig gunstig for slike kjøp.
13.På den andre siden står det mer sosialistorienterte forbund CFDT, som har kjempet hardt på de oppsagtes side og har kjørt sine medlemmer på Poissy ut i streik for å prøve å få oppsigelsene omgjort.
14.På den ene side av plassen lå ganske riktig turistkontoret som så ut som om det kunne ha vært fra 1700tallet, på den andre siden var St. James kirke.
15.På den ene side har de en fremstilling av en indisk elefant, mens den andre siden viser en gris.
16.SydAfrikas svarte majoritet vil på den andre side se en internasjonal skandalisering av apartheidregimet som en oppmuntring og en moralsk støtte i kampen for fundamentale endringer.
17.Til venstre Joakim Knutson og på Torills andre side Ole Martin Nodenes.
18.På den andre side har vi Fremskrittspartiet som fortsetter sin ensomme vandring på beitemarker ingen andre vil gå inn på.
19.På den andre side vil jeg påpeke at vi i ulykkeskommisjonen ikke arbeider for å finne syndebukker.
20.Arne Næss satt ved hennes andre side.
21.Astronauten Fisher er forankret i en arbeidsplattform på høyre side av romfergens lasterom, og holder" Leasat 3" i et håndteringshåndtak mens en mekanisk arm fester seg til et tilsvarende håndtak på den andre siden.
22.Deltagerne kommer fra Kenya i syd til Nordkapp i nord på vår side av Atlanteren og fra Brasil i syd til Grønland i nord på den andre siden, opplyser arrangøren Forum MidtNorge.
23.Den andre side i Sandegrens sinn tror på moderne industriledere, såvel internasjonalt som her hjemme.
24.Dessuten vil man fremstille det for velgerne som om Arbeiderpartiet, ved å møte disse partier samlet, alene er et flertallsalternativ på den andre side av den politiske delestrek.
25.Det er heller ingen dårlig støtte å ha sjefen for den økonomiske avdelingen i sentralkomiteen, Nikolaj Rysjkov, ved sin andre side når det skal fattes beslutninger om økonomiske endringer som kanskje ikke er så velsette i det i høyeste grad selvbevarende økonimiske byråkratiet.Mulighetene for å kunne tale høyt og tydelig om ømtålelige problemer og mangler er dermed formodentlig blitt større.
26.Det må videre være et tankekors for venstresiden når de på den ene siden hevder at vi her på berget har så stor økonomisk handlefrihet at det er opportunt å love både gull og grønne skoger til alt og alle mer eller mindre gode formål, mens det på den andre side er verre enn verst og mer galt enn mulig i kongeriket.
27.Det som er forunderlig er at man på en og samme dag kan lese på en side i Aftenposten at Albert Nordengen med tanke på å få økte statlige bevilginger, argumenterer sterkt overfor kommunalministeren om de vanskeligheter blant annet helsevesenet i Oslo sliter med på grunn av eldrebølgen og den høye sykelighet blant den eldre del av befolkningen, mens man på to andre sider kan lese uttalelser som går ut på at de meldinger som kommer fra sykehusene om problemer, er sterkt overdrevne.
28.Det vestlige verdensbildet (inkludert både det kristne og det humanistiske) ligner et festningsverk som bare er rettet mot en side, mens vi på den andre siden lar portene stå åpne.
29.Et godt forhold til min kollega på den andre siden av grensen er en forutsetning for at jeg kan gjøre en jobb på norsk side.
30.Inn i helsestudioet på den andre siden av hallen kommer plutselig fem små griser løpende - side om side, med målbevisst kurs for eget løpebrett.
Your last searches