Norwegian-Italian translation of anse

Translation of the word anse from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anse in Italian

anse
generellverb ritenere
  meningverb giudicare, credere, ritenere, pensare, trovare
  betrakte somverb considerare, ritenere, reputare, stimare
Synonyms for anse
Derived terms of anse
allianse, ambulanse, anse ekkelt, anse som egnet å, anse for, anse som en flopp, anse vemmelig, ansett, anselig, ansette, ansette personale til, ansettelse, arroganse, assistanse, avansere, avansert, avansert teknologi, avgjørende hoppekonkurranse, balanse, balansebom, balansere, balansert, balettdanser, betalingsbalanse, bilkonkurranse, få ut av balanse, sjanse, danse, danse vals, danser, danserinne, dansesal, dansetilstelning, dekadanse, delftfajanse, differanse, distanse, distansere, en liten sjanse, ekstravaganse
fajanse, finanser, forskanse, spørrekonkurranse, spørrekonkurranseleder, fullføre konkurransen, handelsbalanse, inkompetanse, innsendt konkurransebidrag, kapasitanse, kompetanse, kondolanse, konferanse, konferansedeltager, konkurranse, konkurransedyktig, korrespondanse, korrespondanseskole, kortdistanseløper, langdistanseløper, langdistanseløping, lansere, lansett, la seg stanse, leveranse, linedanser, matleveranse, med assistanse fra, miste balansen, motorsykkelkonkurransefører, motorpanser, null sjanse, nyanse, nyansering, uanselig, ubalanse, ubalansert, panser, panserverns-, panservern, pressekonferanse, reassuranse, referanse, referanser, referansepunkt, referanseramme, renessanse, romanse, rundebordskonferanse, rytterkonkurranse, sanse seg, sanset, sjimpanse, seanse, sanselig, sanselighet, skanse, som vender seg til sansene, stanse opp, stanse, stepdanser, stepdanserinne, steppedanser, steppedanserinne, stripteasedanser, stripteasedanserinne, teknisk avansert, tilskanse seg, toleranse, transe, utenomsanselig, vakanse, velbalansert diett, velbalansert, avbalansere, bekranse, frilanse, glanse, kansellere, nyansere, tverrstanse, amatørkonkurranse, anseelse, ansettelsesforhold, eleganse, feltskanse, forskanse seg, giggdanser, induktanse, irrelevanse, kanselli, konkurransedeltaker, kranse, langdistanse-, lanse, lansering, miste glansen, oversanselig, oversanselighet, panserskip, preferanse, ransel, restanse, sanse, sanse-, sjanser, skansekledning, ta glansen av, telefonkonferanse, uansett, utstanset figur, vel ansett, være ansett, ustanselig, avanse, nyansert, kansellering, assuranse, avbalansert, stanset, kransenedleggelse, distansemåler, danseorkester, langdistansebuss, sansebedrag, distansert, danselåt, ta sjansen/risken/risikoen på, ekspektanse, transendent, ha vinnersjanser
Anagrams of anse
More examples
1.En kontraktør er en person som formelt er selvstendig næringsdrivende, men i en arbeidssituasjon som utenfra sett er nærmest å anse som ansatt.
2.Denne boken er å anse som et verdipapir, sier han.
3.Efter min mening kan Nordahl anse seg som uskyldig så lenge han ikke er domfelt for noe straffbart forhold, sier advokat Dramer.
4.Fra sovjetisk side er det ikke det minste grunnlag for en slik reaksjon, som er å anse utenfor enhver rimelighet, sier utenriksministeren og opplyser at det fra norsk side ikke er tatt stilling til spørsmål om ytterligere norske tiltak.
5.Hvis jeg ikke snarest får disse dokumentene fra Regjeringsadvokaten, vil vi anse avtalen som er inngått som ugyldig.
6.Jeg vil anse det som logisk at forslag om endring av tippenøkkelen blir reist i forbindelse med behandlingen av Kulturmeldingen senere i år.
7.Jeg vil anse det som mest sannsynlig at vårt alternativ blir Norges nye TV2kanal.
8.Med mindre det dukket opp nye opplysninger, må vi anse letingen som definitivt avsluttet, sa øverstkommanderende for Forsvarskommando NordNorge, generalløytnant Ulf Berg mandag kveld.
9.Vi mener det ikke foreligger noen fare for at USA vil gå til noen invasjon i Nicaragua, men skulle det skje, vil vi anse det som en helt uakseptabel handling, erklærte utenriksminister Svenn Stray i Stortinget igår.
10.Årets eksamen blir å anse som en prøveordning.
11.27åringen, som ifølge tiltalen er å anse som hovedmann, erkjente seg ikke skyldig.
12.28. juni 1984 avslo Fengselsstyret søknad fra JussBuss om forlengelse av avbruddstiden, fordi man på grunnlag av de legeerklæringer som da forelå, ikke hadde grunn til å anta at Busk var å anse som soningsudyktig i åpen anstalt.
13.Andenæs, som mange vil anse som vår fremste rettslærde, tar neppe som jurist skade av dette.
14.Av Kommuneplanen fremgår det at Markaarealene blir å anse som" nye utbyggingsområder hvor pumpestasjoner, basseng, tunnel m.m. blir nødvendig".
15.BGCs avtale med norske Statoil om kjøp av Sleipnergassen er imidlertid anslått å ha en verdi på 200 milliarder kroner, og en godkjennelse av denne vil trolig bli møtt med så stor begeistring, at en eventuell rørledning over Kanalen bare vil bli å anse som et lite skår i gleden.
16.Både bostyret og borevisor mener at det ikke er grunnlag for å anse kjøpet av aksjene i Talent Music Organisation A / S som hovedårsaken til konkursen i Bendiksenkonsernets moderselskap.
17.Da ektefellene Tinbergen forsket i autistiske barns bakgrunn og historie, fant de at et bestemt antall omstendigheter går igjen så ofte at det må være grunn til å anse dem som risikable miljøfaktorer som kan føre til autisme - ikke hver for seg men i forskjellige kombinasjoner med hverandre.
18.De ansatte viser samtidig til at kostnadene ved avvikling av verftet vil påføre BMV utgifter på ca. 30 millioner, som bedriftsledelsen følgelig må anse som innsparte penger, hvis en nedleggelse kan unngås.
19.De er rollemessig å anse som ikke skyldig inntil en domstol har funnet skyld bevist.
20.De fleste holder denne matchen for helt åpen, men det er nok en svak tendens blant ekspertene til å anse Karpov for knepen favoritt.
21.De nekter begge å ha hatt noen befatning med det, og politiet regner med at det fremdeles gjenstår mye efterforskning før man kan anse saken som oppklart.
22.Den mest drepende kritikk av ligningsmåten kommer jo fra ligningsinstansene, og disse bør vel Stortinget anse som både konkurransemessig og politisk nøytrale og sakkyndige.
23.Den siktedes advokat har overfor statsadvokaten i Eidsivating hevdet at Hamar politikammer er å anse som inhabile i efterforskningen av denne saken, i og med at politiet mener dokumentene er fjernet fra deres egne arkiver.
24.Den tro er nå forlatt som en kimære og de fleste økonomer er nå i jubileumsåret å anse som konvertitter.
25.Der jeg påviste at hellefisk, eller kveite, egentlig er å anse som en hellig fisk.
26.Derimot vil advokaten - som juridisk rådgiver - anse seg forpliktet til å gi råd i hvorvidt saken bør fremmes og i hvilken utstrekning.
27.Dermed er Zola Budd å anse som sydafrikaner til det motsatte er bevist, og hun burde ikke fått stille opp i Sentrumsløpet.
28.Det er også grunn til å regne med at Høyre vil anse Senterpartiet som en gunstig listeforbundspartner.
29.Det nye ved Aarflots forslag er at man skal anse de to apartheidkirkene for å ha utelukket seg selv, hvis de ikke innen 1986 har endret praksis og tar klar avstand fra raseskille.
30.Det ville i tilfelle være å anse som en landsulykke.
Similar words

 
 

anse as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) anseansendeansett
Indikative
1. Present
jeganser
duanser
hananser
vianser
dereanser
deanser
8. Perfect
jeghar ansett
duhar ansett
hanhar ansett
vihar ansett
derehar ansett
dehar ansett
2. Imperfect
jeganså
duanså
hananså
vianså
dereanså
deanså
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde ansett
duhadde ansett
hanhadde ansett
vihadde ansett
derehadde ansett
dehadde ansett
4a. Future
jegvil/skal anse
duvil/skal anse
hanvil/skal anse
vivil/skal anse
derevil/skal anse
devil/skal anse
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha ansett
duvil/skal ha ansett
hanvil/skal ha ansett
vivil/skal ha ansett
derevil/skal ha ansett
devil/skal ha ansett
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle anse
duville/skulle anse
hanville/skulle anse
viville/skulle anse
dereville/skulle anse
deville/skulle anse
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha ansett
duville/skulle ha ansett
hanville/skulle ha ansett
viville/skulle ha ansett
dereville/skulle ha ansett
deville/skulle ha ansett
Imperative
Affirmative
duans
viLa oss anse
dereans
Negative
duikke ans! (ans ikke)
dereikke ans! (ans ikke)
Your last searches