Norwegian-Italian translation of ansvar

Translation of the word ansvar from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ansvar in Italian

ansvar
jobbnoun responsabilità [f (invariable)]
  rettsvitenskapnoun responsabilità [f]
  oppførendenoun responsabilità [f (invariable)]
Synonyms for ansvar
Derived terms of ansvar
Examples with translation
La oss strebe etter å oppnå at alle forstår sitt ansvar for den vakre byen.
Similar words

 
 

More examples
1.Alle til urnene 17. juni"," Å stemme er ditt borgerlige ansvar"," Vi arbeider sammen og vi velger sammen".
2.Asbestsaken på Slemmestad ga et gjennombrudd for at sykdom som følge av arbeidsmiljøet sidestilles med ulykker, og vi opplever nå at bedriftene pålegges objektivt ansvar også for langtidsskader samtidig som de tvinges til å forsikre seg slik at de som skades får erstatning uavhengig av bedriftens økonomi.
3.Delt ansvar" ved overproduksjon er en farlig vei for Staten å slå inn på.
4.Den politiske prosess i Arbeiderpartiet er alt for bred til at noe enkeltmenneske kan manipulere seg fram eller manipulere oss fram til et bestemt standpunkt i saker som engasjerer så bredt som nettopp spørsmålene om atomfrie soner i nordisk område og hele den såkalte rakettsaken, og selv i de sakene der Treholt hadde et særskilt ansvar, var jo virkeligheten at det var mange andre dyktige og selvstendige mennesker som spilte en minst like sentral rolle.
5.Derfor står vi på stortingsplassen og fortsetter å fortelle at også enkeltmennesket har ansvar for jordens og våre efterkommeres fremtid.
6.Dermed må den også ta fullt ansvar for at kreftene ikke blir satt inn mot arbeidsløsheten".
7.Det ansvar som pålegges oss som prøvebydel krever at vi får en solid administrasjon som kan forberede alt bydelsutvalgsarbeide, ikke bare på området innen helse og sosialsektoren.
8.Det er en stor ære og et like stort ansvar å være borger av SovjetUnionen.
9.Det er klart - og det indikerte jeg også i mitt innlegg - at det (mineleggingen) bør tas opp med USA, og det er det vi har til hensikt å gjøre i det vi vil kalle en politisk sammenheng, for vi erkjenner at USA har et spesielt ansvar i dette området.
10.Det er regjeringen som har sittet på sidelinjen, og dens avståelse fra ansvar er noe den aldri vil bli tilgitt.
11.Din generasjon har ikke forstått at dere har tatt dere av de gamle, hatt ansvar for egne barn og bygget opp de tilbud som dere nå skal ta imot med den aller beste samvitttighet.
12.Direktør Ole Henrik Moe, Høvikodden, er bedt om å gi rådet synspunkter på NRKs ansvar for norsk kunst.
13.Enda mer forbausende er det at de ikke ser sitt eget ansvar for denne utviklingen.
14.Felles Framtid, felles ansvar" er kampanjens slagord, og med denne rettesnor har de fleste ungdomsorganisasjoner i landet i samarbeide med fem uhjelpsorganisasjoner satt seg som mål å skaffe penger til forskjellige konkrete utviklingsprosjekter i Afrika, Asia og LatinAmerika.
15.For det som hendte bærer Tyskland det historiske ansvar", sa Kohl, og fremholdt at dette også gjelder for flertallet av de nålevende tyskere som ikke opplevet disse forbrytelsene - han minnet om at han selv var 15 år gammel da krigen sluttet.
16.Forutsetningen for at det offentlige skal akseptere et problem som sitt ansvar og dermed begynne utformingen av en politikk for å løse problemet, er at det vil være en politisk belastning fortsatt å neglisjere det.
17.Forutsetningen for at det offentlige skal akseptere et problem som sitt ansvar og dermed begynne utformingen av en politikk for å løse problemet, er at det vil være en politisk belastning fortsatt å neglisjere det.
18.Forutsetningen for de fullmakter politiet i denne forbindelse (profesjonell kriminalitet) har fått, er fra såvel lovgiver som domstol at de som har ansvaret for efterforskningen er seg dette ansvar bevisst, og ikke trår feil når de beveger seg i hva vi kan kalle det straffeprosessuelle grenseland".
19.Gjestepasientsystemet" er ikke noe mål i seg selv, men fordi hvert fylke har ansvar for sitt eget budsjett, er det nødvendig å ha en form for oppgjør fylkene imellom når innleggelse av pasienter skjer på tvers av fylkesgrensene.
20.Hvilket ansvar har dikteren for sine ord, hvordan leseren påvirkes, de skapte personene, som møter dikterens og første generasjon leseres efterfølgere i hundrer, kanskje tusener av år ?
21.Ikke bare vil vi, men vi skal ha Magnar Lundemo og Odd Birger Skildheim som likestilte landslagstrenere og med det fulle ansvar.
22.Israels ansikt... brutale trekk... med ansvar for okkupasjon, invasjoner og en nådeløs kamp mot palestinerne - et statsløst og forfulgt folk.
23.Ja, pressen har et uomtvistelig og selvstendig ansvar.
24.Jeg var klar over at jeg måtte stå til ansvar," skrev Nygaardsvold allerede i mai 1940.
25.Klarering" statsministeren på sitt ansvar gir ved utnevnelser, fremholder Nordli.
26.Livsvilkår for personer med psykisk utviklingshemning - et offentlig ansvar" - blir temaet for en stor konferanse som Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede (NFPU) skal arrangere i Oslo 6. og 7. september.
27.Medbestemmelse, frihet og ansvar er våre svar når regjeringen roper på salmesang, autoritet og tidligere yrkesvalg.
28.Men dette er like mye en bok om tenåringenes foreldre, de som gradvis skal gi fra seg sitt ansvar og måtte godta at deres verden efterhvert overtas av de yngre.
29.Nettopp finanskomiteens formann har et særlig ansvar for å bidra til at det i Stortinget kan etableres et flertall for en økonomisk politikk som Regjeringen kan leve med.
30.Når staten Israel nå mer framstår som okkupant, angriper og med ansvar for massemord på sivile, blir det hele vanskeligere.
Your last searches