Norwegian-Italian translation of anta

Translation of the word anta from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anta in Italian

anta
hypoteseverb supporre, ammettere
  sannsynlighetverb presupporre, supporre, ritenere, dare per scontato
  metodeverb adottare, imitare
  tankeverb supporre, credere
  loververb approvare, adottare
  faktumverb presumere, supporre, presupporre
  meningverb credere, supporre, ritenere, pensare
  fargeverb prendere, assumere
  matematikkverb supporre, dare
  politikkverb convertire in legge, promulgare, emettere, emanare
  akseptereverb accettare, credere
Synonyms for anta
Derived terms of anta
More examples
1.Det er ingen grunn til å anta at Arbeiderpartiet vil velge den svenske modellen og satse på lønnstagerfond i 1985" (min uthevelse).
2.Det vil jeg anta.
3.For en alt overveiende del må en anta at dette dreier seg om reklame for utenlandske produkter.
4.Denne straffeloven er til nå ikke satt på prøve når det gjelder datainnbrudd, men det er rimelig å anta at den vil ramme tilfeller som det vi nå har opplevd i Trondheim, mener Schjølberg.
5.Det er grunn til å anta at en økende vesteuropeisk innflytelse i vestlig samarbeide, kan gjøre det lettere for de østeuropeiske land å oppnå større handlefrihet.
6.Det er intet grunnlag for å anta sinnssykdom, heller ikke i tiden før eller efter handlingen.
7.Det vi vet er at det har vært en eksplosjonsulykke og vi må anta at den har ført til store materielle skader, men jeg tror ikke den militære balansen i nordområdet er blitt forrykket ved denne ulykken, sier BullHansen.
8.Efterforskningen gir imidlertid ikke grunn til å anta at det vil bli pågripelser blant mannskapene på Setermoen, Heggelia eller Bardufoss.
9.Erfaringene fra de seneste år med redusert vekst i pressestøtten gir ikke grunnlag for å anta at bevilgningene minst må ligge på dagens nivå for at den tilsiktede støtteeffekt skal kunne oppnås, heter det i stortingsmeldingen.
10.Forholdene er helt anderledes i USA enn her, men jeg vil anta at også norske myndigheter vil kunne avsløre mer av narkotikatrafikken ved å kontrollere pengene.
11.Hvis det blir en oppmykning generelt, skulle jeg anta at vi må følge efter, sier direktør Buer.
12.Hvis man derfor ikke blir fritatt fra å innbetale forskuddstrekk til ett av landene, vil de pliktige forskuddstrekk kunne anta betydelige størrelser og i visse tilfeller også overstige lønnen, heter det i brevet.
13.Ingen organisasjon er tjent med å kreve mer enn det finnes rimelig grunn til å anta blir innfridd.
14.Jeg vil anta at mange som idag bruker bilen til og fra jobben, vil velge andre transportmåter dersom de i tillegg til vanlige bilutgifter må ut med 230 kroner måneden til universalkort.
15.Jeg vil anta at mellom 80 og 90 prosent av tilfellene ikke blir behandlet av spesialist.
16.Jeg vil anta at rundt 40% av det norske folk går i kirken julaften, sier forskningsstipendiat ved NAVF, religionssosiolog Knut Lundby til Aftenposten.
17.La oss anta at vi fikk hans synspunkter.
18.Men inntil disse hull er laget, vil innsatsen anta andre former.
19.Men når vi står foran oppgjør for eftertiden, er det grunn til å anta at de Nordsjøansatte ikke i like stor grad som hittil vil føle seg forpliktet til å godta tvungen lønnsnevnd, fremholder fungerende formann i OFS, Eivind Lønningen.
20.Planen som ennå ikke er presentert for styrene i Lyn og Akerklubbene (flere mindreklubber i distriktet) omfatter ikke noe endelig kostnadsoverslag for en samlet utbygging, men jeg vil anta at det hele vil koste rundt 150 millioner kroner, sier Nyhus.
21.Politiet har grunn til å anta at de impliserte i denne saken hører til i narkotikamiljøet i Oslo, men har ingen holdepunkter for at saken kan settes i sammenheng med drapet i Sannergaten i forrige uke, fastslår førstebetjent Stenerud.
22.Rent generelt kan man si at billedstoff av denne type vil ha en opphissende virkning, og jeg vil anta at bildene vil avspore elevene rent faglig i timene.
23.Statens forurensningstilsyn antar at kjølevæsken neppe representerer noen reell fare for den enkelte bilbruker, men synes det er rimelig å anta at verkstedpersonell kan utsettes for en helsefare, sier avdelingsdirektør Biørnstad.
24.Totalt sett er det grunn til å anta at fordelingsvirkningene av en sterkt progressiv inntektsbeskatning overvurderes.
25.Uten å gå i detaljer vil vi anta at det som sannsynligvis bidro mest til den overraskende, raske oppgangen, var en overvurdering av tonnasjeoverskuddet og en undervurdering av verksten i efterspørselen.
26.Vi finner ikke holdepunkter for å anta at Hougen i vinnings hensikt har prøvd å tilegne seg penger av komiteens midler, opplyser politiadjutant Trond Lea ved Oslo politikammer.
27.28. juni 1984 avslo Fengselsstyret søknad fra JussBuss om forlengelse av avbruddstiden, fordi man på grunnlag av de legeerklæringer som da forelå, ikke hadde grunn til å anta at Busk var å anse som soningsudyktig i åpen anstalt.
28.Alle andre begrunnelser er subjektive og avhengig av skjønn, i den forstand at politiet kan anta noe.
29.Anta at to tusen leger har avtale med trygdekontorene.
30.Asylspørsmålet er blitt behandlet i Regjeringen, og Justisdepartementet har ikke funnet grunnlag for å anta at ahmadiyamuslimene risikerer forfølgelse av så alvorlig art at de bør gis politisk asyl eller oppholdstillatelse i Norge av humanitære grunner.
Similar words

 
 

anta as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) antaantaendeantatt
Indikative
1. Present
jegantar
duantar
hanantar
viantar
dereantar
deantar
8. Perfect
jeghar antatt
duhar antatt
hanhar antatt
vihar antatt
derehar antatt
dehar antatt
2. Imperfect
jegantok
duantok
hanantok
viantok
dereantok
deantok
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde antatt
duhadde antatt
hanhadde antatt
vihadde antatt
derehadde antatt
dehadde antatt
4a. Future
jegvil/skal anta
duvil/skal anta
hanvil/skal anta
vivil/skal anta
derevil/skal anta
devil/skal anta
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha antatt
duvil/skal ha antatt
hanvil/skal ha antatt
vivil/skal ha antatt
derevil/skal ha antatt
devil/skal ha antatt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle anta
duville/skulle anta
hanville/skulle anta
viville/skulle anta
dereville/skulle anta
deville/skulle anta
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha antatt
duville/skulle ha antatt
hanville/skulle ha antatt
viville/skulle ha antatt
dereville/skulle ha antatt
deville/skulle ha antatt
Imperative
Affirmative
duanta
viLa oss anta
dereanta
Negative
duikke anta! (anta ikke)
dereikke anta! (anta ikke)
Your last searches