Norwegian-Italian translation of anta at

Translation of the word anta at from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anta at in Italian

anta at
generellother supponendo che, presumendo che
Similar words

 
 

More examples
1.Det er ingen grunn til å anta at Arbeiderpartiet vil velge den svenske modellen og satse på lønnstagerfond i 1985" (min uthevelse).
2.For en alt overveiende del må en anta at dette dreier seg om reklame for utenlandske produkter.
3.Denne straffeloven er til nå ikke satt på prøve når det gjelder datainnbrudd, men det er rimelig å anta at den vil ramme tilfeller som det vi nå har opplevd i Trondheim, mener Schjølberg.
4.Det er grunn til å anta at en økende vesteuropeisk innflytelse i vestlig samarbeide, kan gjøre det lettere for de østeuropeiske land å oppnå større handlefrihet.
5.Det vi vet er at det har vært en eksplosjonsulykke og vi må anta at den har ført til store materielle skader, men jeg tror ikke den militære balansen i nordområdet er blitt forrykket ved denne ulykken, sier BullHansen.
6.Efterforskningen gir imidlertid ikke grunn til å anta at det vil bli pågripelser blant mannskapene på Setermoen, Heggelia eller Bardufoss.
7.Erfaringene fra de seneste år med redusert vekst i pressestøtten gir ikke grunnlag for å anta at bevilgningene minst må ligge på dagens nivå for at den tilsiktede støtteeffekt skal kunne oppnås, heter det i stortingsmeldingen.
8.Forholdene er helt anderledes i USA enn her, men jeg vil anta at også norske myndigheter vil kunne avsløre mer av narkotikatrafikken ved å kontrollere pengene.
9.Hvis det blir en oppmykning generelt, skulle jeg anta at vi må følge efter, sier direktør Buer.
10.Jeg vil anta at mange som idag bruker bilen til og fra jobben, vil velge andre transportmåter dersom de i tillegg til vanlige bilutgifter må ut med 230 kroner måneden til universalkort.
11.Jeg vil anta at mellom 80 og 90 prosent av tilfellene ikke blir behandlet av spesialist.
12.Jeg vil anta at rundt 40% av det norske folk går i kirken julaften, sier forskningsstipendiat ved NAVF, religionssosiolog Knut Lundby til Aftenposten.
13.La oss anta at vi fikk hans synspunkter.
14.Men når vi står foran oppgjør for eftertiden, er det grunn til å anta at de Nordsjøansatte ikke i like stor grad som hittil vil føle seg forpliktet til å godta tvungen lønnsnevnd, fremholder fungerende formann i OFS, Eivind Lønningen.
15.Planen som ennå ikke er presentert for styrene i Lyn og Akerklubbene (flere mindreklubber i distriktet) omfatter ikke noe endelig kostnadsoverslag for en samlet utbygging, men jeg vil anta at det hele vil koste rundt 150 millioner kroner, sier Nyhus.
16.Politiet har grunn til å anta at de impliserte i denne saken hører til i narkotikamiljøet i Oslo, men har ingen holdepunkter for at saken kan settes i sammenheng med drapet i Sannergaten i forrige uke, fastslår førstebetjent Stenerud.
17.Rent generelt kan man si at billedstoff av denne type vil ha en opphissende virkning, og jeg vil anta at bildene vil avspore elevene rent faglig i timene.
18.Statens forurensningstilsyn antar at kjølevæsken neppe representerer noen reell fare for den enkelte bilbruker, men synes det er rimelig å anta at verkstedpersonell kan utsettes for en helsefare, sier avdelingsdirektør Biørnstad.
19.Totalt sett er det grunn til å anta at fordelingsvirkningene av en sterkt progressiv inntektsbeskatning overvurderes.
20.Uten å gå i detaljer vil vi anta at det som sannsynligvis bidro mest til den overraskende, raske oppgangen, var en overvurdering av tonnasjeoverskuddet og en undervurdering av verksten i efterspørselen.
21.Vi finner ikke holdepunkter for å anta at Hougen i vinnings hensikt har prøvd å tilegne seg penger av komiteens midler, opplyser politiadjutant Trond Lea ved Oslo politikammer.
22.28. juni 1984 avslo Fengselsstyret søknad fra JussBuss om forlengelse av avbruddstiden, fordi man på grunnlag av de legeerklæringer som da forelå, ikke hadde grunn til å anta at Busk var å anse som soningsudyktig i åpen anstalt.
23.Anta at to tusen leger har avtale med trygdekontorene.
24.Asylspørsmålet er blitt behandlet i Regjeringen, og Justisdepartementet har ikke funnet grunnlag for å anta at ahmadiyamuslimene risikerer forfølgelse av så alvorlig art at de bør gis politisk asyl eller oppholdstillatelse i Norge av humanitære grunner.
25.Asylspørsmålet har vært behandlet i Regjeringen, og Justisdepartementet har ikke funnet grunnlag for å anta at ahmadiyamuslimene risikerer forfølgelse i sitt hjemland av en slik grad at det bør gis politisk asyl.
26.At politiet har grunn til å anta at en utlending er arbeidssøker, er en meget vag formulering, og man har ingen garanti for at en slik erklæring bare blir brukt i de tilfeller der avvisningsgrunnlaget er helt klart.
27.At sistnevntes rettigheter er tatt med er prisverdig og interessant siden vi med rimelighet kan tillate oss å anta at brevskriveren kjenner norgeshistorien bedre enn innvandrerne.
28.Av de 58 som straks meldte seg som medlemmer, må man anta at ingen hadde egentlig økonomisk utdannelse.
29.Av en rekke årsaker er det rimelig å anta at forslag og debatt om førstegangstjenestens lengde tvinger seg frem.
30.Benkow svarte selv ved å anta at Nordisk Råd i seg selv har en forebyggende virkning for mer proteksjonistiske trekk i de nordiske land.
Your last searches