Norwegian-Italian translation of avlønning

Translation of the word avlønning from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avlønning in Italian

avlønning
pengernoun salario [m], paga [f], retribuzione [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Fra 1. mai 1983 er ordningen endret slik at pensjonister skal ha samme avlønning både før og efter fylte 70 år og godtgjørelsen er nå kr. 34,40 pr. faktisk holdte time.
2.Han beklager at debatten om loven sporet av og endte med størst oppmerksomhet mot legenes avlønning.
3.Her kan det drives nytenkning når det gjelder videreutdannelse, ledelsesformer og avlønning av opprykksstillinger.
4.Høyesterett holdes utenfor fordi det der gjelder andre regler for avlønning.
5.I aftennummeret 25.4. kommer Gunvald Siqveland tilbake til et svar jeg gav en innsender i forbindelse med avlønning av pensjonister.
6.Ikke minst Frankrike, Storbritannia og USA er sterkt opptatt av de mer elite og effektivitetsorienterte sider av undervisningen, og bl.a. ble det fra amerikansk side og med støtte fra britene foreslått at man kanskje burde innføre en ordning med avlønning av lærere efter hvor god eller dårlig jobb de gjør.
7.Jeg ser det derfor som en stor mangel at ikke anvendt tid pr. pasient kommer inn som hovedfaktor ved avlønning av leger.
8.Jeg vet så utmerket godt at skolestyret følger de regler for avlønning av pensjonister som er fastsatt av Forbruker og administrasjonsdepartementet.
9.Like prestasjoner fører til forskjellige og tilfeldige avlønning.
10.Men de har ikke mulighet til å utnytte takstsystemet i egen interesse, fordi deres avlønning er uavhengig av om de tar prøver av pasientene eller ikke.
11.Når vi så, i tillegg til ovennevnte faktorer, vet at tidsintervallet mellom innsats og avlønning bør være kortest mulig, finner jeg det meget forståelig at overskuddsdeling som lønnssystem ikke har vunnet terreng innen norske industribedrifter.
12.Polititjenestemennene er mildt sagt meget misfornøyde med sin avlønning, og fra talerstolen ble det bl.a. sagt at overtiden var årsak til at politifolk i det hele tatt klarte seg økonomisk.
13.På grunn av" brev til redaksjonen" 22. mars 1984 fra pensjonert lektor L. Løvold om uanstendig avlønning av pensjonister i skoleverket, redegjør informasjonssjef Ragnvald Thilesen ved Oslo skolekontor 28 / 384 for" klare regler for pensjonistlønn".
14.Reglene for avlønning av pensjonister er fastsatt av Forbruker og administrasjonsdepartementet.
15.Samtidig må de ansatte få større valgfrihet når det gjelder arbeidstidens lengde, mener N.A.F. Foreningen vil ha normalarbeidstiden til 40 timer pr. uke og en avlønning basert på dette.
16.Selv om det er slik at det ikke lenger finnes to regulativer når det gjelder avlønning for kvinner og menn, er det fortsatt slik at jenter velger tradisjonelle kvinneyrker og dermed i utgangspunktet lager problemer for sin videre yrkeskarrire.
17.Det blir vel ingen lett sak å plukke ut hver fjerde søknad for så å avlevere en innstilling til Forsvarsdepartementet om hvem som bør få chansen til å tjene 1,2 millioner ekstra i tillegg til vanlig avlønning ?
18.Lederkvalifikasjoner og avlønning av høyt kvalifisert og efterspurt arbeidskraft vil i fremtiden trolig måtte tillegges sterkere vekt, sa forhandlingsdirektør Karl W. Tveter i Norske Kommuners Sentralforbund på Sundvollen på en arbeidsgiverkonferanse i Buskerud fylke igår.
19.Alle tre er enige om at en fast avlønning av soldatene nærmer seg et profesjonelt soldatkorps, og vil innebære at man fjerner seg fra vernepliktssystemet.
20.De ansettes i konkurranse med siviløkonomene i samme type stillinger og bedrifter, og med tilsvarende avlønning.
21.Den grunnleggende forutsetning da ordningen med avlønning over bank ble innført for mange år siden, var at all lønn skal utbetales gebyrfritt.
22.Den langsiktige samfunnsøkonomiske lønnsomhet - hvor det kreves normal avlønning til arbeide og kapital - synes også å være klart negativ.
23.Dermed kommer disse lønnskravene i motstrid til Akademikernes Fellesorganisasjons krav om bedre avlønning høyt oppe for å konkurrere om ekspertise med den private sektor.
24.Det betyr at de ansatte nyter godt av både god inntjening og god avlønning.
25.Det er dårlig avlønning uten overtidsbetaling fordi politifullmektigene innehar såkalte ledende stillinger.
26.Det første som skjer, er at folk kommer til intervju og får informasjon om hva arbeidstrening er, ansettelsesforholdene i Oslo kommune, avlønning efter tariff for ufaglærte, etc.
27.Det ville være helt umulig for Hydro å gå inn på et prinsipp som fører til ulik avlønning for samme arbeide, det vil si at lønnen ikke ble knyttet til arbeide, men til hvilken fagforening de tilhørte, sier Gullberg.
28.En barnepark som også nyter godt av offentlige tilskudd til avlønning av parkassistentene, og som har holdt til på to mål av tomten i en årrekke.
29.En som skal forsørge familie ønsker ikke deltid på usikre vilkår med dårlig avlønning i slitsomt yrke (læreryrket er et av våre fem på topp når det gjelder stress).
30.For en temmelig moderat avlønning skal korpsets medlemmer vise seg ute i marken, svært synlige i sine mørke uniformer, og uansett hvordan de bærer seg ad, vil kritikk oppstå - selvfølgelig ikke alltid uten grunn.
Your last searches