Norwegian-Italian translation of avlastning

Translation of the word avlastning from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avlastning in Italian

avlastning
skyldnoun discolpa [f], proscioglimento [m]
  varernoun scarico [m]
Synonyms for avlastning
Similar words

 
 

More examples
1.Avlastning for personer med tyngende pleie og passansvar".
2.De fleste vil vel heller ha avlastning i arbeidet ?
3.Derfor burde tilbud om avlastning heller gis med rund hånd til alle som har ekstra omsorgsarbeide, uansett art.
4.Det verste var at jeg aldri fikk noen avlastning.
5.Efter vår mening må det derfor være et viktig forebyggende tiltak å gi aleneforeldre mulighet for avlastning med barna, sier de to som har tatt initiativ til og ledet undersøkelsen, høyskolelektorene Wenche Drevland og Anne Lise Sverdrup ved sosialhøyskolene i Trondheim og Stavanger.
6.Ja, og da må vi i alle fall skaffe henne avlastning. nei, vi i denne organisasjonen skal ikke utdanne avløsere, men vi vil sørge for at det hjelpeapparatet som finnes når frem til dem som trenger det mest.
7.Jeg trenger også avlastning i min situasjon, og det er selskap i husmorvikarene.
8.La meg si det slik at Høyre er på gli i den forstand at vi er åpne for alle forslag som kan føre til en mer effektiv trafikkavvikling samtidig som de mest belastede boligområdene får en avlastning når det gjelder gjennomkjøring.
9.Mens vi får avlastning nok til å samle nytt overskudd, sier AnneLise og Rolf Just Iversen.
10.Norkap driver for det meste avlastning for bankenes garantivirksomhet, og det er bare naturlig at bankene også blir dominerende eiere, sier adm. direktør Jan Willy Hopland i Forenedegruppen i en kommentar til salget.
11.Uten avlastning klarer vi ikke å utføre de plikter vi har som ett av byens fire sektorsykehus, sier sjeflege Einar Lorentsen.
12.Video ser ut til å ha blitt et alternativ til det fellesskap man før hadde, video er blitt en avlastning, advarer lærerne, som påpeker det ansvaret både foreldre og skole her har.
13.20 kvinnelige plasser på landsfengslet ansees som en vesentlig avlastning for Bredtveit kvinnefengsel.
14.Avlastning.
15.Avlastning eller det å komme seg ut i jobb, kan være effektivt.
16.Avlastning er en" gråsone" der dagens planleggingssystem ikke fungerer og i en inntrengende appell ble ansvaret lagt på politikerne.
17.Avlastning er et eksempel på en av de mange" gråsoner" mellom kommune og fylke der dagens planleggingssystem ikke fungerer.
18.Avlastning er et sentralt spørsmål for tusenvis av pårørende med omsorgsoppgaver.
19.Avlastning i hjemmet er imidlertid prøvd med godt resultat.
20.Avlastning må gis ut fra individuelle behov, og foruten faste ordninger kunne dekke akutte situasjoner og ferietilbud.
21.Besøket på Oslos havneanlegg var for mange bystyrerepresentanter et nytt bekjentskap, og befaringen av Bekkelaget renseanlegg som betjener over 350 000 personer viste at anlegget er nedslitt og overbelastet og trenger avlastning av nyanlegget til Vestfjordens avløpsselskap i Asker.
22.DE strakstiltak som skal iverksettes mot korridorsengproblemet er midlertidige og vil i første omgang virke frem til årsskiftet, slik at hovedstadssykehusene får nødtørftig avlastning.
23.Da ville trikken få avlastning på strekningen Skillebekk Skøyen, sier vår leser.
24.Dagens og fremtidens trafikkårer internt i byen får en betydelig avlastning.
25.De må først innse at det kan være nyttig og rettferdig at de får avlastning i toppskiktet, mens de avlaster kvinnene med barneoppdragelsen.
26.De må i det minste sikres bedre muligheter til avlastning når behovet for det melder seg.
27.Den avtale vi har hatt om bruk av hyblene til avlastning for hjemmene, går ut den 31. august, sier dr. Nils Holand til Aftenposten.
28.Den frigjorte post bør benyttes til avlastning.
29.Den gir kunnskap, hjelp og gode råd om det å vente tvillinger, fødselen, spebarnstiden, amming og betydningen av nødvendig avlastning i en stresset periode.
30.Dermed ville fergene få en viss avlastning, slik at de lettere kunne dekke efterspørslene av biler, mener han.
Your last searches