Norwegian-Italian translation of avledning

Translation of the word avledning from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avledning in Italian

avledning
lingvistikknoun derivato [m], derivazione [f]
Synonyms for avledning
Similar words

 
 

More examples
1.Doktor Wester gned seg på haken og lette efter en avledning.
2.Og pidgin for ubåt," bottombottom wata waka", er en beskrivende avledning av engelsk.
3.Under selve utførelsen oppsto det et par mindre lekkasjer allerede i startfasen, som skyldtes membranen entreprenøren ikke mestret avledning av vann under klebingen.
4.Det utvalg De var formann for, har bl.a. understreket at det må aksepteres en viss avledning fra eksisterende flyruter for at flyrutemønsteret skal kunne utvikle seg og at det må være mulig for andre flyselskaper enn SAS å operere såkalte sekundærruter på utlandet når myndighetene anser det nødvendig.
5.Jeg er nok blyg, og har ikke så lett for å utlevere meg, sier han, men stusser over vårt spørsmål om denne 25 årige sammenhengende politiske innsats er en psykologisk avledning fra blygheten.
6.Jeg kan ikke tro noe annet enn at SAS restriktive holdning til konsesjonstildelinger må føre til en rekke misfornøyde SASkunder, noe som efter min vurdering må være et større problem for SAS enn en helt marginal avledning til mindre flyselskapers direkteruter, sier Galtung Gundersen.
7.Utviklingen har vist at britene kommer kraftig inn på ruter som SAS ikke ønsker å fly og som selskapet har gått imot at andre norske selskaper skal fly, fordi det frykter avledning av trafikk fra sine ruter, sier disponent Christian Galtung Gundersen i AirX.
8.All avledning av grunnvann og tildekking av sprekker synes for meg i det vesentlige å innebære at man skjuler et problem i stedet for å løse det.
9.Behovet for ruten og trafikkgrunnlaget må være dokumentert, ruten må ikke medføre uakseptabel avledning av trafikk fra eksisterende ruter, ruten skal opereres innen tilgjengelig kapasitet, SAS kan benytte sin fortrinnsrett til ruten når konsesjonene utløper, og alle tekniske krav og retningslinjer må overholdes.
10.Dersom SAS ikke benytter seg av denne, kan det gis konsesjon til andre selskaper, med mindre det foreligger uakseptabel avledning av trafikk fra eksisterende ruter.
11.Det er mitt håp at de bestemmelser som skal hindre for stor avledning fra SAS blir praktisert med adskillig større fleksibilitet i fremtiden, sier Bratz.
12.Det ville for eksempel innebære at en ikke betraktet ruter som VästeråsOslo og SkienGöteborg som uaksepetabel avledning, heter det i notatet.
13.Et av stridens epler i saken er i hvilken grad en ny rute vil medføre avledning av passasjerer fra SAS eksisterende ruter.
14.Luftfartsverket kommer også inn på avledning fra eksisterende flyruter, som komiteen mener ikke er noe reelt problem utfra en ressursøkonomisk vurdering ved opprettelse av nye ruter.
15.SASledelsen mener Braathens eventuelle utenlandsruter vil gi avledning fra trafikken med SAS.
16.TF kan ikke se at disse rutene vil medføre uakseptabel avledning fra SAS stamruter på Storbritannia.
Your last searches