Norwegian-Italian translation of avta

Translation of the word avta from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avta in Italian

avta
interessereverb diminuire, scemare
  effektverb perdere efficacia
  vindverb placarsi, calmarsi, spegnersi
  antallverb abbassarsi, scendere
  kvantitetverb diminuire, calare, scemare, ridursi
  minskesverb diminuire, calare, ridurre
  minskeverb calare, diminuire, abbassarsi
Synonyms for avta
Derived terms of avta
Anagrams of avta
More examples
1.Bygger man ut landbruket ved å satse på flere bruksenheter, vil behovet for meierier ikke avta, men øke".
2.Pasienten" bør holde seg i ro, og efter en times tid vil smertene avta.
3.Dersom Vinmonopolet holdt en pris på sine varer som ikke gjorde det umulig for folk med vanlige inntekter å skaffe seg både vin og andre varer derfra, dersom prisene i Norge kan nærme seg de svenske, og dersom Polet kan være åpent på lørdager, ja, da tror jeg denne vinleggingen vil avta.
4.Det er av avgjørende betydning at lønnsglidningen kan avta slik partene har forutsatt, sier finansminister Presthus, som henviser til beregninger som viser at en reduksjon i lønnsveksten på to prosent hvert år i tre år vil kunne styrke sysselsettingen med ca. 30 000 årsverk over trefire år.
5.Det ser ut til at den siste tidens tendens til stigende dollarkurs er i ferd med å avta.
6.Dette skulle tilsi at arbeidet med å motvirke og avdekke promillekjøring ikke må avta, men snarere opptrappes, mener Flornes.
7.Graving og ombygging preger nok for en stor del miljøet her, men vi kan love at det snart skal avta.
8.Importrestriksjoner ville ha vanskeliggjort arbeidet for å bevare stabiliteten i det internasjonale kredittsystem, og redusert andre lands muligheter til å avta eksportprodukter fra USA, fremholder han.
9.Med en produksjonsvekst på kanskje et sted mellom to og tre prosent tviler jeg på at vi vil se noen tendens til varig nedgang i ledigheten før mot slutten av tiåret, da tilgangen til arbeidsmarkedet er begynt å avta.
10.Som vi fryktet i forrige" Månedens Aksjefond" har det daglige omsetningsvolum fortsatt å avta i takt med fallende kurser.
11.Vi håper at disse problemene vil avta efterhvert som de tokulturelle klassene blir dominerende i barne og ungdomsskolen.
12.Vi venter at oppgangen i amerikansk økonomi vil avta sent i 1985 eller tidlig i 1986.
13.AT de folkevalgte ikke innser at man ikke kan legge slike restriksjoner på biltrafikken før det overordnede veinett er i stand til å avta merbelastningen, er utrolig.
14.Alfaset gård tilhører kommunen, og jeg visste allerede da jeg overtok at driften sakte, men sikkert ville avta.
15.Alle tegn tyder på at importen snarere vil øke enn avta i årene som kommer.
16.Alle trodde da at alt rot ville avta - men nei - tvert om.
17.Antallet 2029åringer vil avta i alle fylker.
18.Bl.a. er vi av den oppfatning at behovet for langfibret cellulose, som er papirets armering, ihvertfall ikke vil avta på bakgrunn av at papiret av ressursmessige årsaker lages stadig tynnere, mens maskinene går stadig fortere.
19.Bruk av medisiner synes dessuten å avta med høyere utdannelse og inntekt.
20.Bygger man ut landbruket ved å satse på flere bruksenheter, vil behovet for meierier ikke avta, men øke.
21.Byggingen av store" luksusleiligheter", som Bærum har fått mange av de senere årene, vil avta.
22.De to nye anstaltene vil tilsammen gi 130 nye soningsplasser - dermed vil trolig også presset på Oslo kretsfengsel og arresten i Politihuset avta, mener ekspedisjonssjef Georg Fr. RieberMohn, som er sjef for fengselsstyret.
23.Den franske lastebilblokade, som i helgen rammet store deler av det franske veinett og førte til kilometerlang kork mange steder, viste mandag tegn til å avta noe.
24.Den fremmede ubåtaktiviteten i norske og svenske farvann synes å øke snarere enn avta.
25.Den innebærer at Oslo med kunstige midler påføres en form for storbyforstoppelse, så lenge den skal gjennomføres uten at det overordnede veinett er i stand til å avta den økende trafikken.
26.Den sterke økonomiske veksten i NordAmerika, på figuren til venstre representert med utviklingen i industriproduksjonen, er nå i ferd med å avta.
27.Den store interesse Kværner er gjenstand for på Børsen, vil neppe avta de nærmeste måneder.
28.Denne varegruppen omfatter også omsetning av vin og brennevin, og det forsterker den svake utviklingen fordi salget av disse varene ventes å avta forholdsvis mer.
29.Derefter begynner arbeidsstyrken å avta hvis ikke fruktbarheten stiger.
30.Derfor kan man regne med at virkningen av kampanjene fra 1981 begynner å avta.
Similar words

 
 

avta as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) avtaavtaendeavtatt
Indikative
1. Present
jegavtar
duavtar
hanavtar
viavtar
dereavtar
deavtar
8. Perfect
jeghar avtatt
duhar avtatt
hanhar avtatt
vihar avtatt
derehar avtatt
dehar avtatt
2. Imperfect
jegavtok
duavtok
hanavtok
viavtok
dereavtok
deavtok
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde avtatt
duhadde avtatt
hanhadde avtatt
vihadde avtatt
derehadde avtatt
dehadde avtatt
4a. Future
jegvil/skal avta
duvil/skal avta
hanvil/skal avta
vivil/skal avta
derevil/skal avta
devil/skal avta
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha avtatt
duvil/skal ha avtatt
hanvil/skal ha avtatt
vivil/skal ha avtatt
derevil/skal ha avtatt
devil/skal ha avtatt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle avta
duville/skulle avta
hanville/skulle avta
viville/skulle avta
dereville/skulle avta
deville/skulle avta
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha avtatt
duville/skulle ha avtatt
hanville/skulle ha avtatt
viville/skulle ha avtatt
dereville/skulle ha avtatt
deville/skulle ha avtatt
Imperative
Affirmative
duavta
viLa oss avta
dereavta
Negative
duikke avta! (avta ikke)
dereikke avta! (avta ikke)
Your last searches