Norwegian-Italian translation of avvike

Translation of the word avvike from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avvike in Italian

avvike
subjektverb divagare, fare una digressione
  meningverb divergere, scostarsi, allontanarsi
  personverb dissentire, discordare, non essere d'accordo
  oppførendeverb scostarsi, allontanarsi, deviare
  rømme leirenverb andarsene improvvisamente, levare le tende, svignarsela
  være ulikverb differire, variare
Synonyms for avvike
Derived terms of avvike
More examples
1.Det er en kjensgjerning at katalogprisene kan avvike tildels svært meget fra hva som kan være riktig markedspris for en bestemt bil.
2.Oppbygningen av sosialismen kan på grunnlag av de forskjellige historiske og nasjonale forutsetninger avvike meget sterkt fra hverandre i de enkelte land, uttalte han.
3.At tiltak som skal bedre arbeidernes kår, vil avvike betydelig fra norske" hjemmeoppskrifter" bør ikke overraske eller skape moralske problemer for oss som til daglig er opptatt av kårene for de underprivilegerte i den tredje verden.
4.De var også åpne for å forandre kartet dersom terrenget viste seg å avvike fra teorien.
5.Den lagoppstilling som sendes inn i mars vil selvsagt avvike endel fra den aktuelle to måneder senere.
6.Dersom enkelte selskaper ikke vil akseptere disse tilbudene, kan de endelige andeler avvike noe fra dette.
7.Det er ingen mangel på prinsipper å avvike fra en hovedlinje når den gir klart urimelige utslag.
8.Han åpnet den nye parlamentsbygningen i Port Moresby, og overrasket med å avvike sterkt fra" Queens English", ikke dårlig for en sønn av dronningen.
9.Med utgangspunkt i den tenkemåten kommer Grete Waitz det kommende året til å avvike litt fra sin vanlige rutine.
10.Men det er anledning til å avvike fra dette.
11.Og finner ingen grunn til å avvike fra rapporten på noe vesentlig punkt.
12.Røed minner om at kontrollen med flyveres helsetilstand er underlagt den offentlig oppnevnte legenevnden, og at man ikke ser grunn til å avvike fra et slikt kontrollsystem for bedre å kunne kontrollere flypersonellets helse.
13.Styret i rederigruppen regner med at utviklingen resten av året ikke vil avvike vesentlig fra resultatet for perioden januar / august.
14.Styret regner med at resultatutviklingen for resten av året ikke vil avvike vesentlig fra resultatet for årets åtte første måneder.
15.Styret regner med et resultatutviklingen for resten av året ikke vil avvike vesentlig fra dette delresultatet.
16.Å påstå at sluttregningene kan avvike nevneverdig fra sluttsummene 400 mot 700 millioner kroner året er i beste fall ønsketenkning, i verste fall å tale mot bedre vitende.
17.Det må være grenser for hvor langt de små medlemsland kan avvike fra NATOlinjen uten å svekke alliansen.
18.Først og fremst vil bingo over eteren avvike fra bestemmelsene om at bingoresultatene ikke skal være forhåndstrukket, og at bongene ikke må være solgt på forhånd, sier konsulent Berit Slaatsveen, som behandler saken for Justisdepartementet.
19.Alle som kjenner den praktiske virkelighet i kjøttbransen, vet at så å si alle bedrifter i bransjen fra tid til annen vil oppleve at analyseresultater - til tross for den aller beste vilje - vil kunne avvike fra de fastlagte normer.
20.Av grunner som knapt kan forklares, ikke engang ved å vise til de ønskemål som regimet bak intervensjonen måtte nære, begynte de nådeløst å undertrykke enhver form for kulturelle uttrykk som måtte avvike i aldri så liten grad fra deres egne ideologiske krav, eller rørte ved deres høyt forenklede primitive verdensanskuelse.
21.Både hun og vi har jo det samme felles mål, nemlig at Anette skal opprettholde sin posisjon i verdenstoppen også kommende vinter, sier skipresident Per Ottesen, som dog presiserer at det langtfra er snakk om å avvike fullstendig fra landslagsstrukturen.
22.De rapporter som innløper om spotmarkedet for olje, synes i så måte ikke å avvike fra det forventede - presset nedover synes å være til stede.
23.Den reelle verdi vil kunne avvike fra bokført verdi.
24.Det er imidlertid tvilsomt om Stortinget nå vil avvike fra Regjeringens forslag på dette punkt.
25.Det vil ikke være egnet til å forbause om resultatet vil avvike tildels betydelig fra adm. dir. Eriksruds anslag.
26.Dette ville kreve ett års utsettelse, mente kommunalråd Tove Heggen Larsen, som henviste til at et slikt prosjekt ville avvike så mye fra kommunens planer at det ville kreve ett års ekstra reguleringsbehandling.
27.Diplomatene fremholdt at unnskyldningen er et klart signal om at russerne er villige til å avvike fra sin vanlige praksis for å sikre at nedrustningssamtalene blir vellykket.
28.Imidlertid kan det være interessant for velgerne å få greie på hvordan en slik regjering vil avvike fra f.eks. en ren Ap.regjering.
29.Kvinner er blitt mer yrkesaktive enn før og mottar impulser som meget vel kan avvike fra mannens preferanser.
30.Når så dette råstoffet - innkjøpt eller egenprodusert - brukes i produksjonen, vil enhver forstå at dersom råstoffet ikke nøyaktig tilsvarer de spesifikasjoner som forutsettes, vil f.eks. produkters fettinnhold avvike fra den forutsetning man har lagt inn i resepten.
Similar words

 
 

avvike as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) avvikeavvikendeavveket
Indikative
1. Present
jegavviker
duavviker
hanavviker
viavviker
dereavviker
deavviker
8. Perfect
jeghar avveket
duhar avveket
hanhar avveket
vihar avveket
derehar avveket
dehar avveket
2. Imperfect
jegavvek
duavvek
hanavvek
viavvek
dereavvek
deavvek
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde avveket
duhadde avveket
hanhadde avveket
vihadde avveket
derehadde avveket
dehadde avveket
4a. Future
jegvil/skal avvike
duvil/skal avvike
hanvil/skal avvike
vivil/skal avvike
derevil/skal avvike
devil/skal avvike
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha avveket
duvil/skal ha avveket
hanvil/skal ha avveket
vivil/skal ha avveket
derevil/skal ha avveket
devil/skal ha avveket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle avvike
duville/skulle avvike
hanville/skulle avvike
viville/skulle avvike
dereville/skulle avvike
deville/skulle avvike
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha avveket
duville/skulle ha avveket
hanville/skulle ha avveket
viville/skulle ha avveket
dereville/skulle ha avveket
deville/skulle ha avveket
Imperative
Affirmative
duavvik
viLa oss avvike
dereavvik
Negative
duikke avvik! (avvik ikke)
dereikke avvik! (avvik ikke)
Your last searches