Norwegian-Italian translation of avviker

Translation of the word avviker from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avviker in Italian

avviker
politikk - mannnoun deviazionista [m]
  politikk - kvinnenoun deviazionista [f]
Anagrams of avviker
Similar words

 
 

More examples
1.Forslaget til endret reguleringsplan avviker i prinsippet ikke fra hverken vinnerutkastet eller fra programprosjektet.
2.Vanskelige barn"," håpløse unger" - det er mange måter vi kan karakterisere dem på, disse barna som avviker fra normal oppførsel på endel områder.
3.Vi går inn for at Stavanger får prøve dette nye systemet, sier Willy Engell, og legger til at systemet avviker noe fra det siste forslaget som forbundet utarbeidet.
4.Vi tar derfor også sikte på å lage et friidrettsarrangement som avviker fra det tradisjonelle norske.
5.Aeromodellene til SAAB avviker fra andre 900modeller med en mer aerodynamisk design.
6.Asker skolestyre tok forbehold" om å kunne avbryte forsøket dersom det viser seg at karakterfordelingen ikke i nevneverdig grad avviker fra nåværende praksis".
7.Bakgrunnen for angrepet er at MMI / Dagbladet har offentliggjort en måling for august som avviker tildels sterkt fra NOIs måling i samme tidsrom.
8.Bare når det gjelder SVs velgere avviker tallene noe, idet 39% av dem finner tjenesten meget nødvendig og 42% ganske nødvendig, mens 18% synes den er unødvendig eller ikke kan uttale seg.
9.Bemerkelsesverdig ulike ansetninger, og vi har ikke her notert de mange som avviker med 1234 kilo.
10.Bruce Dern, som vi har sett i" Den store Gatsby" og" Hjemkomsten", har denne gang gått Jack Nicholson en høy gang med å utpensle et intenst portrett av en avviker som utrettelig driver mot sitt mål - å eie Maddy uavkortet.
11.Både Lysaker Vel og naboer i området har protestert på byggets høyde, som avviker fra reguleringsplanens bestemmelser.
12.Canadas nye konservative regjering vil føre en politikk som på flere punkter avviker vesentlig fra den Pierre Trudeaus liberale regjeringer førte fra 1968 og frem til høstens valg (med et ni måneders avbrekk i 1979 / 80 da Joe Clark, den nåværende utenriksminister, ledet en mislykket konservativ regjering).
13.Ceausescu benyttet samtidig sin tale for dagen til å legge frem utenrikspolitiske synspunkter som på en rekke områder avviker fra det som blir foreskrevet i Kreml.
14.Cirka 4500 personer har iår fått legebehandling for brannskader her i landet, et antall som ikke avviker særlig fra ifjor.
15.Dagens ScanFactmåling avviker en del fra Norges Markedsdatas partibarometer, som ble offentliggjort i Aftenposten imorges.
16.De fleste av oss avviker fra" normen" i en eller annen retning, og nettopp mangfoldigheten er jo det fine ved menneskets natur, påpeker Eysenck.
17.De hovedmål Skattekomisjonen angir i sin fyldige utredning, avviker ikke meget fra våre skattelover av 1911 - eller fra de krav Adam Smith oppstilte.
18.Den ordning som man er kommet frem til på sykehuset avviker i og for seg ikke fra den tidligere.
19.Den sosiale befolkningssammensetningen i storbyene avviker i stor grad fra resten av landet.
20.Den vesttyske holdningen avviker fra den amerikanske eftersom amerikanerne først vil vurdere mulighetene for rombaserte våpensystemer.
21.Denne kirkes enkle form for gudstjeneste er vel det eneste som avviker fra vår statskirke.
22.Dermed har Bankforeningen falt ned på et forslag som avviker fra dagens system og fra utvalgsinnstillingen.
23.Dersom Moskva velger å gjenoppta den avbrutte dialogen eller på annen måte avviker fra den avvisende linjen man følger idag, kan det komme til å styrke Reagan.
24.Det er et særlig poeng i saken at Kristiansen er Statoils overordnede og at selskapet har et næringssyn som avviker fra det man antar er regjeringensflertallets.
25.Det er forstemmende å oppleve forskjellsbehandlingen av mennesker som avviker fra det som blir ansett for å være normalt.
26.Det er særlig på to punkter DNLs tall avviker fra SAS, nemlig for avskrivningene og selvsagt nok - DNLs egen aktivitet.
27.Det samme gjelder når det er utbetalt en godtgjørelse som avviker fra Statens satser.
28.Det ville være i strid med all organisasjonsmessig sedvane om nestformannen skulle gå offentlig ut med synspunkter som avviker fra de formannen og resten av styret har.
29.Dette innebærer at veksten i pengemengden, eller den samlede innenlandske kredittilførsel, ikke avviker i vesentlig grad fra det myndighetene har forutsatt.
30.Diagrammet nederst angir hvor meget middeltemperaturen for hele måneden avviker fra normal månedsmiddeltemperatur.
Your last searches