Norwegian-Italian translation of basis

Translation of the word basis from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

basis in Italian

basis
prinsippnoun fondamento [m], base [f]
Synonyms for basis
Derived terms of basis
Similar words

 
 

More examples
1.Arbeiderpartiet vil for sin del ikke møte skattedebatten med fastlåste standpunkter, men vi er villige til å drøfte med andre partier mulige løsninger, for å samle bredere politisk basis for helt nødvendige endringer.
2.Enten en etablerer seg med en kompromissløsning i retning av at" hovedtyngden av lærerne" skal være bekjennende kristne (slik Hauglin foreslo) eller en krever at alle lærere skal identifisere seg personlig med institusjonens kirkelige basis og målsetting, må derfor være klart at en bare kan ha grunnlag for å vurdere om dette er tilfellet dersom en på en eller annen måte spør søkerne diskret om dette.
3.Gourmet thins" lanseres i disse dager som en ideell snack og en god basis for mer fantasifullt sammensatte hors doeuvres, forøvrig med det lave kaloriinnhold som mange amerikanere er svært så opptatt av.
4.Hver politisk og økonomisk situasjon på ethvert felt kan bli løst på basis av" Det guddommelige prinsipp".
5.Ofte utslitte folk som arbeider på frivillig basis", skriver KarlErik Harr nokså nedsettende om disse frivillige kulturarbeidere.
6.Olabuksene" har i de siste årene fått sterke konkurranse fra andre typer motebukser, og på nordisk basis vil Levi Strauss trolig ha mistet 1520 prosent av sin omsetning innen året er omme.
7.Paa brede aasers basis, baaret av slanke søiler, reiser sig mørk over sletten Vestre Bærums Akropolis.
8.Tallfesta mål bør gå inn i kraftbalansen, inn i det reknestykket som gjerne er basis for all energiutbygging.
9.Bedriftene må ha finansiell basis for å ta risiko ved nyskapning, sa industriminister Jan P. Syse i gårsdagens stortingsdebatt.
10.Bios ble opprinnelig dannet av 350 interessenter på ideell basis for 34 år siden.
11.Brød, boller og wienerbrød danner basis for vår virksomhet, kaker blir efterhvert for kostbare på grunn av alt håndarbeidet, sier Samson mens vi inntar dagens frokosttilbud med rundstykke, wienerbrød og kaffe med påfyll.
12.De arbeider på frivillig basis og bruker helgene til å dykke.
13.De forbindelser vi bygget opp overfor SovjetUnionen, på basis av dialog og med sikte på å oppnå balanse og hvor Helsingforsavtalen er et viktig element, har forfalt.
14.Den avgjørelsesmyndighet i kirkelige spørsmål som til nå nesten utelukkende er forpaktet av det statlige kirkestyre, hviler derfor ikke på en teologisk holdbar basis hevdet Aarflot.
15.Den organisasjon som er fremlagt med bøyelastbyggingen som basis, frigjør en rekke personer som vil være tilgjengelig for annet arbeide.
16.Det er viktig å skille mellom hel og delstudier, og for filologer er det ikke heldig å studere uten basis i morsmålet.
17.Det finnes de som driver slik virksomhet på rent forretningsmessig basis og greier seg bra.
18.Det gir departementet og Regjeringen en usedvanlig bred og god basis å arbeide videre på, kommenterte han.
19.Det kan synes som om Statens Institutt for Alkoholforskning har sett på en noe kort periode som basis for beregning av Vinmonopolets omsetning efter innføring av lørdagsstengning, sier Arne Halvorsen.
20.Det skal på forretningsmessig basis yde markeds, service og utredningstjenester i reiselivssektoren.
21.Efterhvert er flere selskaper kommet til, delvis på frivillig basis.
22.En ny generasjon kommunikasjons og informasjonssystemer er på vei, med basis i mikroelektronikken.
23.Et kirkemøte som er valgt med basis i over 90 prosent av alle nordmenn med borgerlig stemmerett, kan ikke bli et organ som kan tale eller handle på vegne av denne sanne kirke.
24.Forhandlingene skal fortsette på basis av den avtale som foreligger, og selve stiftelsen av Norsk Stål A / S er utsatt inntil man ser om partene blir enige om det andre avtalekomplekset, sier adm. direktør Kaspar K. Kielland i Elkem til Aftenposten.
25.Fra Høyres side ønsker vi ikke ubegrenset kommersialisering av lokalradioen utenfor NRK, men de må få en rimelig mulighet til å overleve på profesjonell basis.
26.Gjøgleri er jo basis for skuespillerkunst, hevder hun.
27.Her skal ingen kjennes skyldig på basis av anklager, understreket Reagan.
28.Hvis det er grunn til å tro at det i større grad forekommer såkalt sniking i sykehuskøene på basis av folks status, så vil Helsedirektoratet gå ut med en henstilling om at innleggelser utelukkende må gjøres på grunnlag av medisinske vurderinger, understreker Mork.
29.Hvordan skal Televerket, altså monopol eller" basis"organisasjonen, organiseres som et Statoillignende aksjeselskap eller som en fortsatt forvaltningsbedrift ?
30.I SydSudan er vi kommet så langt at det innfødte personalet driver blindeskolen i Rejaf på selvstendig basis.
Your last searches