Norwegian-Italian translation of begjære

Translation of the word begjære from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

begjære in Italian

begjære
fordringverb esigere
  nødvendighetverb chiedere, volere, esigere
Synonyms for begjære
More examples
1.(NTBTT) Eieren av rederiet SveNo Line i Strömstad vil idag begjære selskapet konkurs.
2.Avhørene av mannen har ikke gitt oss grunn til å begjære ham varetektsfengslet, sier Haugen.
3.Det er den sterke konkurranse på det skandinaviske chartermarked som er den viktigste årsak til at vi nå har måttet begjære oss konkurs, sier Periklis Andonopolos, mannen bak den svenske turoperatøren Periklis Resor, til Aftenposten.
4.Det er neppe hjemmel for å begjære brev og besøksforbud, men vi vil begjære ham varetektsfengslet så lenge det ikke foreligger avgjørelse på om han fortsatt kan bli i landet, sier Idar Pettersen.
5.Det måtte være at Oslo politikammer slutter å pågripe og begjære folk varetektsfengslet, men det er ikke engang et alternativ, understreker kriminalsjefen.
6.Halveringen av antall innsatte i aldersgruppen 14 til 17 år kan muligens forklares med at påtalemyndigheten nå vegrer seg for å begjære varetektsfengsling av de aller yngste.
7.Jeg hørte ikke noe fra politiet og regnet derfor med at politiet ikke ville begjære ytterligere varetekt i saken, sier Nordhus.
8.Når det gjelder enkelte av borettslagene som har aksjonert siden februar, vil vi allerede i første halvdel av inneværende måned kunne begjære tvangsauksjon over eiendommene.
9.På denne utstillingen er representert alle de former for hjelpemidler som en båtbyggers hjerte måtte begjære.
10.Vi har ikke funnet grunn til å begjære de pågrepne varetektsfengslet, men de opplysninger vi satt inne med på forhånd, sammenholdt med våre iakttagelser under aksjonen, gir oss skjellig grunn til mistanke om narkotikamisbruk.
11.Vi vurderte først å begjære påstandene efterforsket, eventuelt å anmelde dem formelt, men fant allikevel at det var riktigere å innrapportere dem direkte til departementet, sier Jon Kvikne.
12.Andersens nye forsvarer, advokat Karl WahlLarsen, ga umiddelbart efter at retten var satt mandag, beskjed om at han ville begjære saken ytterligere utsatt hvis ikke påtalemyndigheten kunne garantere at to viktige vitner ble innstevnet.
13.De fem punkerne som ble dømt i straffesaken, vil en neste uke ta stilling til om de skal begjære saken til fornyet behandling i lagmannsrett, eller om den skal ankes direkte til Høyesterett.
14.De har i realiteten valget mellom å få inn ny kapital for å kunne fortsette lønnsom virksomhet, eller også begjære oppbud.
15.Departementet har imidlertid tatt forbehold om å stå helt fritt til å begjære dødsboet konkurs på et senere tidspunkt hvis hensynet til statens interesser tilsier dette.
16.Derfor måtte Øglænd anbefale Kjønstad å begjære oppbud.
17.Det er en helt ny praksis som innføres når politiet på grunn av sin vankelmodighet overfører problemet til sykelisten i stedenfor å begjære overkonstabelen fengslet.
18.Det skal ikke være lovteknisk hinder for å begjære en statsbedrift konkurs.
19.Det var i mai iår at Dag Engströms Rederi AB bekjentgjorde at man vurderte å begjære Augustssonselskapene konkurs.
20.Det var styret som i ekstraordinært møte igår vedtok å begjære firmaet konkurs og overlate boet til skifteretten.
21.Det vil i løpet av dagen bli tatt stilling til om det er grunnlag for å begjære dem varetektsfengslet.
22.Det vil si at partene har rett til å begjære meglingen avsluttet 10 dager efter at plassfratredelsen er varslet, og gå ut i konflikt fire dager efter det igjen.
23.Direktør Willy Brunner ved LYngør Holmen Feriesenter, som før kommunestyremøtet hadde sagt at han ville begjære bedriften sin konkurs dersom ikke kommunen kunne gi ham skjenkerett uten spiseplikt, sier at de nye bestemmelsene er så forvirrende at han ikke vet hva han skal tro.
24.Efter at Riksmeglingsmannen igår nedla forbud mot arbeidsstans, kan meglingen pågå i ti dager før en av partene kan begjære den brutt.
25.Efter en tid gikk Hofstad inn i Toftes styre - og måtte være med på å begjære cellulosegiganten konkurs.
26.Espen Lunds advokat Albert Wiesener sier til NTB at han vil begjære saken gjenopptatt påny.
27.Et annet mulig resultat av situasjonen, er at politiet kan bli nødt til å unnlate å begjære fengsling i saker der man normalt ville finne fengsling nødvendig.
28.For det får man alt man kan begjære, suppe, salat, hovedrett, dessert, kaffe og kaker og alkoholfri drikke.
29.Fordi Lazard Brothers i London i 1976 overtok forvaltningsansvaret for Continental Trust Companys midler, vil han også begjære avhør av toppfolk i denne banken.
30.Først når jeg får studert erklæringene fra de to sakkyndige, direktør Finn Lied og orlogskaptein Jacob Børresen, vil jeg ta standpunkt til om jeg må begjære ytterligere efterforskning og vidneførsel for å få klarlagt de momenter og synspunkter som fremkommer i Forsvarets vurderinger, sier høyesterettsadvokat Bae.
Similar words

 
 

begjære as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) begjærebegjærendebegjæret
Indikative
1. Present
jegbegjærer
dubegjærer
hanbegjærer
vibegjærer
derebegjærer
debegjærer
8. Perfect
jeghar begjæret
duhar begjæret
hanhar begjæret
vihar begjæret
derehar begjæret
dehar begjæret
2. Imperfect
jegbegjæret
dubegjæret
hanbegjæret
vibegjæret
derebegjæret
debegjæret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde begjæret
duhadde begjæret
hanhadde begjæret
vihadde begjæret
derehadde begjæret
dehadde begjæret
4a. Future
jegvil/skal begjære
duvil/skal begjære
hanvil/skal begjære
vivil/skal begjære
derevil/skal begjære
devil/skal begjære
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha begjæret
duvil/skal ha begjæret
hanvil/skal ha begjæret
vivil/skal ha begjæret
derevil/skal ha begjæret
devil/skal ha begjæret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle begjære
duville/skulle begjære
hanville/skulle begjære
viville/skulle begjære
dereville/skulle begjære
deville/skulle begjære
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha begjæret
duville/skulle ha begjæret
hanville/skulle ha begjæret
viville/skulle ha begjæret
dereville/skulle ha begjæret
deville/skulle ha begjæret
Imperative
Affirmative
dubegjær
viLa oss begjære
derebegjær
Negative
duikke begjær! (begjær ikke)
dereikke begjær! (begjær ikke)
Your last searches