Norwegian-Italian translation of bekle

Translation of the word bekle from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bekle in Italian

bekle
beskyttende beleggverb rivestire, ricoprire
Derived terms of bekle
Anagrams of bekle
More examples
1.Jeg har stor respekt for samtlige kandidater, og mener de alle er godt rustet til å bekle stillingen.
2.Berte Rognerud var blant dem som ivret sterkest for at Elisabeth Schweigaard Selmer skulle bli den første kvinne som skulle bekle dette embedet.
3.Der finnes nok av politikere som kunne bekle stillingen som direktør i det nye direktorat, som så kunne lede en effektiv stab med to underdirektører, fem byråsjefer, seks konsulent I og fem konsulent II, samt en rimelig skare av førstesekretærer.
4.Derbydeltageren Big Star må finne seg i å bekle favorittstemplet i det første V6løpet.
5.Dette var neppe direkte lovstridig, men derimot var det moralsk uholdbart for en person som skulle bekle det nest høyeste embede i landets forfatningssystem.
6.Formann for årets jury er italienernes egen Michelangelo Antonioni, som avbryter en filminnspilling for å bekle dette prestisjeverv.
7.Har hun tyngde nok til å bekle et slikt verv ?
8.Hvem skal så bekle de to plassene ?
9.I tillegg til sine juridiske ferdigheter med vekt på folkeretten, skal de også være personer som nyter den høyeste moralske anseelse og oppfyller de betingelser som deres egne land setter som vilkår for å bekle de høyeste dommerembeder.
10.På forhånd var stalltipset at enten Arbeiderpartiets Arvid Berglind eller Høyres Kristian Sundtoft ville bekle formannsstolen.
11.På mange vis er dette en sunn og riktig vei frem til det store ansvar å bekle et kirkens tilsynsembede", heter det.
12.Selv om han er den profesjonelle utenrikstjenestens mann ved Utenriksministerens kontor, skal det imidlertid ikke være tvil om at Frøysnes også ville kunne bekle seg med en politisk kappe.
13.Tidligere biskop i Agder, Erling Utnem, sier dette i en kommentar til at bedehuset på Flekkerøy til tross for henvendelser fra likestillingsombudet har vedtatt å slå fast ved at kun mennene har stemmerett i bedehuset, og kan bekle styreposisjoner der.
14.Alle kvinner som ønsker en karriere på de områder som hittil kun har vært tilrettelagt for mannen og hans sosiale situasjon, får problemer hvis de ønsker å bekle dobbeltrollen.
15.Allikevel var det vel få som i 1977 trodde at Astrup i fremtiden ville ha noen chanse til å bekle det nest høyeste verv i Rederiforbundet med klar inngangsbillett til presidentstolen.
16.De nyutdannede offiserer fordeles til alle våpen i Hæren og skal bekle tjenestestillinger som troppssjefer, stillinger i forvaltningen samt instruktørstillinger ved skoler og øvingsavdelinger.
17.Det har nok vært et problem å få en fullstendig amatør til å gå inn i en såpass krevende rolle, og kanskje har det budt på problemer å få en profesjonell skuespiller til å bekle den.
18.Dette leder til den konklusjon at det avgjørende ord i hvem som skal bekle dommerstillinger ikke bør være hos den politiske ledelse i Justisdepartementet.
19.Fremdeles er viktige stillinger i embedsverket ubesatte, stillinger et land på Brasils størrelse og med de problemer landet står overfor, i det lange løp ikke kan unnvære å bekle.
20.Generalløytnant Granviken understreker at mangelen på folk som kan bekle viktige posisjoner i Luftforsvarsstabene, kan komme til å bety at landet mister sin selvbestemmelse.
21.Med en selvbevisshet inntil det aggressive forberedte de seg til å bekle partiets viktigste poster, og en rikelig andel ved regjeringsdannelse.
22.Norsk Politiforbund har lenge ivret for at tjenestemenn med faglig bakgrunn og innsikt må kunne bekle stillinger som vanligvis er forbeholdt jurister.
23.Når denne perioden er over vil tre stortingsrepresentanter gå over til å bekle fylkesmannsembeder.
24.På spørsmål om hvordan organisasjonen vil stille seg dersom det blir nødvendig å leie kvalifisert instruktørkapasitet fra f.eks. USA, sier major Finstad, at han antar at det vil møte motbør i flyverkorpset at utlendinger skal bekle toppstillingene innenfor Luftforsvaret, mens nordmenn bare mer eller mindre skal være til opplæring.
25.Selv om Sarney ifølge konsitusjonen rangerer som nr. 2 efter Neves, stiller mange idag spørsmål om hans legitime rett til å bekle presidentembedet på det nåværende tidspunkt.
26.Stemmemessig var hun også helt på høyde med utfordringene, og som dramatisk sopran viste hun de fornødne kvaliteter til nettopp å bekle denne rollen.
Similar words

 
 

bekle as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) beklebeklendebekledd
Indikative
1. Present
jegbekler
dubekler
hanbekler
vibekler
derebekler
debekler
8. Perfect
jeghar bekledd
duhar bekledd
hanhar bekledd
vihar bekledd
derehar bekledd
dehar bekledd
2. Imperfect
jegbekledde
dubekledde
hanbekledde
vibekledde
derebekledde
debekledde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde bekledd
duhadde bekledd
hanhadde bekledd
vihadde bekledd
derehadde bekledd
dehadde bekledd
4a. Future
jegvil/skal bekle
duvil/skal bekle
hanvil/skal bekle
vivil/skal bekle
derevil/skal bekle
devil/skal bekle
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha bekledd
duvil/skal ha bekledd
hanvil/skal ha bekledd
vivil/skal ha bekledd
derevil/skal ha bekledd
devil/skal ha bekledd
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle bekle
duville/skulle bekle
hanville/skulle bekle
viville/skulle bekle
dereville/skulle bekle
deville/skulle bekle
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha bekledd
duville/skulle ha bekledd
hanville/skulle ha bekledd
viville/skulle ha bekledd
dereville/skulle ha bekledd
deville/skulle ha bekledd
Imperative
Affirmative
dubekl
viLa oss bekle
derebekl
Negative
duikke bekl! (bekl ikke)
dereikke bekl! (bekl ikke)
Your last searches