Norwegian-Italian translation of benådning

Translation of the word benådning from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

benådning in Italian

benådning
dødsstraffnoun sospensione della pena [f], amnistia [f], grazia [f]
  politikknoun amnistia [f], perdono [m]
  rettsvitenskapnoun scusa [f], perdono [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg ble oppfordret til å søke benådning på grunn av foreldreansvaret for gutten.
2.Man ligger kanskje noe bedre an når det gjelder benådning, særlig hvis man selv aktivt har prøvd å sone og vist vilje til å gjøre opp for seg.
3.32åringen sier at det var for guttens skyld han søkte benådning.
4.Advokat Haugen er klar over at Høyesterett ikke har gitt betingede dommer i forhold til denne paragraf, men han henviser til en dom hvor Høyesterett åpner mulighet for soningsutsettelse, eventuelt benådning, hvis tiltalte i saken fortsatte sin nåværende, ryddige livsførsel.
5.Blant annet søkte han i sin tid om benådning fra USA, men denne ble avslått i Justisdepartementet.
6.Da hun svarte på et spørsmål fra Kjellbjørg Lunde (sv) sa hun imidlertid at de Altademonstranter som ennå ikke har gjort opp sin straff derimot har anledning til å søke benådning, dersom de mener det er grunnlag for det.
7.De ble arrestert seks uker før amnestiet ble utstedt og er siktet for landsforræderi, som formelt ikke er gjenstand for benådning.
8.Det går også frem at mannen som nå søker benådning, hadde gjort seg ferdig med hasjbruken.
9.Direktoratet har gitt sin benådning, rivningsdommen kan fullbyrdes uten sikring.
10.En 29 år gammel mann fra Osloområdet, som for mer enn ett år siden ble dømt til to års fengsel for narkotikaforbrytelser, har søkt om benådning - men fått avslag i fengselsstyret.
11.En bønn om benådning ble nylig avvist av president Zail Singh.
12.En rekke personer har søkt om benådning, utsettelse eller venter på ny dom efter anking.
13.Helsemessige og behandlingsmessige faktorer tilsier at det må anbefales på det aller sterkeste at domfeldtes ansøkning om benådning må innvilges.
14.I Danmark var fengselskøene for en tid tilbake så lange at man nærmest automatisk begynte å innvilge benådning for visse kategorier lovbrytere som ikke hadde påbegynt sin soning innenfor et bestemt tidsrom.
15.Jeg kan imidlertid ikke se at en benådning i dette tilfelle vil svekke straffetruselen generelt.
16.Noen får benådning, for andre kan fullbyrdelsen ikke iverksettes på grunn av domfeltes personlige forhold, fordi fengselsoppholdet vil være en for urimelig hard belastning.
17.kategori, i den hensikt å få vurdert muligheten for benådning, fordi presidiet i SovjetUnionens sentrale eksekutivkomite ikke anser det for mulig å motta anmodninger av denne art.
18.Det statsministeren først og fremst ville si var at en høy deltagerprosent ville være en målestokk for den vidtgående normalisering som gjør en benådning lettere, uttalte han.
19.Om benådning ikke gis, kan tiltalte påberope seg feil i tidligere saksbehandling.
20.Allerede i det oppsiktsvekkende intervju - oppsiktsvekkende fordi det overhodet ble tillatt - han ga en britisk skribent for drøye to uker siden, varslet Mandela at han bare ville godta en benådning uten vilkår.
21.Av dem hadd 1074 selv søkt om benådning eller utsettelse av soning.
22.Benjamin Moloisi ble dømt til døden i juni 1983, og i forrige uke avviste Botha en søknad om benådning.
23.Benådning, utvisning eller utlevering synes å være de mest nærliggende løsninger.
24.Derfor opplever man nå ikke krav om lovens strengeste straff, men om benådning.
25.Det som kan være aktuelt, er å søke om benådning, nedsettelse av straffen, utlevering eller eventuelt en utvisning av Bertelsen.
26.Dette skjedde i forbindelse med behandlingen av et forslag fra Likudblokkens leder, utenriksminister Yitzhak Shamir, om å føre spørsmålet om en eventuell benådning av de jødiske tiltalte opp på regjeringens sakliste.
27.En av Moloises advokater, Priscilla Jana hevdet igår at president Pieter Bothas beslutning om å avvise benådning eller overprøving av dødsdommen var" klart politisk", skriver New York Times.
28.En søknad om benådning for den siste dommen på åtte måneders betinget fengsel er forøvrig til behandling i Justisdepartementet.
29.Fem er dømt til døden og henrettet, fire har fått dødsdom med mulighet til benådning og de øvrige har fått fengselsdommer" fra livstid til noen få år", ifølge referatet.
30.Fredsprisvinneren Desmond Tutu sluttet seg til kravet om benådning i en tale.
Your last searches