Norwegian-Italian translation of beslutning

Translation of the word beslutning from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

beslutning in Italian

beslutning
generellnoun decisione [f]
  målnoun ferma intenzione [f], determinazione [f], risolutezza [f]
  overenskommelsenoun conclusione [f]
  generellnoun risoluzione [f], mozione [f], deliberazione [f]
  avgjørendenoun conclusione [f], decisione [f]
Synonyms for beslutning
Derived terms of beslutning
Similar words

 
 

More examples
1.Dersom polititjenestemann legitimerer seg tilfredsstillende og beslutning truffet av kompetent organ sees å hjemle beslagets art, dvs. datalister eller andre lister, og ransaking og beslag i de aktuelle lokaler, vil ransaking og beslag som dette komme inn under straffeprosesuelle regler.
2.Det er innlysende at denne beslutning ikke ble tatt på et rent forretningsmessig grunnlag," skriver avisen, som melder at prisforskjellen på Aker Verdals og nederlandske Heeremas anbud var på nær 20 prosent - i Heeremas favør.
3.Man fant det ikke bryet verdt å orientere sine overordnede i Regjeringen om en så vesentlig beslutning.
4.Sene kvelden var det da telegrafen bragte bud til Bergen om Stortingets beslutning.
5.Uansett hvilken beslutning som treffes, er det efter Oljedirektoratets mening fortsatt behov for dyktige utenlandske operatører på norsk sokkel.
6.Utlending kan også ellers avvises etter beslutning av vedkommende myndighet dersom hans forhold tilsier det.
7.(NTBReuterAFP) Det siste forsøket fra formann Juan Antonio Samaranch i Den internasjonale olympiske komite på å få SovjetUnionen til å omgjøre som beslutning om å boikotte de olympiske leker i Los Angeles ble mislykket.
8.(New York Times) Spania beveger seg forsiktig mot en beslutning i et av de mest ømtålige utenrikspolitiske spørsmål som landet har stått overfor i de senere år - spørsmålet om diplomatisk anerkjennelse av Israel.
9.(UPI) - SovjetUnionens beslutning om å gjenoppta nedrustningsforhandlinger med USA betyr ikke at Moskva har endret sitt syn på utplasseringen av de amerikanske mellomdistanserakettene i VestEuropaa, sa en talsmann for utenriksdepartementet i Moskva idag.
10.(UPI) De nordwalisiske grubearbeideres beslutning om å innstille den nå åtte måneder lange grubestreiken er den første offisielle sprekken i grubearbeidernes landsomfattende streik som begynte som protest mot trusler om nedleggelser og oppsigelser.
11.Bedehusfolket på Flekkerøy bør omvurdere sin beslutning om ikke å gi kvinner som sogner til bedehuset stemmerett.
12.Den amerikanske regjering blir nødt til å vurdere på nytt sin beslutning, det vil være i det amerikanske folks interesse, sa David Wiley, kommisjonens nestformann, da rapporten ble offentliggjort.
13.Den inntok til å begynne med en fullt forståelig skeptisk holdning, Men mine foreldre er liberale, og da det ble klart for dem at det ikke var noen som hadde hjernevasket eller presset meg til å konvertere, aksepterte de min beslutning.
14.Dersom det imidlertid blir foretatt betydningsfulle og konstruktive reformer, vil USA kunne revurdere sin beslutning om å trekke seg ut av organisasjonen.
15.Det blir verre å ta en slik beslutning i morgen.
16.Det er denne gang ingen tvil om at komiteen fattet en riktig beslutning, sa han.
17.Det er i så fall en svak mulighet for at vi må erstatte klaffen, men det er ikke sannsynlig og det vil ta tid før vi kan treffe en beslutning i så måte, sier sykehusets sjef, dr. Allan M. Lansing.
18.Det er kalt sammen til et møte i Fiskeridepartementet mandag av representanter for fiskeorganisasjonene, salgslagene og forskerne for å drøfte hva man skal gjøre fra norsk side efter EFs alvorlige beslutning, sier Listau.
19.Det er riktig at jeg grep inn i saken, sier Frøysnes, - men jeg omgjorde ikke noen beslutning.
20.Det har ikke vært noen lett beslutning å ta, og jeg håper inderlig at andre er beredt til å overta lederskapet.
21.Det kommer an på hvordan min beslutning blir oppfattet hjemme.
22.Det var en meget vanskelig beslutning.
23.Dette er en beslutning som helt uventet tres nedover hodene våre i et desperat forsøk på å få ryddet korridorene, sier professor Enger.
24.Dette er en politisk beslutning som Barnehavekontoret ikke kan gjøre noe med, sier Ellinor Østen.
25.Dette er en strategisk beslutning for selskapet.
26.En beslutning om Nordsat må efter min mening treffes i 1985.
27.En tredeling av toppvervene i Høyre vil i praksis neppe bli noe stort problem, mener statsminister Kåre Willoch efter at han igår fikk vite om Jo Benkows beslutning om å frasi seg vervet som Høyreformann.
28.En uklok beslutning av Arbeiderpartiet.
29.Enhver større beslutning har et informasjonsaspekt, og informasjonsprosessen er viktig for å få satt ting ut i livet.
30.Er det tilstrekkelig som forklaring på hans beslutning om å ta livet av seg ?
Your last searches