Norwegian-Italian translation of bestemmelse

 
 

More examples
1.Apparat til sikker bestemmelse av været, omnibus.
2.Den nye loven må, som den forrige, innholde en bestemmelse om avsetning til et fond til vederlag for bibliotekbrukernes lån av norske skjønnlitterære og faglitterære forfatteres bøker.
3.Det er ikke nok at være i Besiddelse af blot den Jordstrimmel som udfordres til selve Veien, men man skulde også kunde hindre at der ved deres Sider opføres Stalde, Hytter, og deslige Bygninger som vil gjøre den upassende til sin Bestemmelse og for en stor Deel berøve den sin Skønhed".
4.En kan neppe regne med at en slik bestemmelse vil få stor praktisk betydning, - dertil vil nok partene vite å holde sitt forhold for godt skjult.
5.Min bestemmelse er nu å bli maler.
6.Brannmesteren i Ås skal i formiddag igjen ha befaring på Ås private pleiehjem og se om det er mulig ved utbedring av rømningsveier å anke brannstyrets bestemmelse om at det bare er forsvarlig med 25 pasienter i bygningen.
7.Det mest oppsiktsvekkende ved det er vel at det ikke har vært noen slik bestemmelse før, sa han.
8.Fordi der er en bestemmelse, og da trenger vi ikke gi ytterligere forklaring, sa mannen og blåste i barten.
9.Hvis denne regelen praktiseres generelt av bankene, og dette er en standardkontrakt, er det klart at dette kan være en konkurranseregulerende bestemmelse som er i stid med prislovens forskrifter, sier avdelingsdirektør Jan Arild Halvorsen i Prisdirektoratet.
10.Nei, det har vi ikke gjort, og Erik må selvsagt være den som tar en endelig bestemmelse.
11.Når det gjelder reklamefilmer på videoskjermer i forretningsvinduer, har vi tidligere antatt at lovens bestemmelse ikke gjelder.
12.Visstnok ikke den sovende bestemmelse om sideformer av stilistiske hensyn, men ellers en god del.
13.21 av 26 instanser går nå inn for at det innføres en bestemmelse om rederistraff ved oljesøl og annen forurensning fra skip.
14.Alle de seks opposisjonelle er nå under rettslig granskning for å skulle ha forbrutt seg mot en bestemmelse i straffeloven ved å stå bak" en sammensvergelse med sikte på fiendtlig virksomhet".
15.Arbeidsmiljøloven har idag en bestemmelse (67) om at en arbeidstager som blir oppsagt som følge av arbeidsmangel, på visse vilkår har fortrinnsrett til ny tilsetting i samme virksomhet i inntil 1 år.
16.Austad påpekte at for å oppfylle Grunnlovens bestemmelse om full erstatning, tar lovforslaget utgangspunkt i at det ikke er den aktuelle bruksverdi av eiendommen som idag, men den fremtidige utnyttelsesmulighet som skal legges til grunn ved fastsettelse av erstatning.
17.Av en rekke programformuleringer i forbindelse med forslag til en byutviklingsplan, er det blant annet verdt å merke seg at flertallet går inn for å forenkle reguleringsbestemmelsene slik at områder for næringsvirksomhet herefter får en generell bestemmelse og ikke den spesifiseringen som hittil er praktisert med oppdeling av ulike formål som industri, kontor, forretning o.l.
18.Avtalen mellom partene har en bestemmelse om at enhver uenighet skal avgjøres med voldgift.
19.Biskopen treffer bestemmelse om hvem som inntil videre skal fungere som prost i Torshov og Nordstrand prostier.
20.Bygningsloven av 18. juni 1965, som er hjemmelen for bygningsrådet, har ingen slik bestemmelse.
21.Corned beeflisensen som ulandshylleutvalget har oppnådd utgjør altså 3 promille av det samlede kjøttforbruk, dessuten blir importen tillike rammet av en bestemmelse som gjør at ca. halvparten av det som importeres, skal gå via landbrukets organisasjoner og honningsentralen.
22.Datatilsynets bestemmelse om at alle opplysninger skal slettes ved innvilgelse av norsk statsborgerskap går også Justisdepartementet imot.
23.De streikende sjåfører forlanger at denne bestemmelse fjernes.
24.De tre landene ønsker å fjerne en bestemmelse som forbyr internasjonale militærmanøvre i regionen, med den begrunnelse at alle typer militærøvelser er regulert i henhold til andre bestemmelser i avtaleutastet.
25.Debatten i Stortinget ble først og fremst konsentrert omkring de juridiske sider ved saken, på bakgrunn av Grunnlovens bestemmelse fra 1814 som skal sikre embedsmenn en så sterk uavhengighet som mulig.
26.Den av foreldrene som får foreldreansvar for barna, bør få et selvstendig grunnlag for fortsatt opphold i Norge, sier Barneombudet og foreslår at en slik bestemmelse tas inn i regelverket.
27.Den menige måkekikker kan imidlertid finne en mer overskuelig oversikt over de vanligste måkearter i" Feltbok for bestemmelse av fugl og pattedyr under jaktsesongen", forfattet og illustrert av Viggo Ree, og utgitt av Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk.
28.Dengang ble det tillagt formildende omstendigheter at straffelovens paragraf 135 var en forholdsvis ny bestemmelse, og at det ikke tidligere hadde skjedd en grenseoppgang mellom straffelovens bestemmelse og hensynet til ytringsfriheten.
29.Denne bestemmelse faller nå bort.
30.Denne bestemmelse sier bl.a. at et vidne som ikke er tatt under ed, ustraffet kan avgi falsk forklaring såsant han kan" utsette seg selv eller noen av hans nærmeste for straff eller tap av borgerlig aktelse".
Your last searches