Norwegian-Italian translation of bestride

Translation of the word bestride from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bestride in Italian

bestride
generellverb smentire, contraddire
  meningskonflikterverb contestare, impugnare
  tvilverb contestare, mettere in dubbio
  pengerverb sostenere, pagare
Synonyms for bestride
Derived terms of bestride
Similar words

 
 

More examples
1.Det er snakk om et domsutkast som Garberg forøvrig vil bestride, sier han til Aftenposten.
2.Man vil alltid kunne sette fingeren på noe galt i det bestående samfunn, sier professor Balandier, som skjelner mellom to måter å bestride skjevheter og urett på : overtredelse og hån.
3.At hardere beskatning får slike virkninger, lar seg ikke bestride.
4.At tenåringen er midt i en vanskelig brytningstid vil vel ingen bestride, men det er sannelig ingen lettvint oppgave å være en tenåringsmor, heller !
5.At vi er blitt større kan ingen bestride, og vi har fortsatt vekstkraften i behold !
6.Den lokale SASsjefen vil ikke bestride at for stor fart og landing for langt inne på rullebanen kan vise seg å være en medvirkende årsak til at flyet ikke stanset og i stedet skled ut i Jamaicabukten.
7.Denne rett til påpekninger vil vi i Høyre naturligvis ikke bestride, men det kan da ikke være slik at det som er en selvfølgelighet for ledere i de to andre partier, skal være tabu for Høyres formann.
8.Dessuten er det fremsatt provokatoriske uttalelser fra offisielt tyrkisk hold som har som mål å bestride de rettigheter i Egeerhavet som er vedtatt gjennom internasjonele avtaler (som f.eks. Lausanneavtalen av 1923).
9.Det vil vi slett ikke bestride.
10.Dette vil jeg bestride på det sterkeste.
11.Efter det NTB får opplyst, valgte tunisieren og hans forsvarer under fengslingsmøtet ikke å bestride lovligheten av at oppholdstillatelsen ble inndratt.
12.Enkelte vil bestride et slikt utsagn ut fra den forestilling at dyr ikke viser etisk høyverdig fremferd overfor hverandre.
13.Festeren må i de fleste tilfeller bl.a. også bestride alle utgifter ved tinglysning av avtalen, oppmåling o.l.
14.For første gang på flere år lønner det seg idag å spare, noe Gro Harlem Brundtlands artikkel i Aftenposten 23. desember synes å ville bestride.
15.I dette ligger ganske enkelt at DnC har gitt Oslo kommune tilsagn om bistandslån over en periode til å bestride Grunnlinjens anleggsomkostninger, som nå oppgis til mellom 800 og 1000 millioner kroner.
16.Ingen kunne true verdensmester Anatolij Karpov under stormesterturneringen i sjakk, og ingen kan bestride at den norske 16åringen Simen Agdestein var turneringens store overraskelse.
17.Ingen vil bestride at atombomben er fryktelig, men det er ikke noe enkelt våpen som er det forferdeligste som finnes.
18.Jeg er den siste til å bestride at en må satse på denne gruppen om vårt samfunn skal utvikle seg i den retning vi ønsker.
19.Jeg tror at FoU kan være et viktig hjelpemiddel for å nå politiske mål.Da må også politiske prioriteringer være et element i fordeling av midlene.Gray hevder at bra forskning utføres av iderike forskere som selv bygger opp ekspertise og forskningsgrupper.Jeg skal på ingen måte bestride de iderike forskeres betydning,men det er nå heller sjelden,ialfall i Norge,at en slik oppbygging utføres med forskernes egne midler.Bevilgninger er i høy grad med på å fremme kvalitet i forskning.Den oppstår ikke spontant og lett identifiserbart,slik professor Gray later til å tro.
20.Jeg vil ikke på noen måte bestride berettigelsen av disse argumentene.
21.Knapt noe menneske vil bestride påstandene om at skatteunndragelser representerer et betydelig problem.
22.Konseptet - oppskriften ble laget i 1962, og at tidene har forandret seg noe ganske voldsomt siden da, er det vel ingen som vil bestride.
23.Med sin plassering i vårt sydvestre hjørne lar det seg ikke bestride at navnet i høy grad kledde de illegale aktiviteter og forsåvidt like godt kunne ha vært et passende dekknavn.
24.Neppe noen vil bestride at saken som sådan er meget viktig.
25.Og det lar seg neppe bestride at disse rammer i høyeste grad påvirkes av omfattende statlige støttetiltak og særordninger.
26.Oslo Sp. vil bestride at Oslo blir et mer harmonisk bysamfunn efter disse utbyggingene.
27.Stortingsrepresentant Åge Hovengen vil bestride hva" I kulissene" skrev sist lørdag om Lensmannslagets landsmøte.
28.SÅ vidt vi vet, er det ingen som vil bestride Arve Johnsens dyktighet som administrerende direktør for Statoil.
29.Tja, selv ikke drevne og korpulente komitemedlemmer kunne bestride de rike vitaminforekomster, men melkefettet ?
30.Undertegnede vil på ingen måte bestride Hagens eller Myhres rett til fritt å innta standpunkter.
Your last searches