Norwegian-Italian translation of bidra til

Translation of the word bidra til from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bidra til in Italian

bidra til
lede tilverb contribuire, portare a, condurre a
Synonyms for bidra til
Anagrams of bidra til
Similar words

 
 

More examples
1.Aksjon Publikum" vil fortsette også neste år og Regjeringen håper aksjonen fortsatt skal bidra til at offentlig virksomhet stadig skal bli mer rettet mot folks ønsker, behov og rettigheter.
2.Departementet finner det støtende og uheldig at sivile tjenestepliktige skal gis tjeneste i organisasjoner som har som målsetting å svekke det militære forsvaret som de efter meget nøye vurderinger har sluppet å tjenestegjøre i, og kanskje derved bidra til å rive vekk grunnlaget for det alminnelige vernepliktsforsvaret.
3.Dermed fritas befolkningen ansvaret for sin egen helse, og mange gidder kanskje ikke selv bidra til å holde seg noenlunde friske.
4.Det er derfor lite trolig at lønnsutviklingen vil bidra til en vesentlig demping av den nåværende prisstigningstakt selv med en viss produktivitetsvekst".
5.Dette er Babill StrayPedersens råd til ungdomsskoleelevene, og hun håper det kan bidra til å forebygge komplikasjoner.
6.En frysordning vil kunne bidra til å beskytte nedrustningsforhandlingene mot presset fra opprustningen.
7.For å bidra til å stanse en ny flyktningeflom, er det eneste fornuftige å opprette normale forbindelser med Vietnam og å gjenoppta den økonomiske støtten.
8.I Norske Sivilingeniørers Forening ser vi det som en av våre mange oppgaver å bidra til en god og harmonisk samfunnsutvikling.
9.KNAs landsmøte 26. mai 1984 henstiller til den norske regjering v / statsminister Kåre Willoch å dempe bilavgiftene og bidra til utformingen av en tidsog hensiktsmessig bilpolitikk.
10.Med disse ord avslo en representant for organisasjonen Nei til atomvåpen under et debattmøte nylig å diskutere hvorvidt styrkelse av den vestlige allianses konvensjonelle forsvar kunne bidra til å heve atomterskelen.
11.Nettopp finanskomiteens formann har et særlig ansvar for å bidra til at det i Stortinget kan etableres et flertall for en økonomisk politikk som Regjeringen kan leve med.
12.Prosjekt 88" vil kunne bidra til at flere kan satse mer, slik at vi får enda større bredde i toppen.
13.Skolen 1983" har i likhet med årboken ifjor innhold som kan bidra til å fornye skoledebatten og gjøre den mer aktuell.
14.Ved å støtte Aksjon Amnesty 1984 kan den enkelte bidra til å hjelpe voldsofre og deres familier juridisk og medisinsk og til å bedre organisasjonens evne til å reagere raskt på brudd på menneskerettighetene, uansett hvor de forekommer.
15.Vi bør konfrontere partienes praktiske politikk med verdigrunnlaget, og bidra til at det ikke bare er praktiske og taktiske overveielser som ligger til grunn for de standpunkter som blir tatt.
16.Vi deltar i denne kampanjen med det håp at alle parter skal gjøre sitt til å bidra til at kampanjens mål nås.
17.(NTBReuterDPA) FNs hovedforsamling åpnet tirsdag sin høstsesjon i håp om at tre månder med møter vil bidra til å redusere spenningen mellom øst og vest og føre til at forhandlingene om atomnedrustning kan bli gjenopptatt.
18.Eksportens År" kan bidra til å internasjonalisere den norske kremmersjel.
19.At jeg skulle få Nobels Fredspris er en utopi, men jeg håper at en nominasjon kanskje vil bidra til at flere vekkes opp for nøden i verden.
20.Av denne grunn vil rentereduksjonen også virke gunstig for næringslivet og bidra til å stimulere private investeringer, heter det i en pressemelding fra Finansdepartementet.
21.Bakgrunnen for vårt forslag er selvfølgelig å finne tiltak som kan bidra til at norsk fotball blir morsommere for såvel spillere som tilskuere.
22.Bankene må innen rimelig tid bidra til at det generelle rentenivå faller ytterligere.
23.Bedriftens økonomi er så vanskelig at styret har vært nødt til å foreta seg noe, og dette er ett av tiltakene som skal bidra til å rette opp underbalansen, sier Dalen.
24.De forventer at vi skal bidra til en positiv utvikling både i våre forbindelser og i arbeidet for fredens sak.
25.De mer positive utviklingstendensene i store deler av økonomien vil i første omgang bare bidra til at man unngår ytterligere oppgang i arbeidsledigheten, påpeker Norges Bank.
26.Den norske regjering vil følge ekteparet Sakharovs situasjon med stor oppmerksomhet og fortsatt gjøre det som er mulig for å bidra til en positiv løsning, uttaler utenriksminister Svenn Stray.
27.Det burde ikke forbause noen at fagbevegelsen ønsker omstillinger i industrien, og at vi vil bidra til å skape dem.
28.Det er et samfunnsansvar å bidra til at jordbrukets egne anstrengelser skal lykkes.
29.Det er ikke nålen, men kunnskapene til utøverne som avgjør sikkerheten og effekten av akupunkturbehandling, sier Bernt Rognlien, som håper at skolen skal bidra til at akupunkturpasienter for fremtiden får behandling av vel kvalifiserte utøvere.
30.Det er ingen tvil om at en styrkelse av det konvensjonelle forsvar kan bidra til en mindre avhengighet av atomvåpen.
Your last searches