Norwegian-Italian translation of bisitter

Translation of the word bisitter from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bisitter in Italian

bisitter
mannnoun consigliere [m], assessore [m]
  kvinnenoun consigliera [f], assessore [m], giudice a latere [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Han var selv bisitter ved den store innsamlingsdagen i norsk fjernsyn 28. oktober.
2.I Høyesterett er det førstestatsadvokat Anstein Gjengedal i Eidsivating statsadvokatembede som er aktor, mens Lindseth er bisitter.
3.Under de få møter som Jurij Andropov hadde med utenlandske ledere var det han som var den toneangivende, mens Gromyko var bisitter.
4.Betegnende for den brede utenrikspolitiske enighet den gang er det at Lyngs første sekretariatleder het Thorvald Stoltenberg, og at Kjell Colding først gradvis ble noe i retning av eksellensens høyre hånd og flittig bisitter ved møtene i Høyres stortingsgruppe.
5.Den siktede skal blant annet få rett til å ha en bisitter ved avhør, og bare en domstol skal kunne vedta varetekt.
6.For en utenforstående bisitter ble det ikke observert nerver i det hele tatt, hele opplegget virket uhyre profesjonelt.
7.For å jobbe på børsen kreves det at man har vært bisitter i seks måneder og er godkjent av børskomiteen.
8.Langangen var på reise i USA da han fikk telefonen fra styreformann Gunnar Aasberg, med styrets viseformann som bisitter, med spørsmål om han ville overta.
Your last searches