No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword bli borte. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Enkelte steder lever folk under en stadig trusel om at strømmen vil bli borte hvis de ikke gir gaver til verksbestyrerne.
2.Har vi tatt med mer enn for dagens behov, kan det lett bli borte.
3.Hensynet til mennesket synes dessverre å bli borte under det overordnede mål å korte ned soningskøene.
4.Vår usikkerhet overfor teknologien er i ferd med å bli borte.
5.Den kan ikke bli borte.
6.Denne muligheten vil definitivt bli borte hvis Norol får anledning til å fylle ut 33 mål av vannspeilet.
7.Dermed vil også det meste av støyog luftforurensning bli borte i byen.
8.Dersom SASfarvene skulle bli borte fra Kristiansand for lenge, vil det kunne bli vanskelig for selskapet å komme inn senere, fremholder Gilboe.
9.Det ble imidlertid ikke sagt hvor han hadde reist og hvor lenge han ville bli borte.
10.Det er enighet om at engangsavgiften for lastebiler skal bortfalle allerede fra 12. november iår, og at båtavgiften skal bli borte neste år.
11.Det er ingen fare for at elgen skal bli borte - det er ul ven som er truet, det er den vi må ta vare på.
12.Det samme mener man burde være mulig å få i avgrensede perioder for pårørende, slik at de kan bli borte fra sitt daglige arbeide og pleie alvorlig syke pasienter i hjemmet.
13.Det skjermer av for truende mindreverdsforestillinger og angst for å forsvinne, for å bli borte i det store intet menneskehavet representerer.
14.Disse midlene vil, fordelt på 454 kommuner, i praksis bli borte.
15.EFTER en 17. maifeiring kommer der gjerne en diskusjon om dagens egentlige innhold er i ferd med å bli borte for mange av oss.
16.Et eksempel på det er alpint, hvor sovjetrusserne nærmet seg toppen med stormskritt i begynnelsen av 80årene, for så å bli borte.
17.Flere forskrifter vil nok bli borte.
18.For enhver samarbeidsregjering spiller de politiske forgrunnsskikkelser en sentral rolle, og skulle en av dem bli borte, vil det få merkbare og tildels dyptgripende virkninger.
19.Forutsetningen er at ingen av disse tradisjonelle skiarrangementenes særpreg og identitet skal bli borte.
20.Har du ikke da en fornemmelse av at begrepet skjønnhet holder på å bli borte ?
21.I debatten mellom direktør Hermod Skånland og sivilingeniør Eilif Holte om hva nybygget til Norges Bank kommer til å koste, svirrer det så mange tall at oversikten lett kan bli borte.
22.Jeg er overbevist om at det trykte ords avis ikke vil bli borte.
23.Jeg går ut i den skinnende, nye dag og ser de stolte fuglene bli borte bak trærne.
24.Likeledes vil parkometrene i områdene rundt Festplassen bli borte.
25.Men bransjen, som har utarbeidet en målrettet strategiplan, ønsker å tilhøre bransjeforskningen, som står i fare for å bli borte i forsknings og utviklingsarbeidet for en så viktig industri.
26.Men som mange har påpekt, er det liten grunn til å tro at partiets politiske problemer vil bli borte gjennom organisatoriske håndgrep eller en annen rollefordeling.
27.Nå vil de maksimale detaljistprisene for stykket kjøtt forsvinne, og alle maksimalprisene for produserte, foredlede varer bli borte.
28.Selv om kvinnelig omskjærelse har hatt en temporær oppblomstring i forbindelse med den nyvunne uavhengighet, vil den efterhvert bli borte.
29.Skal disse avgifter danne grunnlag for boligpriser i Oslo, vil det sette øket fart i utflytning fra Oslo, også av industri, og de pengene Oslo kommune måtte få inn ved tomtesalg bli borte i sosial boligstønad.
30.Televerket vil forsøke å omdirigere samtaler til de nevnte numrene via andre kabler, men dersom trafikken til nummerseriene blir stor, kan summetonen bli borte.