Norwegian-Italian translation of bortfalle

Translation of the word bortfalle from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bortfalle in Italian

bortfalle
avtaverb calare, diminuire
More examples
1.Hvis skattelettelsene økes vesentlig, vil ethvert behov for lønnsøkninger fra bedriftene neste år bortfalle, og omkostningsnivået vil derved igjen bedres.
2.Bestemmelsen i Konkursloven om at man automatisk kommer i karantene hvis bedriften man er med i ledelsen av går konkurs, vil nå bortfalle.
3.Bestemmelsen om at alle som oppholder seg på norsk område skulle falle inn under et generelt trygdesystem, måtte i så fall bortfalle.
4.Denne rett vil bortfalle når byregjeringen efter all sannsynlighet trer inn i sin nye rolle fra årsskiftet.
5.Derfor henstiller Andersen til folk å gjøre alle sine innkjøp i Drøbak, slik at denne innfallsvinkel kan bortfalle.
6.Derimot vil bestillingsrestriksjonene for fredager og søndager i hovedsak bortfalle, og dette vil bety en klar forbedring for denne gruppe reisende.
7.Dersom Regjeringen vil, kan dosenttittelen komme til å bortfalle som yrkesbetegnelse ved de høyere læreranstalter i landet.
8.Dersom f.eks. Oslo var blitt behandlet som andre kommuner hva angår statlige overføringer, ville behovet for ekstratilskudd ganske enkelt bortfalle.
9.Dessuten vil subsidieringen av hallleie osv. helt bortfalle, mens støtten til drift og vedlikehold av en rekke anlegg vil bli kraftig redusert.
10.Det er enighet om at engangsavgiften for lastebiler skal bortfalle allerede fra 12. november iår, og at båtavgiften skal bli borte neste år.
11.Det er kommunen som har ønsket at tillegget på ca. 4000 kroner skal bortfalle fordi den vanlige lærerlønnen nå også dekker lærernes tidsbruk ved kontakt med foreldrene.
12.Det innvendes mot listeforbundet at gevinsten for den borgerlige siden vil bortfalle, hvis Arbeiderpartiet, hva det også trues med, vil inngå listeforbund med Sosialistisk Venstreparti.
13.Det innvendes mot listeforbundet at gevinsten for den borgerlige siden vil bortfalle hvis Arbeiderpartiet, hva det også trues med, vil inngå listeforbund med Sosialistisk Venstreparti.
14.Det kontroll og rapporteringssystem som boligformidlingsloven forutsetter kan avvikles, og dispensajonssaker vil bortfalle.
15.Det tidligere systemet med 40 ukersregelen og så avsperring, skal bortfalle.
16.Det var bare Fremskrittspartiet som da stemte imot at ventetillegget skulle bortfalle.
17.Dette gjøres, fremholder han, ved å gjengi et oppkomme av uriktige opplysninger eller usannheter og ved å fastslå at den kommunale tilleggspensjon og ordninger med grått kort vil bortfalle.
18.Engangsavgiftene på personbiler bør generelt sett halveres, årsavgiften bør bortfalle og bruksavgiftene (bensin og kilometeravgiftene) bør heves kraftig.
19.Et mindretall i skattestyret stemte for at tilleggsskatten skulle bortfalle i sin helhet.
20.Flertallet i Stortingets finanskomite, alle partier untatt SV og Venstre, støtter Regjeringens forslag om at subsidiene for matmel skal bortfalle neste år.
21.For argumentet med reduksjonen var nettopp at dette undervisningstilbud skulle bortfalle.
22.Fremtidens produksjonstekniske utvikling vil bli" hjerneintensiv", ikke" kapitalintensiv", og de fleste oppgaver i produksjonskjeden - vil bli overtatt av roboter eller maskinelt utstyr, slik at stordriftens fordeler vil bortfalle.
23.Fridtjof Fr. Gundersen efterlyste en generell diskusjon om ytringsfrihetens grenser, mens Sissel LangeNielsen trodde at sømmelighetsgrensene ikke flytter seg, men er i ferd med å bortfalle.
24.Fylkesmannens rolle bør beskjæres sterkt, og skoledirektørenes funksjon bortfalle, mener Sentralforbundet.
25.Hallgrim Berg, til at Unge Høyre på sitt landsmøte på Geilo sist helg vedtok at den obligatoriske sidemålsundervisning i skolen skal bortfalle.
26.Han håper det snarest kan bli avklart om Staten vil bortfalle revisjonskravet på 40 mill. kroner dersom Oslo velger en annen løsning enn under Norges Bank.
27.Hun trakk sitt spørsmål, og eftersom dagens spørretime er den siste i Stortinget før sommerferien, vil det bortfalle helt.
28.Høyre foreslår at Oslo anmoder Staten om at trygdemidler kan brukes til sysselsettingstiltak slik at Oslos bevilgninger til sysselsettingstiltak kan bortfalle neste år.
29.I motsatt fall ville grunnlaget for regjeringssamarbeidet bortfalle.
30.I slike tilfeller kan fristen til frivillig utreise gjøres ganske kort eller helt bortfalle, og man blir da henvist til å klage over avslaget på oppholdssøknaden og over bortvisningen under ett.
Similar words

 
 

bortfalle as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) bortfallebortfallendebortfalt
Indikative
1. Present
jegbortfaller
dubortfaller
hanbortfaller
vibortfaller
derebortfaller
debortfaller
8. Perfect
jeghar bortfalt
duhar bortfalt
hanhar bortfalt
vihar bortfalt
derehar bortfalt
dehar bortfalt
2. Imperfect
jegbortfalt
dubortfalt
hanbortfalt
vibortfalt
derebortfalt
debortfalt
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde bortfalt
duhadde bortfalt
hanhadde bortfalt
vihadde bortfalt
derehadde bortfalt
dehadde bortfalt
4a. Future
jegvil/skal bortfalle
duvil/skal bortfalle
hanvil/skal bortfalle
vivil/skal bortfalle
derevil/skal bortfalle
devil/skal bortfalle
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha bortfalt
duvil/skal ha bortfalt
hanvil/skal ha bortfalt
vivil/skal ha bortfalt
derevil/skal ha bortfalt
devil/skal ha bortfalt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle bortfalle
duville/skulle bortfalle
hanville/skulle bortfalle
viville/skulle bortfalle
dereville/skulle bortfalle
deville/skulle bortfalle
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha bortfalt
duville/skulle ha bortfalt
hanville/skulle ha bortfalt
viville/skulle ha bortfalt
dereville/skulle ha bortfalt
deville/skulle ha bortfalt
Imperative
Affirmative
dubortfall
viLa oss bortfalle
derebortfall
Negative
duikke bortfall! (bortfall ikke)
dereikke bortfall! (bortfall ikke)
Your last searches