Norwegian-Italian translation of direktiv

Translation of the word direktiv from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

direktiv in Italian

direktiv
befalingnoun direttiva [f]
  militærsknoun direttive [fp], istruzioni [fp]
Synonyms for direktiv
Anagrams of direktiv
Similar words

 
 

More examples
1.At muslimer følger et direktiv fra den egyptiske justisministeren når det gjelder tidspunktet for fasten, slik det går frem av Aftenposten fredag, er galt.
2.Da ville det øyeblikkelig ha gått ut et direktiv om at vi måtte gjøre det som på godt norsk heter" få fingrene ut" !
3.En omfattende og sammenhengende innsats er nødvendig for å beskytte både åpne og hemmelige opplysninger som blir sendt via de ulike kommunikasjonslinjer, heter det i presidentens direktiv.
4.Jeg vil ikke gå med på at det var noe direktiv.
5.Att programgruppen haft direktiv att följa är naturligtvis en omständighet som Ruth inte behöver ta hänsyn till.
6.Da han skulle feire sin 80årsdag, ble det således sendt ut direktiv om at han bare skulle vies maksimalt 60 linjers omtale i pressen.
7.Den kvinnelige AOFtillitsmann og studieleder i Setesdal er også blant de tiltalte i straffesaken, og hennes forsvarer, h.r.advokat Gunnar Øyhaugen, ville vite om det var studiekonsulenten selv som hadde gitt henne direktiv om hvem som skulle føres opp som lærere ved den anledning.
8.Det er imidlertid fra sentralt hold gitt et direktiv til landets politimestre om at det ikke er adgang til overforbruk uten at dette er forelagt og godkjent sentralt.
9.Det er også almindelig enighet om at Riksadvokatens direktiv for såvidt gjelder prioritering av politiets ressurser.
10.Det er oppstått en interessant situasjon i Stortinget, i og med et Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet, som tilsammen har flertall i Stortinget, vil gi sosialminister Leif Arne Heløe et direktiv om å foreta seg noe som kan begrense legging av hurtigvin.
11.Det hele endte med et reguleringsvedtak i november 1983, som både bygningsrådets formann, Kjellaug Skogen (h), og grunneieren oppfattet som et direktiv til å utarbeide prosjektet, som skulle omfatte ca. 60 boliger.
12.Det vakte sterke reaksjoner i Oslo bystyre at Arbeiderpartiet stemte for riving av Breigata i Grønland kvartal 17 efter direktiv fra Arbeiderpartiets representantskap.
13.Det ville derfor være unaturlig å følge et direktiv fra Egypt.
14.EF har publisert et utkast til direktiv som krever at de ti medlemslandene skal ha gjennomført 60 prosent reduksjoner ved kraftstajonene inne 1995.
15.Efterat spørsmålet om sikkerhetsklareringer innen de sivile etater har vært utredet i 17 år, foreligger nå et eget direktiv for sikkerhetsundersøkelse av personer som er tilknyttet den sivile del av forvaltningen.
16.Et ledd i dette arbeidet er et direktiv til byplankontoret om å gjøre det lettere å få etablert næringsvirksomheter.
17.For den statlige massemediakomiteen har fortsatt ikke fått direktiv om også å studere dette spørsmål.
18.For ikke lenge siden fikk kommunistpartiet i Estland direktiv fra Kreml om å forsterke kampen mot nasjonalisme og vestlig innblanding.
19.For tre år siden fikk den egyptiske ambassaden et eget direktiv fra justisministeren i Kairo om at norske muslimer skal slutte fasten klokken åtte om kvelden.
20.I Reagans direktiv blir det ikke sagt noe om oppettelse av halvmilitære aksjonsgrupper innenfor CIA og andre efterretningsorganer.
21.I andre kommuner utover landet har vi måttet følge et annet direktiv, heldigvis for pasienten, selv om man mange ganger har hatt lyst til å gi pasienten noe i tillegg.
22.I et direktiv fastslår presidenten at avlytningen representerer en seriøs sikkerhetspolitisk trusel.
23.I et hemmelig direktiv, utformet i det nasjonale sikkerhetsråd, ble det gitt klarsignal for nye bilaterale forhandlinger om salg av amerikansk teknologi med militære anvendelsesmuligheter.
24.I siste utgave av tidsskriftet Time forteller han om hvordan Meese nærmest gravla i sin dokumentmappe utkastet til det direktiv som skulle danne grunnlaget for Reaganadministrasjonens utenriks og sikkerhetspolitikk.
25.I tillegg til et rundskriv som er blitt delt ut, var det i Aftenpostens morgennummer 1 / 684 en artikkel hvor det blant annet fremgikk at efter et direktiv fra den egyptiske ambassade skal muslimer i Norge avbryte fasten klokken åtte om kvelden.
26.Ifjor utferdiget man således fra Det hvite hus et direktiv om at alle federalt ansatte skal kunne pålegges å underkaste seg forhør med løgndetektor.
27.Innstillingen er likevel ikke noe direktiv og ingen forpliktelse partiene er bundet til.
28.Inom ramen för sina direktiv har programgruppen velat presentera en realistisk, genomförbar lösning som inom rimliga kostnadsnivåer är möjlig att genomföra redan då försöket startar 1987.
29.Isteden signerte president Reagan et direktiv som innebar en gradvis økning av" de diplomatiske forsøk sammen med den meksicanske regjering på å redusere landets materielle og diplomatiske støtte til kommunistgeriljaen" i El Salvador, samt en reduksjon av den" økonomiske og diplomatiske støtte til den nicaraguanske regjering".
30.Men Vinmonopolets informasjonssjef Arne Halvorsen sier at hvis man får et politisk direktiv om å åpne alle utsalgene, vil man sørge for at det kan skje så snart som mulig.
Your last searches