Norwegian-Italian translation of endre seg

Translation of the word endre seg from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

endre seg in Italian

endre seg
generellverb cambiare
Similar words

 
 

More examples
1.Men nå er en del store bedrifter ute efter 350 nye leieforhold, og da vil markedet endre seg, både for Asker og Bærum og Oslo Vest, mener Steinar Thøgersen.
2.Nødhjelpseksperter kan ikke vente at denne måten å leve på skal endre seg over natten, sier han.
3.Tidligere har institusjonen vært lite interessert i å sette ut oppdrag, men det holder på å endre seg.
4.Antall 1619åringer vil endre seg lite frem til 1990 i de fleste geografiske områder.
5.Arbeiderpartiet legger dessuten opp til at tilleggsbevilgninger skal vedtas, blant annet med den begrunnelse at budsjettsituasjonen kan endre seg utover året.
6.Av forskjellige grunner har ikke det svenske marked utviklet seg helt som forventet, men vi tror at situasjonen vil endre seg når vi snart kommer i gang med egen representasjon i Stockholm.
7.De 100 millioner i ekstraordinær overføring til Oslo vi nettopp fikk vedtatt i Stortinget, viser at holdningen til storbyproblemene er i ferd med å endre seg.
8.Denne situasjon vil formodentlig endre seg ved stortingsvalget da Wenche Frogn Sellæg ligger an til å bli nominert på NordTrøndelags førsteplass på stortingslisten.
9.Dermed vil ikke bildet av hvor dominerende Statoils posisjon innen norsk oljeindustri kan bli, endre seg merkbart.
10.Det er grunn til å tro at varenes relative betydning i eksportbildet vil endre seg.
11.Det er håp om at den fastlåste situasjonen på Nigeriamarkedet er i ferd med å endre seg.
12.Det er iallfall ikke mulig å endre seg ved å anta annen ytre identitet, mener åpenbart filmen, som kom til da" utviklingsoptimismen" fra 1968 la seg i møtet med den balstyrige virkelighet.
13.Det er imidlertid fullt tillatt å benytte seg av offentlig godkjente takseringsfirmaer, selv om prisene dermed kan endre seg radikalt.
14.Det er ingen tegn til at denne holdningen vil endre seg, så lenge man ikke har grunnlag for å vente nedgang i det amerikanske rentenivået, sier assisterende banksjef Lars M. Fjellheim i Den norske Creditbank (DnC) til Aftenposten.
15.Det er klart at NORAD idag ikke har den nødvendige ekspertise på området, men det vil være svært uheldig om norsk bistandspolitikk blir så fastfrosset at den ikke er i stand til å endre seg i takt med utviklingen i verden.
16.Det har i de senere år vært en nedgang i trafikken, dette bildet vil endre seg igjen, på Rørosbanen og på bussrutene, men det regnes med at tilbudene bedres.
17.Det produseres i år bare 45 tonn, men med litt høyere priser, kan situasjonen fort endre seg.
18.Dette er en risiko en eventuell inntrenger i våre farvann må være fullstendig klar over, og det finnes intet grunnlag til å anta at vår praksis på dette området vil endre seg i overskuelig fremtid.
19.Dette er nå i ferd med å endre seg.
20.Dette forhold vil imidlertid endre seg snart.
21.Dette kan endre seg i lys av meningsmålinger som nesten samstemmig viser at flertallet mener at Mondale kom best fra den første av to konfrontasjoner foran TVkameraet.
22.Efter Reagans tale i FN sendte det offisielle telegrambyrå Tass ut en sur kommentar, der det het at presidentens snakk om fred kun var et forsøk på å sminke over USAs aggressive politikk, som ikke viste tegn til å endre seg.
23.Efter den såkalte elastisitetsteori vil utslaget komme i den faktor som har lettest for å endre seg.
24.Efter det nye systemet vil ikke betydningen av de enkelte valutaer endre seg, uansett hvor langt de har beveget seg fra basiskursene.
25.Elkem har ingen konkrete planer om å foradre noe på driften ved de engelske verkene, men det er mulig at dette synet kan endre seg på lengre sikt.
26.Forholdet mellom de to supermakter er så tilfrosset at det skal mere til enn en samtale mellom den amerikanske president og en av de mektigste menn i Kreml, før klimaet i merkbar grad vil endre seg til det bedre.
27.Gårsdagens debatt viste at det idag ikke er flertall for å ta i bruk reklame som inntektskilde, men situasjonen kan endre seg efter neste stortingsvalg.
28.Han regner imidlertid med at denne situasjonen kan endre seg, og viser til at bankene har en akkumulert overskridelse av utlånsrammene på 7,32 milliarder hittil iår.
29.Han sa han ikke fryktet reklame i satellittsendinger fra utlandet så meget, men mente situasjonen for Norge vil endre seg om man i Sverige og Danmark innfører reklame i kringkastingen.
30.Han ser ikke bort fra muligheten for at de privateide grossistene i fremtiden vil inngå et nærmere samarbeid hvis forholdet til de to verksavhengige grossistene skulle endre seg.
Your last searches