Norwegian-Italian translation of få fart

Translation of the word få fart from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

få fart in Italian

få fart
farkostverb acquistare velocità
Similar words

 
 

More examples
1.Det er disse forhold som har gjort det nødvendig for Arbeiderpartiet å ta et nytt initiativ for å få fart på boligreisingen.
2.Få fart på Norge !
3.Arbeiderpartiet vil fremlegge en bred strategi for hvordan vi skal få fart på norsk økonomi slik at det offentlige kan bli istand til å løse flere oppgaver enn idag.
4.Det er i og for seg utmerket at vi kommer sammen for å drøfte den videre fremdrift, men det viktigste er å få fart i de aktuelle forhandlinger, fremholder viseutenriksminister Richard Burt.
5.Men det det virkelig haster med, er å få fart på salget av kommunale eiendommer og tomter.
6.Personlig føler jeg at Norges Eksportråd, for eksempel, og norske myndigheter kunne bidra til å få fart på en slik utvikling, sa han.
7.Skyt ikke på oss ! sier informasjonssjef Arne Halvorsen ved A / S Vinmonopolet, og fremholder at det er politikerne som må lempe på regelverket for å få fart i eksporten av Løiten og Lysholm m.fl.
8.Alternative finansieringsmåter er antydet som en mulighet for å få fart i veibyggingen og trafikkløsninger i byene.
9.Arbeiderpartiets grupppeleder, kommunalråd Thorvald Stoltenberg opplyser til Aftenposten at ideen om å få fart på næringsvirksomheten og industrien i Oslo ble unnfanget under et frokostmøte med Orkladirektør Jens P. Heyerdahl.
10.Begge vil få fart på Norge.
11.Da tenker jeg på hvor lang tid det tar å få tilstrekkelig med kvinner aktive i politikk, og hvor vanskelig det er å få fart på likestillingen i arbeidslivet, nøkkelen til kvinners økonomiske selvstendighet.
12.De hevder at regjeringen bl.a. ikke gjør nok for å få slutt på arbeidsløsheten og få fart på investeringene, og har gjort finansminister Kjell Olof Feldt til sin skyteskive.
13.De vet at idag øker tallet på sysselsatte, fordi vi begynner å få fart på økonomien istedenfor fart på inflasjonen.
14.Debatten i Nordisk Råd iformiddag har i stor grad dreiet seg om hvilke virkemidler som er nødvendig for å få fart på Nordens økonomi.
15.Den sikreste måten å få sving på økonomien, er å få fart i våpenindustrien.
16.Derfor har den ofte og i skarpe ordelag advart organisasjonene i arbeidslivet mot å foreta seg noe som kan få fart på inflasjonsspiralen og svekke den forbedrede konkurranseevnen.
17.Dersom myndighetene levde opp til sine forpliktelser, ville det ikke være nødvendig å påkalle Pehr G. Gyllenhammars hjelp for å få fart på industrisamarbeidet, sa ambassadør Gunnar Rogstad, som avsluttet med å konstatere at landegrensen mellom Norge og Sverige ligger der som en barriere, både fysisk og psykisk.
18.Dessuten er det bygget strømsettere som skal få fart på sjøvannet, og gi stor nok tilførsel av surstoff.
19.Det beste og det eneste virkelige gode middel - er å få fart på næringslivet.
20.Det er grunn til å tro at Unions anlegg i Drammen og på Modum foreløbig står mer perifert i de anstrengelser som nå gjøres for å få fart i og rettet opp Union.
21.Det er nå ventet at konferansen vil nedsette en arbeidsgruppe, ledet av den svenske ambassadør Rolf Ekeus, for å få fart i arbeidet med en konkret og felles avtaletekst.
22.Det er om å gjøre for selskapet å få fart på salget i andre markeder enn Norge.
23.Det er viktig å satse på" gründerne" - eller iverksetterne - hvis vi skal" få fart på Norge igjen".
24.Det må være statsråd Bondeviks oppgave å få fart i sakene selv om det formelt sett er Kulturdepartementet som er vår motpart, sier forlagsdirektør Halfdan Kielland, styreformann i Kopinor.
25.Det var i den situasjonen for sent straks igjen å få fart på rotorbladet.
26.Direktør Bakke mener at det der er nødvendig med tildels store prisreduksjoner for å få fart på salget og nyetableringene.
27.EN innsatsstimulerende politikk har igjen skapt optimisme i næringslivet, med de muligheter dette gir for å få fart på Norge.
28.Efter den siste tids utvikling er det grunn til å forvente en lignende orientering om tiltak for å få fart på økonomien i byene.
29.Eller er det bare et politisk påfunn for å få fart i salget av sydfranske viner.
30.En annen målsetning er å få fart i risproduksjonen og andre produkter for innenlandsk forbruk slik at importen kan reduseres.
Your last searches