No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword føre til. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Bibliotekrådets forslag til ny lov vil føre til vesentlig økning av de kommunale og fylkeskommunale utgifter.
2.Bregott" vil konkurrere med både smør og margarin, og det er sannsynlig at dette vil føre til økt markedsføring av spisefett.
3.Denne saken kan føre til en polarisering mellom homofile og kirkene.
4.Dessuten er kvaliteten av ulandshonningen på langt nær så god som den norske, og dette kan føre til at honningens renomme blir ødelagt".
5.Det avgiftsfrie salget av kosmetiske produkter skaper allerede idag en uholdbar situasjon for norske parfymerier, og ventes ved et utvidet salg å føre til tap av mange arbeidsplasser - først og fremst for kvinner", heter det i brevet til finanskomiteen.
6.Det er all grunn til å vente at begrensninger i retten til å trekke fra gjeldsrenter vil føre til et fall i boligprisene.
7.Det vil føre til en styrking av kommuneøkonomien med omlag 1,5 milliarder kroner.
8.Det ville være rimelig om Norge, som har høstet så mye av Antarktis rikdommer, også var med på den forskning som kan føre til en sunn økologisk politikk i disse områdene".
9.Dette budsjettet vil føre til at koalisjonspartiene kan fremlegge et godt politisk regnskap foran valget neste høst.
10.Dette vil i praksis kunne føre til at den videre fordeling, som foretas av skuesillerandelen ikke lar seg gjennomføre", het det i brevet.
11.Elskdegselv"bølgen kan like gjerne føre til rotløse, fortvilte mennesker som til modne, selvstendige individer.
12.En merkbar liberalisering av utvisningsreglene i tider med økende innvandring vil kunne føre til et økende innslag av kriminelle elementer blant herboende utlendinger, og en liberalisering vil vanskelig bli forstått av almenheten, sier Utlendingskontoret bl.a. Den norske Advokatforening er imidlertid enig i den innskrenkning i utvisningsmulighetene som flertallet foreslår, og mener utvalget burde gått lenger i å begrense adgangen til å utvise utlendinger som har oppnådd bosettingstillatelse.
13.En opphevelse vil gjøre det enda vanskeligere for mange å skaffe seg bolig i de aktuelle strøk, noe som også kan føre til uheldig påvirkning av den sosiale lagdeling i byen.
14.Etter Høgre sitt sentralstyremøte kom det fram at og Erling Norvik, formann i Høgre, no er klår over dei alvorlege problem som Statsbudsjettet fortsatt vil føre til i kommunene og fylka, og at Høgre difor no er viljug til å vurdere auka løyvingar både til kommuner / fylke og til helsesektoren.
15.Innholdet skulle være så nøkternt og realistisk som mulig, men man skulle dvele mer ved det positive enn det negative" - et krav som Greipsland på en pressekonferanse mandag medga kunne føre til at det ble mer positivt enn nøkternt i boken.
16.Jeg er før ansettelsen blitt informert om at arbeidet kan medføre blypåvirkning, og at dette ved et eventuelt svangerskap kan føre til skadelige påvirkning av fosteret.
17.Loven vil føre til økt privatisering og forskjellsbehandling av syke mennesker, ikke bedre helsetjeneste.
18.Med dagens høye arbeidsledighet vil neppe en etterspørselsstimulerende politikk i seg selv føre til et sterkt press oppover på priser og lønninger.
19.Når Vannlinjens Venner fremstiller det slik at en omlegging av hovedveisystemet ikke vil koste det offentlige penger eller føre til graving i sentrum, er det bevisst å føre folk bak lyset.
20.Når arbeidere i store bedrifter hører om de fete gasjereguleringene for bedriftens direktører, er det nærmest uunngåelig at fagforeningen vil forlange betydelige lønnspålegg, som i sin tur vil føre til høyere priser og økt inflasjon".
21.På kort sikt, med dagens høye arbeidsledighet, vil neppe en efterspørselsstimulerende politikk i seg selv føre til et sterkt press oppover på priser og lønninger og en for svak utenriksøkonomi.
22.Som formannen i finanskomiteen Petter Thomassen tidligere har påpakt vil Høyre absolutt ikke motsette seg fellesløsninger som kan føre til at vi får et bedre skattesystem.
23.Som formannen i finanskomiteen Petter Thomassen tidligere har påpekt, vil Høyre absolutt ikke motsette seg fellesløsninger som kan føre til at vi får et bedre skattesystem.
24.Store menn som møtte meg", humret den uhøytidelige kommende pensjonist som forsøkte å si at hans naturlige latskap vel ville føre til at det kanskje ikke kommer noen bok fra hans hånd.
25.Så langt det er mulig å få oversikt over de konkrete virkninger av hovedelementene i den straksløsning kommisjonen har presentert, kan det tyde på at det vil føre til at opplegget reduserer skattesystemets betydning for inntektsutjevningen.
26.Undertrykket" hindrer enhver fornyelse og nytenkning og kan føre til manglende tilslutning.
27.Vi håper at konferansen kan føre til tiltak som reduserer faren for overraskende angrep eller militære feilbedømmelser i Europa," uttalte USAs utenriksminister.
28.(Med forbehold om at den tekniske utregningen av tabellen kan føre til mindre endringer.
29.(NTBReuterDPA) FNs hovedforsamling åpnet tirsdag sin høstsesjon i håp om at tre månder med møter vil bidra til å redusere spenningen mellom øst og vest og føre til at forhandlingene om atomnedrustning kan bli gjenopptatt.
30.(New York Times) En atomkrig vil kunne føre til at store mengder røk og støv stenger for solen på hele den nordlige halvkule.