Norwegian-Italian translation of føre videre

Translation of the word føre videre from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

føre videre in Italian

føre videre
nyheterverb passare, trasmettere, far sapere
Anagrams of føre videre
Similar words

 
 

More examples
1.Arbeiderpartiet vil føre videre utviklingen av den videregående skolen ut fra det hovedsyn at skolestrukturen på det nærmeste er fastlagt.
2.Bevilgningsforslaget for 1985 gir rom for å føre videre aktivitetene som er i gang i 1984, samt å innføre en viss ønskelig kvalitetsforbedring i undervisningen for fremmedsproglige elever.
3.Arbeiderpartiets erklærte målsetning er å føre en politikk i opposisjon som vi også kan føre videre i regjeringsposisjon.
4.Den sosialdemokratiske regjering i Sverige kommer til å føre videre nøytralitetspolitikken med kraft, klarhet og konsekvens, sa statsminister Olof Palme tirsdag under åpningen av den svenske Riksdagen.
5.Derfor er Venstre efter Røros et annet parti enn det var tidligere, og det er derfor Det Liberale Folkepartiet stadig ser det som sin oppgave å føre videre en sosialliberal politikk - til vern om de svake grupper og til forsvar for folkestyret mot de altfor sterke pressgrupper og bl.a. også mot ulovlige utenomparlamentariske aksjoner.
6.Det er de samme sakene som Skitinget har nestemt, Terje Bogen nå forsøker å føre videre over hodet på det øvrige skiNorge.
7.Det er forøvrig grunn til å understreke at Regjerigen legger stor vekt på arbeidet for å redusere arbeidsledigheten og at vi vil føre videre en meget aktiv politikk på dette området.
8.Det systemet skal jeg føre videre.
9.Disse skulle ha vært brukt til å føre videre det som allerede er blitt den lengste - og blodigste - arbeidskonflikten i britisk historie.
10.Duarte er utpreget reformvennlig og ønsker å føre videre den jordreform han med amerikansk hjelp så vidt fikk påbegynt de to årene han ledet juntaen.
11.En verden vi alle har ansvar for å føre videre.
12.Hva er det verdifullt å føre videre, og bør tiltakene suppleres for å fremme arbeidet for likestilling i samfunnet ytterligere ?
13.Hvordan skal så forbundet kunne føre videre en streik som blir stadig mer upopulær også blant NUMs medlemmer, for ikke å snakke om i samfunnet forøvrig ?
14.I Stortinget er det bred enighet om å føre videre hovedprinsippene i Råfiskloven, som gir fiskernes egne organisasjoner hånd om førstehåndsomsetningen.
15.Jeg griper ikke til pennen for å føre videre en debatt på dette planet.
16.Kirkemøtet vil få det avgjørende ansvar for å føre videre de oppgaver Kirkerådet hittil har tatt seg av.
17.Med de renteøkninger som er gjennomført og den innstramning i tilbakebetalingen som er foretatt og som det foreslås å føre videre, står Lånekassen i fare for å miste sin utdannelsespolitiske betydning.
18.Oslo kommune ønsker å føre videre den gamle tradisjonen med Kristianiamarked på Youngstorvet efter at tradisjonen ifjor ble tatt opp igjen av arrangørene for VM på skøyter.
19.Utstillingen vil vise hvor republikken står når det gjelder sosiale, økonomiske og kulturelle forhold, dens historie og moderne oljeindustri og arbeidet for å bevare og føre videre folkets kulturelle tradisjoner og miljøvernspørsmål, heter det.
20.Den innsats som ble åpnet ved fjorårets jordbruksoppgjør, vil vi søke å føre videre, og jeg vil ikke utelukke enda sterkere tiltak.
21.Vi driver et vidtfavnende arbeide som det er viktig å føre videre.
22.Arbeiderbevegelsen vil verne rettssikkerheten og føre videre den borgerlige rettstradisjon frigjort fra den borgerlige klasselovgivningen.
23.Costa Rica, Honduras og El Salvador nektet å føre videre drøftelsene så lenge denne mannen satt arrestert i Nicaragua.
24.Denne diskusjonen bør det ikke lenger være noen grunn til å føre videre.
25.Det ble også lovet at Albania ville fortsette på hans" lysende vei", det vil sie at det lille kommunistiske land også i fremtiden vil føre videre sin politiske motstand" til alle sider".
26.Det er problematisk å føre videre Helmut Middendorfs ekstatiske farvedikt i godt utspunne verselinjer.
27.Dette er en linje Høyre vil føre videre.
28.Dette er en linje jeg mener Høyre må føre videre i sitt partipolitiske arbeide.
29.Dette verkstedet har over 50 års tradisjoner, som altså Tor Arne som tredje generasjon skal føre videre.
30.For oss som fikk oppleve stedet med henne er det viktig å prøve å føre videre en bevaring av de skatter som er bevart der og som hun selv gav uttrykk for skape nye kulturskatter med levende kunst i ord og toner.
Your last searches