Norwegian-Italian translation of førerkort

Translation of the word førerkort from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

førerkort in Italian

førerkort
bilernoun patente [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Antall beslagleggelser av førerkort synker noe, viser Oslo politikammers tall for juni, juli, august og september.
2.Balanserer du like dårlig hvis jeg stopper deg i promillekontroll, skal jeg sørge for at både førerkort og skjenkebevilgning inndras på stedet.
3.Det er helt uholdbart at en 18åring idag kan ta sitt første førerkort på en forholdsvis liten motorsykkel, for så å gå rett over på den tyngste uten videre opplæring eller kjøreerfaring.
4.Disse resultatene viser klart behovet for å forbedre opplæringen av vordende bilførere før de får sitt midlertidige førerkort, sier underdirektør Ingar Tenold i Veidirektoratet.
5.I promillesaker har det i praksis vist seg at førerkort blir beslaglagt inntil blodprøven eventuelt viser at det ikke er promille, sier han.
6.Jeg er den eneste i Radio Motor som ikke har førerkort.
7.Kjører en gutt eller jente kort tid efter at de har fått førerkort inn i en radarkontroll og blir gitt et forenklet forelegg, bør ikke det få noen betydning for den enkelte.
8.La 16åringer få førerkort, og motorsykkelulykkene blir færre, foreslår ungdomsleder Petter Gurskevik i Motorførernes Avholdsforbund.
9.Norske fengsler og soningsanstalter er overfylte, og både samfunnet og den enkelte promillekjører vil trolig være bedre tjent med å få lagt en slik sak raskere bak seg enn nå, mener de to komitemedlemmene, som efter samtalene i London fortsatt er uenige om hva som svir hardest av en streng bot eller fengselsstraff, sammenkoblet med inndragning av førerkort.
10.Nå er jeg glad for at Marianne selv har fått førerkort, legger hun til.
11.Når det gjelder promillekjøring tar vi også endel uten førerkort, både folk som tidligere er blitt fratatt sertifikatet eller som aldri har hatt førerkort, forteller Thor Bruer på trafikkavsnittet.
12.Personer som blir domfelt for beruselse og som ikke har førerkort, vil ikke lenger automatisk og for en viss tid - miste retten til å kunne få førerkort.
13.Rådets medlemmer ønsker også at politiet får anledning til å inndra motorkjøretøy, ikke bare førerkort, ved gjentatte tilfeller av høypromillekjøring, sier Kvamme.
14.Til forsvar for et slikt register er det hevdet at både våpenloven og veitrafikkloven krever" edruelighet" for å få tillatelse til ervervelse av skytevåpen og for å få utstedt førerkort.
15.1477 sjåfører fikk sine førerkort beslaglagt av denne grunn, en økning på 377 i forhold til samme periode ifjor.
16.16åringer kan godt få førerkort for bil, men 18åringer bør ikke få kjøpe en flaske brennevin...
17.17åringen hadde naturligvis ikke førerkort for bil, og blodprøven tatt tre timer efter kjøringen, viste en promille på 0,81.
18.18åringen har fortalt at grunnen til at han kjørte fra politiet var at han ikke hadde førerkort.
19.198 førerkort ble beslaglagt som følge av råkjøring ifjor, mot 127 året før.
20.20åringen eier bilen, og i avhør har de begge innrømmet promillekjøring og kjøring uten førerkort samt å ha kjørt for fort.
21.24 dager ubetinget fengsel ble det for en 35 år gammel Tunemann som for 18. gang har kjørt bil uten førerkort.
22.25 år som aldersgrense for å få førerkort for tung motorsykkel med motor over 200 ccm.
23.26åringen er de siste 11 år straffedømt en rekke ganger, i alt vesentlig for tyverier, rattfyll og kjøring uten førerkort.
24.35 bilister har siden fredag fått beslaglagt sine førerkort for råkjøring på E6 mellom Jessheim og Oslos grense.
25.50 førerkort ble beslaglagt på grunn av råkjøring.
26.66 av de skadede motorsyklistene manglet førerkort.
27.Alle som skal ha ordinært førerkort, må ha kurs i mørkekjøring.
28.Alle tidligere undersøkelser, også fra USA hvor man får førerkort ved fylte 16 år, viser at kombinasjonen ungdom / kjøretøy generelt er meget farlig, sier informasjonssjef Stein Jaksjø i Trygg Trafikk til Aftenposten.
29.Andre, uten slikt førerkort, kan fortsatt - frem til 1. april 1989 - kjøre minibusser som er registrert før 1. april i år dersom de får utstedt en spesiell kjøreseddel.
30.Antall beslaglagte førerkort er øket med 60 prosent - til vel 3800 førerkort på grunn av fartsoverskridelser.
Your last searches