Norwegian-Italian translation of fasthet

Translation of the word fasthet from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fasthet in Italian

fasthet
generellnoun fissità [f (invariable)]
  karakternoun fermezza [f], risolutezza [f], determinazione [f]
  oppførendenoun risolutezza [f], determinazione [f], decisione [f], tenacia [f], fermezza [f]
Synonyms for fasthet
Derived terms of fasthet
Similar words

 
 

More examples
1.La oss forutsette at Warszawapakten i en spent situasjon delvis mobiliserer - mer ut fra ønsket om å vise politisk fasthet enn for å signalisere en kommende storoffensiv.
2.Med enda større fasthet (enn hittil) må ungdommen oppfostres til kjærlighet til Fedrelandet og hat til dets fiender.
3.I all sin ferd viste han en fasthet og holdning som avtvang respekt.
4.Leiemorderne og de syriske lederne i Damaskus som dirigerte dem, skal vite at de aldri kan ødelegge det palestinske folks vilje og fasthet til å gjennomføre sin revolusjon, sa Arafat ifølge det jordanske nyhetsbyrået Petra.
5.Solidaritet og fasthet er viktigere enn noensinne innenfor det atlantiske samfunn, slik Norge så klart innser, fremholdt Reagan.
6.Vi efterlyser mer balanse, vurderingsevne, fasthet og konsekvens i utenrikspolitikken, erklærer Ulf Adelsohn.
7.All erfaring viser at fasthet og samhold i Vesten er det eneste holdbare utgangspunkt.
8.DET er med andre ord liten tvil om at første forsvarslinje mot den økende mobbing må trekkes opp i hjemmene, ved en kombinasjon av fasthet og kjærlig omsorg.
9.De må ha virket inspirerende, sier vi, og siterer Augustins vise ord om" fasthet i det sentrale, frihet i det perifere og kjærlighet i alt" som rettesnor for god ledelse.
10.Den amerikanske skepsis overfor Mitterrand er avløst av takknemlighet over" den fasthet og besluttsomhet som Frankrike har vist overfor de utfordringer den vestlige allianse har vært utsatt for", for å sitere president Reagans velkomsthilsen.
11.Den nasjonale linjen har Venstre ført videre, og partiet fortjener anerkjennelse for den fasthet det viste under de vanskelige forhandlinger som fulgte den tyske okkupasjon i 1940.
12.Dersom Strauss gjør krav på å bli forsvarsminister, vil det innebære en ny politisk situasjon i Bonn, der den manglende klarhet og fasthet i Kohls ledelse er blitt utsatt for en stadig bredere kritikk - bak kulissene også blant partifeller.
13.Dersom sproget mangler fasthet og konturer, blir sprogsansen svekket.
14.Dessuten tyder alle tegn på at Vestens fasthet i rakettutplasseringen ikke har øket russernes aggressivitet - snarere tvert imot.
15.Det er bred enighet om at det er nødvendig å vise fasthet i den mellomperiode man er inne i.
16.Det vi derimot kan si med sikkerhet, er at jo større viten de enkelte parter har om hverandre og forholdet, jo større blir tryggheten og muligheten for å opprettholde nærhet, slutter Schioldborg med vitenskapelig fasthet.
17.Disse egenskaper - kombinert med på den ene side fasthet, på den annen side fleksibilitet og evne til å finne løsninger - bidro til at Landsorganisasjonen i Norge, under Konrad Nordahls ledelse, og Norsk Arbeidsgiverforening, med A. P. Østberg som nestkommanderende og senere ved roret, gjennom en årrekke loset norsk arbeidsliv gjennom vanskelige farvann.
18.En aksept av at Sovjet erklærer to nødvendige tjenestemenn for uønsket uten mottiltak fra norsk side vil Sovjet kun tolke som at Norge fortsatt gradvis aksepterer en utvikling mot en slags" finlandisering" hvor manglende fasthet i det tosidige forhold er kjennetegnet.
19.Er Palmeregjeringen i ferd med å resignere overfor sovjetiske krenkelser til tross for verbale forsikringer om fasthet ?
20.FORHANDLINGENE med EF fikk allikevel en fasthet og ny driv under regjeringen Bratteli.
21.Fasthet, vilje, hjertelag og enighet er nødvendig.
22.Fasthet og samhold overfor SovjetUnionen er viktig i dagens spente østvest forhold.
23.For Kirkens og sannhetens skyld må de synspunkter Helge Hognestad forfekter, møtes med skikkelig teologisk argumentasjon, myndighet og fasthet.
24.Han avviste at det skulle ha foreligget noen provokasjon fra politiets side, selv om sivile tjenestemenn som kommer på døren til folk i en slik situasjon må opptre med en viss fasthet.
25.Hans nesten totale mangel på personlig charme, en fasthet som grenser til hardhet, en stil så langt fra folketalerens som vel mulig, ingen gemyttlighet, heller ikke noe som kan betegnes som vennlighet - bare kald effektivitet.
26.Her kunne han dokumentere sin ferdighet i hurtige løp og passasjer, større rytmisk fasthet, og sin evne til å stille ulike klangsjatteringer klart mot hverandre og til å forme hver variasjon til et avrundet hele.
27.Hun kombinerer fasthet og diplomati, sier Blanchard, som gjerne ser en like dyktig kvinne som president til neste år.
28.Hvordan ville avsnittet om at" ungdommen med større fasthet må oppfostres til kjærlighet til Fedrelandet og hat til dets fiender" ha tatt seg ut på tysk ?
29.I UD understrekes at Sverige svært gjerne ønsker gode forbindelser med SovjetUnionen, men at man er tvunget til å reagere med fasthet på ubåter og spioner.
30.I en situasjon med betydelige overskudd både i utenriksregnskapet og på statsbudsjettet er det Regjeringens utfordring dels å vise fasthet med hensyn til utgifter som presser opp kostnadsnivået i Norge, og dels søke efter tiltak som kan gjennomføres uten å legge beslag på norske ressurser, sa industriminister Jan P. Syse ved åpningen av Markedstinget onsdag.
Your last searches