No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword favne. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Denne bibelaksjonen har klart å favne over alle de vanlige grensene som skiller kirkesamfunnene.
2.Adm. direktør Gunnar Garø, som representerte Kontor og Datateknisk Landsforening, sa under pressekonferansen at publikumsmessen vil favne videre enn de ordinære kontorutstillingene som foreningen arrangerer hvert tredje år.
3.Alt det som typisk er, er det ikke mulig å favne i en time lang forestilling som denne.
4.Arbeiderpartiets programutkast er utformet med sikte på å kunne favne brede velgergrupper.
5.At heller ikke denne side er kommet inn i debatten, forteller oss at den ensidig politiske analyse og informasjonsvirksomhet ikke klarer å favne selv de viktigste trekk ved den militære utvikling.
6.Den er faktisk generende upålitelig og ikke så lite patetisk efterhvert, i forsøket på både å favne Waylon, Jennings, Elvis Presley og Frank Sinatra.
7.Der fins i vide kretser et (til vanlig) slumrende ønske om en forkynnelse som når folk, om en kirke som er villig til å favne dem uten noe knussel.
8.Dette har fått Gro Harlem Brundtland og hennes programkomite til omhyggelig å fjerne de skarpe kanter i et politisk opplegg som er beregnet på å kunne favne videst mulig.
9.Du ville ikke tro det ; men i Århus var det 6000 mennesker som sang med, sier hun begeistret og strekker armene i været som for å favne verden og vise hvor fantastisk det var.
10.En frysordning må innebære at rustningskappløpet ikke utvides til å favne nye områder.
11.For å illustrere hvor suveren LarsErik var, kan vi nevne at dersom man tar nevnte avstand fra Monsen og nedover listen, vil de 39 sekundene favne 10 løpere.
12.Hun la øyeblikkelig for dagen en rik og fyldig stemme, som hadde ressurser til å favne alle stoffets nyanser.
13.Hvor suveren han var, kan illustreres ved det faktum at dersom vi går ytterligere 54 sekunder fra Ove og nedover listen, vil den favne til og med 16.plassen.
14.I det ene øyeblikket danner enorme trær en mektig løvsal over våre hoder, i det neste kan vi favne inn hele horisonten med frodige enger, det vokser hylleblomsttrær i tette klynger langs veikanten og ville valmuer gløder i grønsken.
15.I sin iver etter å favne bredt gjør han til og med ære på min gamle bok" NRK - makthavernes monopol" fra 1975.
16.Norsk Europapolitikk kan ikke begrenses til samarbeidet i VestEuropa, den må favne Europa som helhet.
17.Nå kommer altså den nordiske komiteen fylt av hjertevarme og med armene bredt vidt ut for å favne de sikkert sultne islandske diktere og lytte til deres klage, hvorpå vi får en smekk på nesen.
18.Når ildsjeler på Gaustad nå går inn for et arrangement som skal favne pasienter fra hele landet, er det ikke minst med bakgrunn i de gode resultater man har hatt når det gjelder fysisk trening.
19.Politikere som skal favne så vidt som stortingsrepresentantene, står i fare for å bli kjølige og beregnende.
20.På en oppfinnsom onkelmaner ordnet man i Disneys studioer en måte å favne hele verden uten å måtte skjele til hva barna og barnas voktere ville kunne tåle av livets realiteter.
21.Skiforeningen ønsket å arrangere et turrenn / turmarsj som kunne favne videre enn de mer tradisjonelle turrennene.
22.Som man forstår er det lagt opp et program som skal kunne favne alle kategorier brettseilere.
23.Synspunktene bygger, tror jeg, på et gjennomtenkt helhetssyn og er fremsatt som bidrag til å føre debatten om enkeltspørsmål videre, slik at den i større grad kan favne de bredere sammenhenger.
24.Til fordel for Finn Gustavsens kandidatur ble spesielt påpekt hans evne til å favne vidt, til å få flere enn de etablerte SVvelgere til å stemme på partiet.
25.Til fordel for Finn Gustavsens kandidatur ble spesielt påpekt hans evne til å favne vidt, til å få flere enne de etablerte SV velgere til å stemme på partiet.
26.Under anmerkning nr. 2 var det tatt med Udredsel til Sognepresten i Hurdalen kr. 1,55 og under punkt 3 at kjøperen avhendet sin rett til" i søndre Tosteruds Sameie aarlig at hugge 3 Favne 5 / 4 alen alm. kostved.
27.Det er dømt til å mislykkes hvis man vil favne alle kvinner under et" kvinnelig" syn på sikkerhetspolitikken, sa Grethe Værnø blant annet, i en oppsummering hvor hun utfordret såvel kvinneorganisasjonene som enkeltmedlemmer til enda sterkere engasjement efter kvinnetiårets avslutning.
28.Forandringene i samfunnet går mye dypere enn hva klinisk psykiatri kan favne.
29.Nasjonalmonumentet skal favne alle krigens ofre, og ved å gi bestemte grupper av krigens ofre anledning til å legge ned krans, kan det oppstå problemer.
30.Bevegede strøk og spektralfarver ble alene om å favne skjønnhetsopplevelse, livsbejaelse og dyrkelse av lyset.