No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword fokusere på. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.

 
 

More examples
1.Aksjonen gir oss en glimrende anledning til å fokusere på ungdom både her hjemme og i den tredje verden, dessuten å engasjere våre unge til innsats for unge i andre land, sa LNUs leder Arne Dale da neste års innsamling ble presentert for pressen onsdag.
2.Det er ikke riktig å fokusere på radmagre barn, selv om kanskje en omlegging av informasjonsmetodene kan føre til at vi i en tid må akseptere lavere inntekter, mener Bugge.
3.Hvis vi som storbank skal konkurrere på utenlandske markeder bør man ikke ensidig fokusere på dette rentabilitetsbegrepet.
4.I USA har vi hatt en tendens til å tenke fysioterapi og individuell trening, punktum ; til å fokusere på den fysiske treningen isolert.
5.Vi må fokusere på det positive som er gjenomført.
6.Vi må i større grad fokusere på ledelse som profesjon.
7.De kjøpte seg ut av Teamco for to millioner kroner, og kort fortalt gikk ideen ut på å" snu databehandlingen på hodet" ved å fokusere på brukernes behov og problemstillinger, og ikke på de tekniske løsninger.
8.Denne skal fokusere på Norge som et moderne industriland.
9.Det vil være en tjenlig måte å fokusere på Nobelprisvinnerens vanskelige situasjon.
10.Detaljer lar seg fokusere på en måte som forvrenger de intensjoner som ligger bak de ulike anbefalinger.
11.Dette er det utvilsomt takknemlig å fokusere på om en ønsker applaus i forsamlinger, medieoppslag og kortsiktige politiske gevinster.
12.En diskusjon om Norges forhold til Europa må ha et bredere innhold enn kun å fokusere på institusjonelle tilknytningsformer.
13.Er det da galt å fokusere på alvoret i situasjonen ?
14.Foran ungdomsteamenes landskonferanse i neste uke, ønsker man å fokusere på at den form for hjelp og behandling teamene gir, synes å nytte.
15.Fra å jobbe med andres reaksjoner via dukkemasker tilfeldig distribuert til mennesker i Marokko, Maastricht og på Mysen, har Heske valgt å fokusere på det unike.
16.Fremfor alt er det skader som påføres pasienter som skyldes behandlingsfeil som dominerer, og en debatt om skyld og ansvar i helsevesenet kan derfor ikke ensidig fokusere på legemiddelskader.
17.La oss i denne omgang fokusere på foran nevnte arter.
18.Man advarer mot ensidig å fokusere på varehandelen i denne debatt, og går inn for å styrke kommunenes økonomi slik at f.eks. kulturinstitusjoner, barnehaver og en del offentlige etater kan få utvidet åpningstid.
19.Men jeg synes at man heller burde fokusere på bankenes rentemargin det vil si forskjellen mellom utlåns og innskuddsrente.
20.Oppvarmet luft skaper lett uro i bildet og gjør det vanskelig å fokusere på små detaljer når vi studerer soloverflaten, sier Engvold.
21.Parkettprodusent Bjarne Fluto vil informere om forskjellige typer tregulv, nemlig massivgulv, mosaikkparkett og det vanlige tregulvet Han vil særlig fokusere på treskiktsparketten, som er særlig aktuell.
22.Samtidig ber tinget arbeidsutvalget vurdere å holde en høring om Israels politikk i MidtØsten og spesielt fokusere på den jødiske og palestinske opposisjonen samt livsvilkårene til den palestinske befolkning i Israel.
23.Samtidig som SLK ønsker å fokusere på pasientens svake stilling, rettes det også en advarsel til de leger som driver med klinisk utprøving.
24.Studenter og lærere ved denne høyskolen i fysioterapi vil utdype begrepet belastningslidelser og fokusere på noen hovedtemaer.
25.Vi kommer også til å fokusere på den væpnede motstand Europas mange undergrunnsbevegelser satte inn overfor nazistene i form av bakholdsangrep, sabotasjeaksjoner, henrettelser, geriljakrigføring og partisanvirksomhet, sier Seaman.
26.Vår aksjon vil fokusere på dette.
27.Kostnadsnivået betyr noe, men vi må slutte å fokusere på dette.
28.Når Hold skjærgården ren har engasjert seg i å få anlagt slike" mønsterboder" har det sammenheng med kampanjens ønske om å fokusere på mottaksforhold og servicetiltak i småbåthavner.
29.Den ble utdelt syv ganger, men så var kassen tom, forteller Bodil Skjånes Dugstad, som håper at prisutdelingen og finalekonserten kan bidra til å fokusere på behovet for et nytt konserthus i Trondheim.
30.Eftersom Israel er medlem av FN, burde FNs organer i pakt med FNs formål fokusere på PLObasene i Libanon og Tunisia, heller enn på de mottiltak som har som mål å nøytralisere slike terroristbaser.