Norwegian-Italian translation of for det andre

Translation of the word for det andre from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

for det andre in Italian

for det andre
generellother in secondo luogo
Examples with translation
Jeg ønsker å lære å leve i harmoni med meg selv og andre.
Jeg tror at det ene utelukker det andre.
I dagens verden er kjennskap til flere språk nøkkelen til å oppleve mange av livets gode sider. Det gir deg muligheten til å bli venner med mennesker fra andre land, det gjør deg i stand til å studere eller dra på ferie i utlandet, og det kan til og med gi deg drømmejobben.
Å lære et språk er langt mer enn en intellektuell og kognitiv utfordring. Det er et middel for å vokse og modnes gjennom opplevelsen av andre kulturer. Det utvider vår horisont og utdyper vår personlighet; gir oss en annen tilnærming til problemer, fordi vi har opplevd forskjellige verdener; og gir oss muligheten til å se med nye øyne, som Proust sier.
Senere kom andre også.
I den andre boken finnes enda flere feil enn i den første.
Noen mennesker finner i enhver situasjon veldig lett et samtaleemne. For andre mennesker er det mye vanskeligere.
Og hvem var den andre?
Similar words

 
 

More examples
1.For det andre er det et spørsmål om aksentuering," hevder Holst.
2.For det første finnes det en klar folkemajoritet for den tradisjonelle nøytralitetspolitikken, og for det andre skal vi vinne valget.
3.For det andre har SovjetUnionen intet å vinne på utsettelser.
4.For det første er det gjort et gigantisk arbeide allerede, for det andre har man pålagt seg enorme oppgaver i kommende år.
5.For det første å sette av arealer til handel i sentrum, for det andre trenger vi tilgjengelighet og parkering i sentrum, miljø og trivsel er tredje faktor og endelig må kjøpmennene selv stimulere sin fantasi.
6.Vi tviler for det første på at det er mulig å holde frie valg under sandinistregimet, og for det andre tror vi ikke problemene på Atlanterhavskysten løses ved at folk går til valgurnene, mener de.
7.Aksjoner som FNstyken blir bedt om å delta i, må for det første ligge innenfor UNIFILs mandat, for det andre innenfor styrkens geografiske område, og dessuten være i overenstemmelse med de regler for innsats som gjelder.
8.Aldri har de norske løperne gått renn i så stor høyde (opptil 1830 meter), og for det andre var konkurransen dårlig.
9.Arve Johnsen sørget også for det andre målet, der Readys keeper Pål Remman ikke helt hadde situasjonen under kontroll, og mistet ballen efter et overlegg.
10.De innsparingstiltak som er lansert hittil, er for det første gjennomført i hastverk og panikk, og for det andre har de overhodet ikke gitt den ønskede effekt.
11.Det er for det første spørsmål om i hvilken grad Norge produserer varer som er tilpasset endringer i efterspørselsmønsteret, for det andre om Norges eksportinnsats er rettet mot markedsland i vekst og for det tredje om hvordan konkurranseevnen har utviklet seg.
12.Det er på det rene at modellen for ledelsen av det nye selskapet vil bli at en representant for ett av de fusjonerte selskaper blir daglig leder og at representanten for det andre selskapet blir styreformann.
13.Det første punktet i dommen var enstemmig, mens 14 av de 15 dommerne stemte for det andre punktet om respekt for landets suverenitet og politisk uavhengighet.
14.Det gjelder for det første fornyelsen av fiskeflåten, og for det andre arbeidet for å få fiskernes arbeidstid ned til et nivå som er alminnelig ellers i samfunnet.
15.Det ligger en sterk potensiell ressurs i dette som vil kunne virke i tillegg til den mer tradisjonelle bistanden, For det andre må selvbergingsevnen i utviklingslandene styrkes på lengre sikt.
16.Det synes nokså klart at det ene prosjektet må vike for det andre.
17.Dette var et oppgjør FFK burde vunnet, for det første på grunn av sitt spillemessige og chansemessige overtak gjennom de fleste av de 90 minuttene, for det andre fordi" kanarifuglene" denne gang kom til kamp uten flere av sine mest" flyvedyktige".
18.Er vi for det andre tilstrekkelig klar over at vi efter alle årene med Ap.styre er kommet til å tro at utenrikspolitikk er hevet over partipolitikk og ideologi ?
19.For det andre, at krenkelsene fortsetter som om ingenting var hendt.
20.For det andre, hvis relative lønninger ikke skal kunne endres, eller bare kan endres ut fra sosiale hensyn, vil sysselsettingen rammes.
21.For det andre, og kanskje viktigere, veier talentspeider Sjøbergs anbefaling tungt i New York.
22.For det andre, større, smelteverket har Elkem forhandlet seg frem til langsiktige kraftavtaler med selskapet Hydro Quebek.
23.For det andre - eftervirkningen av flere års norsk pris og kostnadsstigning i utakt med omverdenen har skapt store problemer, og har allerede slått ut ca. 60 000 konkurranseutsatte industriarbeidsplasser siden 1974.
24.For det andre.
25.For det andre begriper jeg ikke at fagforbund og organisasjoner av ulike slag kan la - så vidt jeg har bragt på det rene - en fra muligens Bismarck arvet 70 års sosial aldersgrense gjelde uforandret i året 1984 ?
26.For det andre behandler den komiteen hvor saken hører hjemme, stort sett saker som går på brudd på grunnleggende menneskerettigheter.
27.For det andre behøver økte bevilgninger til idrettsanlegg ikke være en nettougift for det offentlige.
28.For det andre berøres organisasjonsmoralen.
29.For det andre bestemte jeg meg egentlig for å gi meg efter den siste kampen for Leksand ifjor.
30.For det andre betaler jeg ikke kringkastingsavgift for å ha anledning til å slå av apparatet.
Your last searches