No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword foreta seg. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.(New York Times) Ett eller annet sted, sannsynligvis i Ontarioprovinsen i Canada, befinner det seg en person som åpenbart må ha viktige ting å foreta seg, eftersom vedkommende ikke har hevet en lottogevinst på 11 millioner USAdollar, ca. 86 millioner kroner, skattefritt.
2.Bedriftens økonomi er så vanskelig at styret har vært nødt til å foreta seg noe, og dette er ett av tiltakene som skal bidra til å rette opp underbalansen, sier Dalen.
3.De er spent på hva den nye israelske regjeringen vil foreta seg i SydLibanon, og de venter på utfallet av det amerikanske presidentvalget og hva det måtte føre med seg.
4.Det må ikke oppfattes som at USA kan foreta seg hva som helst.
5.Her på Sunnaas har vi til enhver tid mellom 40 og 50 hjerneskadede pasienter, og hos noen av dem sitter skaden i den delen av hjernen som styrer evnen til å foreta seg helt hverdagslige ting.
6.Hvor mange ganger er det normalt at Stortinget anmoder departementet om å foreta seg noe før det finner grunn til å efterkomme oppfordringen, spør Johansen.
7.Hvorfor skulle han da foreta seg noe for å appellere statsborgerskapsaken, når han hadde det skriftlig at det var i orden ? spør han.
8.Kinoen er først og fremst et tilbud til de unge på Hovseter som ikke måtte ha noe bedre å foreta seg.
9.Kommer Trygg Trafikk til å foreta seg noe ?
10.Staten vil ikke foreta seg annet enn å følge nøye med i utviklingen av konflikten mellom Den norske lægeforening og Buskerud fylkeskommune.
11.Vi fikk en overbevisende dokumentasjon fra Televerket om at det nå var viktig og riktig å foreta seg noe for å holde på nøkkelpersonell i etaten.
12.Vi gir nå våre medlemmer klar beskjed om at de ikke må foreta seg noe som kan oppfattes som streikebryteri, sier Evensen.
13.Vi hilser departementets avgjørelse med tilfredshet og avventer nå hva Forenedegruppen vil foreta seg, sier advokat Carl J. Hambro, som er Fagerstas advokat i denne saken.
14.Akte kjelke, gikk på skøyter og ski, det var ikke ende på alt det festlige man kunne foreta seg utendørs.
15.Akter Regjeringen å foreta seg noe for å begrense denne form for aksjespekulasjon ?
16.Arrangøren har allerede mottatt klager fra aktive, ledere og journalister, som synes det er altfor varmt til å foreta seg noe som helst.
17.At sykehusdirektøren har en plikt til å foreta seg noe dersom en sykehuslege utfører" uansvarlig virksomhet", er en annen sak.
18.Avisen vil ikke foreta seg ytterligere i sakens anledning før han er tilbake mandag.
19.Benkow forsikret at i hvert fall ønsker ingen av regjeringspartiene å foreta seg noe på dette området som partene i arbeidslivet selv ikke ønsker.
20.Brannvesenet ble tilkalt, men kunne lite foreta seg.
21.Både vesttyske, arabiske og japanske terrorister har flere ganger oppholdt seg i Norge - uten å foreta seg noe ulovlig.
22.De lager bråk og har en tendens til å henge rundt uten å foreta seg noe.
23.De tre ukjente konsentrerte seg så om de to andre, som ble tvunget til å foreta seg seksuelle handlinger med hverandre, samtidig som de hele tiden ble slått og sparket.
24.Den ukjente karnevalskunstner har ikke stilt ut fra sin profesjonelt store amatørvirksomhet, men innrømmer å ha lyst til å foreta seg et eller annet i den retning.
25.Derfor er tiden akkurat nå inne til å foreta seg noe for de nye" gatebarna" som kommer, sier Sveinung Lunde (h) som har anmeldt en interpellasjon til sosialministeren om dette i Stortinget.
26.Derfor føler Nta seg muligens mer villig til å svare på de to spørsmål nå enn organisasjonen var isommer, samt også på hvorvidt den har til hensikt å foreta seg noe som kan redde Andrej Sakharov fra hans triste skjebne i Gorkij ?
27.Derfor har den ofte og i skarpe ordelag advart organisasjonene i arbeidslivet mot å foreta seg noe som kan få fart på inflasjonsspiralen og svekke den forbedrede konkurranseevnen.
28.Det er derfor ikke aktuelt for Staten å foreta seg noe, bortsett fra å følge nøye med i utviklingen.
29.Det er fortsatt uklart hva regjeringen tenker å foreta seg for å bygge videre på amnestiet og forsøke å overvinne mistilliten i store deler av befolkningen.
30.Det er i den grad deres rett at norske statsråder som måtte finne på å anklage dem for innblanding i norske anliggender, ville ha behov for å foreta seg noe som kunne gjenreise tilliten til deres dømmekraft.